Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Andra kvartalet 2019

 • Omsättningen uppgick till 191,6 Mkr (199,4 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 26,0 Mkr (22,7 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 19,8 Mkr (20,6 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 10,3 % (10,3 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 15,5 Mkr (16,1 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,29 kr (0,31 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,1 Mkr (6,9 Mkr)

Januari - juni 2019

 • Omsättningen uppgick till 375,2 Mkr (386,7 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 49,4 Mkr (42,8 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 36,9 Mkr (38,6 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 9,8 % (10,0 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 28,9 Mkr (30,1 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,55 kr (0,57 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,9 Mkr (37,4 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 99 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 57 % (62 %)

Viktiga affärshändelser

Under andra kvartalet

 • Softronic och Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa har ingått IT-partnerskap
 • Softronic har tecknat ramavtal med SKL avseende Boknings- och Bidragslösningar
 • En av landets större myndigheter har avropat två agila utvecklingsteam om vardera 7 personer för långsiktiga förändringsprojekt
 • Fem av de största Arbetslöshetskassorna har gemensamt beställt ett Chat-botprojekt av Softronic

Upplysningar om delårsrapporten
Per Adolfsson, Verkställande direktör
E-post: per.adolfsson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

       
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) och lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom VD Per Adolfsson:s försorg för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar