Rapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020

Report this content

1 april – 30 juni 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 813 tkr (6 279)
 • Driftnettot uppgick till -617 tkr (1 666)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 298 tkr (-10 441)
 • Periodens resultat uppgick till -14 028 tkr (-18 366)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -28,06 kr (-36,73)

1 januari – 30 juni 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 491 tkr (11 473)
 • Driftnettot uppgick till -2 452 tkr (-715)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 071 tkr (-15 947)
 • Periodens resultat uppgick till -35 400 tkr (-31 675)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -70,80 kr (-63,35)
 • Likvida medel vid periodens utgång den 30 juni 2020 var 74 206 tkr

Väsentliga händelser under kvartalet

Samhällsbyggnadsnämnden i Sollentuna kommun har den 26 maj 2020 behandlat och beslutat att fortskrida med nästa led i planarbetet, planuppdrag för detaljplan. Kommunen bedömer att detaljplanen kommer vinna laga kraft under H1 2022.

Utbrottet av coronaviruset, Covid-19 har drabbat länder världen över. Pandemin medför konsekvenser för människor och samhällen och har affärsmässig påverkan för företag och organisationer. Flera månader in i pandemin kan vi konstatera att den är långvarig. Trots det har påverkan på bolaget varit begränsad och vår bedömning är fortsatt att den huvudsakliga verksamheten i from av produktion av boenden inte kommer att påverkas nämnvärt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Kommunen har reviderat tidplanen och bedömer att detaljplanen kommer vinna laga kraft under H2 2022. Anledningen är att arbetet med att samordna gemensamma övergripande utredningar tagit längre tid än beräknat, vilket föranlett den bedömda tidsförskjutningen.

För mer information, vänligen kontakta:
Christian Matti, VD Sollentuna Stinsen JV AB

070 270 53 25, christian.matti@magnoliabostad.se

Denna information är sådan information som Sollentuna Stinsen JV AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 12:00.

Sollentuna Stinsen JV AB (559085-9954) är ett joint venture mellan Magnolia Projekt 36 AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, bildat 2016 för att utveckla fastigheten Sollentuna Stinsen 2. Bolaget är beläget på Sturegatan 6, Stockholm.