Bokslutskommuniké 2018

1 oktober – 31 december

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 7 772 tkr (15 327)
 •  Driftnettot uppgick till 571 tkr (6 315)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -19 724 tkr (69)
 •  Periodens resultat uppgick till -27 399 tkr (-67 226)
 •  Resultat per aktie färre och efter utspädning uppgick till -54,80 kr (-134,45)

1 januari – 31 december

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 37 406 tkr (62 510)
 •  Driftnettot uppgick till 8 217 tkr (27 145)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -35 788 tkr (14 171)
 •  Periodens resultat uppgick till -59 570 tkr (13 250)
 •  Resultat per aktie färre och efter utspädning uppgick till -119,14 kr (41,00)
 •  Likvida medel vid periodens utgång den 31 december 2018 var 71 976 tkr
 •  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas detta verksamhetsår.

Väsentliga händelser under kvartalet 

Under kvartalet har en nedskrivning av fastigheten skett om -18 333 tkr.

Väsentliga händelser under perioden

Den 7 juni 2018 ansökte Sollentuna Stinsen JV AB om att uppta obligationerna till handel på företagsobligationslistan hos Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm beslutade att uppta obligationerna till handel på företagsobligationslistan den 8 juni 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

För mer information, vänligen kontakta:
Rickard Langerfors, VD Sollentuna Stinsen JV AB
070 239 35 35, rickard.langerfors@magnoliabostad.se

Denna information är sådan information som Sollentuna Stinsen JV AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 11:30. 


Sollentuna Stinsen JV AB (559085-9954) är ett joint venture mellan Magnolia Projekt 36 AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, bildat 2016 för att utveckla fastigheten Sollentuna Stinsen 2.
Bolaget är beläget på Sturegatan 6, Stockholm.


Taggar: