Sollentuna Stinsen JV AB begär att återlösa sitt utestående SEK 300 000 000 obligationslån med ISIN: SE0010100966

Report this content

Sollentuna Stinsen JV AB ("Stinsen JV") tillkännager härmed att Stinsen JV's SEK 300 000 000 seniora säkerställda obligationslån med rörlig ränta med ISIN SE0010100966 ("Obligationerna"), kommer att återlösas i förtid i enlighet med klausul 9.3 (Voluntary total redemption) i obligationsvillkoren för Obligationerna.

Datumet för återlösen kommer vara 8 oktober 2019 och inlösensbeloppet för varje Obligation kommer vara Make Whole Amount (som är 102.00 procent av Outstanding Nominal Amount), plus ackumulerad men obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till obligationsinnehavare som är registrerade som obligationsinnehavare på den relevanta avstämningsdagen (som är 1 oktober 2019).

Skyldigheten för Stinsen JV att återlösa Obligationerna är villkorad av att Stinsen JV, innan datumet för återlösen, emitterar nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta på villkor som är tillfredsställande för bolaget ("Nya Obligationer") samt uppfyller villkoren för utbetalning av obligationslikviden för de Nya Obligationerna, vilken i huvudsak kommer användas för att finansiera återlösen av Obligationerna.

Obligationerna kommer avlistas från Nasdaq Stockholm i samband med återlösen och sista dagen för att handla med obligationerna kommer att vara på eller omkring den 1 oktober 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Persson, VD Sollentuna Stinsen JV AB

08-470 50 80, thomas.persson@magnoliabostad.se

Denna information är sådan som Sollentuna Stinsen JV AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 11 september 2019, klockan 12.45 CEST.

Sollentuna Stinsen JV AB (559085-9954) är ett joint venture mellan Magnolia Projekt 36 AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, bildat 2016 för att utveckla fastigheten Sollentuna Stinsen 2. Bolaget är beläget på Sturegatan 6, Stockholm.