SolidX AB godkänns för notering och offentliggör memorandum

Report this content

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. I samband med den förestående noteringen kommer allmänheten erbjudas att förvärva aktier från en säljande aktieägare. Bolaget offentliggör härmed även memorandum kopplat till erbjudandet och noteringen. Memorandumet finns tillgängligt via Bolagets (www.solidx.se), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

 

Bakgrund och motiv

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos Bolagets kunder. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än konkurrerande konsultbolag har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX har ambitionen att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Bolagets vision och konkurrensfördel innefattar att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

SolidX har initierat en expansiv tillväxtplan som syftar till att skala upp verksamheten under de närmaste åren. Uppskalningen innebär att Bolaget kommer anställa fler konsulter samt etablera sig på nya marknader och affärsområden genom att bl.a. upprätta ett nytt dotterbolag med samma affärsmodell som SolidX. Härutöver har Bolaget som målsättning att under 2022 starta en Venture Studio (innovationsstudio). Som ett steg i Bolagets verksamhetsplan har styrelsen i SolidX beslutat att ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på Spotlight. Beslutet att noteras motiveras av de positiva uppsidor som finns genom att verka i en noterad miljö, vilka bedöms stärka verksamheten ytterligare. Dessa uppsidor omfattas av exempelvis ökad varumärkeskännedom och en starkare varumärkesprofilering, ökade möjligheter att genomföra företagsförvärv samt en ytterligare kvalitetsstämpel som bedöms som positivt för framtida affärsrelationer hänförliga SolidX.

”Det senaste året har varit en prövande tid för många, speciellt inom konsultbranschen. Vi såg snabbt möjligheterna i att många av våra kunder behövde anställa personal som arbetar på distans. Detta har gjort att vi omfattats av en stadig och hög tillväxttakt det senaste året. Med detta i ryggen är vi därför redo att ta nästa steg i SolidX – en notering på Spotlight Stock Market. Motivet bakom noteringen grundar sig i att vi vill ge SolidX en gedigen kvalitetsstämpel samt öka vår varumärkeskännedom och inte minst för att förenkla processen att kunna genomföra förvärv, genom exempelvis apportemission, och därav skala upp verksamheten. Vi är mycket positiva till vad som komma skall och ser mycket fram emot att accelerera SolidX verksamhetstempo”, kommenterar Filip Alexanderson, VD, SolidX.

Om marknadsplatsens godkännande och erbjudandet

Marknadsplatsens godkännande är förutsatt av att lägsta gräns i erbjudandet samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Det kommande erbjudandet motsvarar totalt 25 MSEK, av vilket SolidX inte kommer att tillföras något kapital.

Anmälningsperiod:

11 oktober – 25 oktober 2021.

Pris per aktie i erbjudandet:

5,00 SEK.

Erbjudandet:

Investerare erbjuds, i enlighet med villkoren i memorandumet, att förvärva befintliga aktier från en säljande aktieägare. Erbjudandet är riktat till allmänheten och omfattar högst 5 000 000 aktier, motsvarande 25 MSEK. Notera att SolidX inte kommer att tillföras något kapital i samband med erbjudandet. Lägsta gräns för att genomföra erbjudandet uppgår till 68 procent av den totala försäljningsvolymen, motsvarande cirka 17 MSEK. Emissionskostnaderna i erbjudandet uppgår till cirka 1,5 MSEK.

Teckningspost:

Minsta teckningspost är 1 000 aktier (motsvarande 5 000 SEK).

Totalt antal aktier i Bolaget:

31 000 000 aktier.

Värdering i erbjudandet:

Cirka 155 MSEK.

Teckningsförbindelser:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 1,95 MSEK, motsvarande cirka 7,8 procent av den totala försäljningsvolymen. Cirka 23 procent, motsvarande 450 000 SEK, av dessa teckningsförbindelser har ingåtts av personer i styrelse och ledande personer i verksamheten.

Planerad notering på Spotlight Stock Market:

Aktien i bolaget är planerad att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 3 november 2021.

Aktiens ISIN-kod:

SE0016797971

 

Memorandum, teaser och teckning av aktier

Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.solidx.se), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds den 11 oktober 2021. Teckning av aktier sker digitalt från och med den 11 oktober med BankID på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se).

 

Rådgivare och emissionsinstitut

Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing är emissionsinstitut till SolidX i samband med erbjudandet inför den planerade noteringen på Spotlight Stock Market. Shark Communication AB har bistått bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

 

För ytterligare information om erbjudandet och den förestående noteringen, vänligen kontakta:

Nordic Issuing

Telefon: +46 040-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

www.nordic-issuing.se

 

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

 

Filip Alexanderson, VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: 
filip.a@solidx.se   

SolidX är ett IT-konsultbolag som erbjuder konsulter som verkar som kompetens- och resursförstärkning i både privat och offentlig sektor. Till skillnad från andra konsultbolag fokuserar SolidX på att ha låga overheadkostnader och därav möjliggöra högre arvode och mer frihet till sina konsulter.

Prenumerera