RAPPORT FÖR PERIODEN 1 JAN - 30 JUN 2018

1 april – 30 juni

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 9 498 tkr (14 188).
 •  Driftnettot uppgick till 2 812 tkr (5 853).
 •  Rörelseresultatet uppgick till - 17 899 tkr (1 980).
 •  Periodens resultat uppgick till - 20 611 tkr (88 214).
 •  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -41,22 kr (395,44).

1 januari – 30 juni

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 21 747 tkr (32 119).
 •  Driftnettot uppgick till 7 370 tkr (13 219).
 •  Rörelseresultatet uppgick till - 14 447 tkr (8 147).
 •  Periodens resultat uppgick till - 23 766 tkr (79 987).
 •  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till - 47,53 kr (509,00).
 •  Likvida medel vid periodens utgång den 30 juni 2018 var 52 456 tkr.

Väsentliga händelser under perioden
Den 7 juni 2018 ansökte Sollentuna Stinsen JV AB om att uppta obligationerna till handel på företagsobligationslistan hos Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm beslutade att uppta obligationerna till handel på företagsobligationslistan den 8 juni 2018. Under perioden har en nedskrivning av fastigheten om - 18 793 tkr skett.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

För mer information, vänligen kontakta:
Rickard Langerfors, VD Sollentuna Stinsen JV AB
070 239 35 35, rickard.langerfors@magnoliabostad.se

Information i denna rapport är sådan information som Sollentuna Stinsen JV AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08.00 a.m. CEST. 

Sollentuna Stinsen JV AB (559085-9954) är ett joint venture mellan Magnolia Projekt 36 AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, bildat 2016 för att utveckla fastigheten Sollentuna Stinsen 2. Bolaget är beläget på Sturegatan 6, Stockholm.

Taggar: