Sollentuna Stinsen JV AB undersöker möjligheten att emittera nya företagsobligationer

Sollentuna Stinsen JV AB har mandaterat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial som arrangör för en potentiell senior säkerställd obligationsemission denominerad i SEK. Sollentuna Stinsen JV AB avser att träffa potentiella investerare i Stockholm den 13 september.

Emissionslikviden från en potentiell emission avses att i huvudsak användas till att finansiera Sollentuna Stinsen JV AB:s refinansiering av sitt utestående 300 mkr 2017/2020 obligationslån (ISIN SE0010100966).

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Persson, VD Sollentuna Stinsen JV AB

08-470 50 80, thomas.persson@magnoliabostad.se

Denna information är sådan som Sollentuna Stinsen JV AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 11 september 2019, klockan 12.40 CEST.

Sollentuna Stinsen JV AB (559085-9954) är ett joint venture mellan Magnolia Projekt 36 AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, bildat 2016 för att utveckla fastigheten Sollentuna Stinsen 2. Bolaget är beläget på Sturegatan 6, Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar