Delårs-rapport för perioden 1 januari – 30 september 2021

Report this content

Tredje kvartalet 2021

 • Omsättningen ökade till 182,2 Mkr (160,1 Mkr)
 • EBITDA ökade till 29,1 Mkr (25,8 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 23,1 Mkr (19,4 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 12,7 % (12,1 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 18,3 Mkr (15,2 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,35 kr (0,29 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,8 Mkr (23,8 Mkr)

Januari-september 2021

 • Omsättningen ökade till 576,4 Mkr (535,2 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 80,5 Mkr (81,7 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 63,3 Mkr (62,6 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 11,0 % (11,7 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 49,8 Mkr (49,1 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,95 kr (0,93 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 62,7 Mkr (57,7 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 112 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 61 % (68 %)

Viktiga affärshändelser

Tidigare under året

 • Migrationsverket har tilldelat Softronic ramavtal gällande anpassning av Tolkportal
 • Softronic bygger upp nytt specialistområde inom IT-arkitektur
 • Softronic har slutit nytt ramavtal med Region Stockholm
 • Softronic har valt att ansluta sig till den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna
 • Procon Digital har inlett ett samarbete med Softronic gällande Kommun-Kim

Efter periodens utgång

 • Softronic har tecknat ramavtal med Vetenskapsrådet
 • Softronic har tilldelats ramavtal med Universitets- och högskolerådet

Upplysningar om delårsrapporten
Per Adolfsson, Verkställande direktör
E-post:
per.adolfsson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Per Adolfssons försorg för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar