Analysguiden: Fortsatt fokus på AI-tjänsten

Report this content

Tillväxten och resultatet i det senaste kvartalet var svagare än väntat. Den långsiktiga potentialen kvarstår och tidsplanen för den nya tjänsten ser ut att hålla. Vi ser fortsatt uppsida i aktien.

Sonetel är ett intressant bolag, då det har haft en kraftig tillväxt under senare år. Det är dock viktigt att komma ihåg att bolaget fortfarande är ett utvecklingsbolag med den positiva sidan att de faktiskt har intäkter.

Resultatet för kv2 i det brutna räken­skapsåret kom in svagare än för­väntat och in­täkterna ökade inte lika mycket som vi hade för­väntat oss. Det är främst tre faktorer som har hållit tillbaka in­täkterna under det andra kvar­talet. Migreringen av kunder från korta till längre abonnemang fort­satte och gav en negativ effekt då snittintäkten per telefonnummer sjönk. Under per­io­den utnyttjade kunder även mer tjänster än vad som hade in­betalats för, vilket på­verkade tillväxten negativt. Den sista fak­torn som påverkade nega­tivt under det andra kvartalet var USD försvagning.

Samman­taget på­verk­ade dessa faktorer omsätt­ningen negativt med 15 procent jämfört med samma period före­gående år. På den positiva sidan var antalet betalande kunder fortsätt stigande. Under andra kvartalet var de till antalet 16 procent fler än föregående år.

Lyfter vi blicken är det inte om­sättningen från nuvarande affärer som är det intressanta. Under det första halvåret har bolaget fortsatt att investera i utveckling av de nya tjänsterna inom med bland annat AI (=Artificiell Intelligens) som kommer framöver.

Att tillväxten i nuvarande affär är lägre än vad man kan förvänta sig är självklart inte positivt på kort sikt. Detta även om underliggande kundtillväxt fortfarande är god. Trots de svagare kortsiktiga och reviderade prognoserna ser vi fortfarande ett intressant och långsiktigt case.

Genom att kombinera en kassaflödes-analys med en multipelvärdering uppskattar vi det motiverade värdet per aktie till 21(24) kronor. Vi har i multipelvärderingen utökat antalet jämförelsebolag för att få in den långsiktiga poten­tialen som värderingen av bolag inom SaaS sektorn visar. Vi anser att aktien befinner sig på attraktiva nivåer även om en uppvärdering riskerar att ta tid. Vi behåller därför vår köp-rekommendation baserat på vår långsiktigt positiva syn.  

Läs hela analysen på Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-sonetel-fortsatt-fokus-pa-ai-tjansten)

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.