Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Report this content

Tredje kvartalet 2019

 • Omsättningen uppgick till 157,0 Mkr (157,4 Mkr)
 • EBITDA ökade till 20,2 Mkr (12,3 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 13,8 Mkr (11,1 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 8,8 % (7,1 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 10,5 Mkr (8,5 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,20 kr (0,16 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,1 Mkr (11,9 Mkr)

Januari - september 2019

 • Omsättningen uppgick till 532,2 Mkr (544,1 Mkr)
 • EBITDA ökade till 69,6 Mkr (55,1 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 50,7 Mkr (49,7 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 9,5 % (9,1 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 39,4 Mkr (38,6 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,75 kr (0,73 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,0 Mkr (49,3 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 104 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 61 % (68 %)

Viktiga affärshändelser

Tidigare under året

 • Softronic har tecknat ramavtal med läkemedelsverket gällande utveckling och förvaltning av webbplatser
 • Softronic och Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa har ingått IT-partnerskap
 • Softronic har tecknat ramavtal gällande bokning av kultur- och fritidsanläggningar med Sveriges Kommuner och Landsting samt Kommentus Inköpscentral
 • En av landets större myndigheter har avropat två agila utvecklingsteam om vardera 7 personer för långsiktiga förändringsprojekt
 • Fem av de största Arbetslöshetskassorna har gemensamt beställt ett Chat-botprojekt av Softronic

    
Upplysningar om delårsrapporten
Per Adolfsson, Verkställande direktör
E-post: per.adolfsson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

   
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Per Adolfssons försorg för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar