Bokslutskommuniké juli 2016 – juni 2017

Perioden i sammandrag

April – juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,6 (6,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade till -1,9 (0,5) MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -1,9 (0,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till –0,22 (0,23) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,1 (0,8) MSEK.
 • Genomsnittligt antal anställda i koncernen 65 (46).
 • Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till 26 632 (22 529)

Juli 2016 – juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 25,6 (20,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade till -3,7 (-0,2) MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -5,0 (-1,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till –1,40 (-0,35) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,7 (2,0) MSEK.
 • Soliditet uppgick vid periodens utgång till 77 (22) procent.
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 22,5 (0,4) MSEK.
 • Genomsnittligt antal anställda i koncernen 54 (45).
 • Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till 26 632 (22 529)

VDs kommentarer

Det gångna året var omvälvande. Sonetel utsågs till Sveriges 8:e mest snabbväxande tech-företag av Deloitte, tog in ca 33 MSEK i finansiering och listades på Nasdaq First North i Stockholm. 

Efter många års intensivt arbete - med synnerligen begränsade resurser - så föll slutligen alla pusselbitar på plats.   Det gångna året var omvälvande. Sonetel utsågs till Sveriges 8:e mest snabbväxande tech-företag av Deloitte, tog in ca 33 MSEK i finansiering och listades på Nasdaq First North i Stockholm.

Den tillväxt på 2000% vi levererat under 4 års tid hade gjort oss till den världsledande leverantören av internationella telefon-nummer med global vidarekoppling för småföretag och gav oss en 8:e plats på Deloittes svenska fast50-lista.

En strategi kring vidareutvecklingen av bolagets SaaS (Software-as-a-Service) plattform utkristalliserades efter en lång tids strategiarbete;  Sonetel ska tillhandahålla en gratis mobil kommunikationstjänst som hanterar inkommande text och röstsamtal till små företag globalt – med AI-stöd.

Strategin ligger i linje med Bolagets ursprungliga ”Freemium”-plan att bli ett dagligt verktyg i händerna på otekniska småföretagare – med målsättningen att få viral global spridning. Strategin bygger på att en andel av användarna blir betalande kunder för att slippa begränsningar i gratistjänsten.

Initialt så är målgruppen små företag med internationell verksamhet – t.ex. små e-handelsbolag.  Långsiktigt så är visionen att bli en de facto standard för alla småföretag som omedelbart och gratis vill få en professionell lösning för sin kundkommunikation.

Strategin föll i god jord och vår nyemission blev kraftigt övertecknad.

Vi har nu det kapital vi behöver. Vi har ökat personalstyrkan, utvärderat och kontrakterat en rad underleverantörer och är i full färd med att implementera strategin.

Äventyret kan börja. Välkomna med på den fortsatta resan.

Stockholm 28 augusti 2017
Henrik Thomé

VD och grundare

Kommentarer till verksamheten

Verksamheten under året juli 2016 – juni 2017

Bolagets försäljning under räkenskapsåret uppgick till 25,8 MSEK vilket kan jämföras med 20,9 MSEK föregående år.

Ökningen berodde framförallt på ett ökat antal aktiva användare.

Bolaget redovisade under räkenskapsåret en förlust före skatt på -5,0 MSEK vilket kan jämföras med -1,0 MSEK föregående år.

Den ökade förlusten berodde dels på tillkommande kostnader av engångskaraktär innefattande räntekostnader på ca 0,8 MSEK i samband med lösen av lån,  kostnader för anslutning till Nasdaq First North med 0,1 MSEK, rekryteringskostnader om ca 0,4 MSEK samt kostnader i samband med kontorsflytt i Indien om ca 0,2 MSEK.

Därtill tillkom en ökning av löpande kostnader för Google Adwords-annonsering med 1,5 MSEK (varav 0,3 MSEK i ersättning till företaget som engagerats för att hantera annonseringen). Kostnad för nyanställd marknadsföringspersonal i Sverige tillkom med med ca 0,2 MSEK. Ökad kostnad för ledning och styrelse tillkom med 0,6 MSEK samt 2,2 MSEK för ökade kostnader i Indien. Kostnader i Indien påverkar moderbolagets resultat då dessa vidarefaktureras till moderbolaget. Se även upplysningar under ”Transaktioner med närstående”.

En karantän infördes för telefonnummer som återlämnats från kunder så att dessa nummer nu ligger på lager ett tag innan de åter erbjöds till försäljning. Detta gjordes i syfte att förbättra kundupplevelsen genom att minimera mängden ovälkomna samtal (ämnade till de forna ägarna) till de nya nummerägarna. Denna förändring kostade 0,3 MSEK.

Antalet registrerade kundkonton uppgick vid periodens slut till 747 215 efter borträknande av konton som skapats av kunder via Bolagets API. Det är en ökning med 141 833 jämfört med samma tid föregående år.

Antalet historiskt betalande kunder (se Definitioner sid 17) uppgick vid periodens slut till 103 127. Det är en ökning med 25 061 jämfört med samma tid föregående år.

Antalet nya betalande kunder under räkenskapsåret var 24% högre än antalet nya betalande kunder under föregående år.

Verksamheten under kvartalet april - juni 2017

Bolagets försäljning under kvartalet uppgick till 6,8 MSEK vilket kan jämföras med 6,2 MSEK samma kvartal föregående år.

Ökningen berodde framförallt på ett ökat antal aktiva användare.

Ökningen dämpades av att ca 1,8% av telefonnummerabonnemangen övergick till förbetalda 36-månadersabonnemang under perioden april-juni 2016 (långa abonnemang lanserades i april 2016) – vilket bidrog till en kraftigt ökad intäkt under den perioden.

Vid ingången till perioden april-juni 2017 var ca 4% av samtliga nummerabonnemang förbetalda 36-månadersabonnemang, vilket innebar att 4% mindre förnyelseintäkter mottogs under perioden. Sammantaget innebar detta att tillväxten från apr-jun 2016 till apr-jun 2017 dämpades.

De första förnyelseintäkterna för 36-månadersabonnemang börjar komma in först fr.o.m. april 2019 (3 år efter lanseringen av långa abonnemang).

Bolaget redovisade under kvartalet en förlust före skatt på -1,9 MSEK vilket kan jämföras med en vinst på 0,4 MSEK föregående år.

Den ökade förlusten berodde primärt på följande kostnadsökningar:

Kostnader för Google Adwords ökade med 0,5 MSEK varav ca 0,3 MSEK var ersättning till den nyligen anlitade byrån för handhavandet av annonseringen.

Kostnaden för ledning och styrelse i Sverige ökade med 0,3 MSEK.

Kostnaden för kundtjänsten i Indien ökade med 0,8 MSEK. 17% av den ökade kostnaden består av dotterbolagets vinstpåslag i samband med faktureringen till moderbolaget i enlighet med internationell praxis.

Antalet anställda i det Indiska dotterbolagets kundtjänst ökade från i snitt 24 personer under Apr-Jun 2016 – till i snitt 34 personer Apr-Jun 2017.

En första AI-utvecklare rekryterades till Bolagets nya AI-team i Indien och Shailesh Kumar – AI-expert med erfarenhet från Google och Microsoft – engagerades som mentor för det nya AI-teamet.

Det nya kontoret i Hyderabad Indien har ökat kostnaderna med ca 400 KSEK till ca 540 KSEK per kvartal inklusive vakter dygnet runt samt servicepersonal.

Det nya kontoret är mer än dubbelt så stort som det gamla - för att hantera den planerade tillväxten under det kommande året. Standardhöjningen är därtill avsevärd - givet den mycket låga standarden i det gamla kontoret, som därtill låg i ett område med mycket dåligt rykte.

Kontorsbytet har varit mycket motivationshöjande för personalen och förenklar även rekrytering av nya talanger.

Sammantaget innebär detta att den ”premie” bolaget betalar för den outnyttjade ytan (tills den nyttjas av nyanställda under det kommande året) med all sannolikhet kan räknas hem tack vare minskad personalomsättning och förbättrade rekryteringsmöjligheter.

Antalet nya betalande kunder under kvartalet var 16% högre än antalet nya betalande kunder under samma kvartal föregående år.

Antalet aktiva företag under perioden april – juni 2017 uppgick till 26 632 vilket är en ökning med 4 103 jämfört med samma tid föregående år. Dessa aktiva företag hade sammantaget 39 731 aktiva användare (anställda anslutna till systemet) vilket är en ökning med 6 233 jämfört med samma tid föregående år.

En integration med Weebly (en Amerikansk tjänst för webbplatsbyggande, med 40 miljoner användare) slutfördes. En ”Sonetel app” gjordes tillgänglig via Weeblys App Center i juni och möjliggör för Weeblys kunder att köpa ett telefonnummer från Sonetel via Weeblys gränssnitt.

Antalet nya användare som denna initiala integration genererat är begränsat – i enlighet med de tidigare kommunicerade förväntningarna - men representerar en viktig milstolpe inför den fortsatta integrationen med Weebly och andra tjänsteplattformar.

Implementationen av den nya strategin kring bolagets SaaS plattform inleddes under perioden;

Ett Europeiskt företag kontrakterades för att med en beprövad, skalbar open-source plattform som grund skapa en komplett lösning för Sonetels ”Conversations” vilket blir en stomme i Sonetels framtida Freemium-tjänst.

”Conversations” använder text-baserad chat mellan två eller flera parter som en enhetlig bärare för all form av kommunikation som skall erbjudas till Sonetels kunder; d.v.s. både för intern textkommunikation mellan Sonetelanvändare och för småföretagets kommunikation med sina kunder via den egna hemsidan, samt för samtalsloggar, samtalsinspelningar, hantering av vanliga telefonsamtal, IP-samtal, videosamtal, och konferenssamtal, SMS-kommunikation, integration med Facebook, Twitter etc.

”Conversations” blir därmed fundamentet för Sonetels framtida kundgränssnitt – och knyts ihop med Sonetels befintliga SaaS plattform som därmed kommer att leverera många av de befintliga tjänster ”via” Conversations.

Målsättningen att hjälpa det lilla företaget att gratis hantera sin inkommande kundkommunikation på ett professionellt sätt – med AI-stöd.

Den totala kostnaden för utvecklingen av ”Conversations” uppskattas till ca 2 MSEK.

Efter en upphandling har dessutom ett annat Europeiskt bolag kontrakterats för nyutvecklingen av Sonetels samtliga nya appar (Iphone, Android samt Web-app) samt den ”web widget” som skall tillgängliggöra den nya funktionaliteten på Sonetelanvändarens egen hemsida – för kommunikationen med deras kunder.

Dessa projekt utförs till ett totalt pris om ca 2,2 MSEK.

Båda projekten skall enligt leverantörerna slutföras innan kalenderårets slut, men projektens omfattning innebär naturligtvis risker för förseningar.

Projekten utförs i mindre steg – med syfte att snarast möjligt kunna publikt tillgängliggöra apparna med begränsad funktionalitet i syfte att få återkoppling från kunderna tidigt i processen samt skapa intresse.

Verksamheten efter perioden

En andra utvecklare (Senior Data Scientist) har anslutit till Sonetels AI-team i Indien. Rekrytering pågår för att hitta ytterligare två medarbetare.

Sju personer har börjat på Sonetels kundtjänst. Ett antal utvecklare har även rekryterats till utvecklingsavdelningen i Indien.

Totalt så består organisationen globalt nu av 67 personer varav 34 personer arbetar i Kundtjänsten – som dels hanterar inkommande förfrågningar via telefon, chat och email dygnet – samt diverse administrativa funktioner. Verksamheten i Indien med 64 anställda kostar nu ca 1,4 MSEK per månad inkl. lokaler och alla kringkostnader.

En ny funktion för gratis samtalsinspelning har driftsatts under juli månad. Funktionen har fungerat väl och tusentals inspelningar har redan gjorts.

Flytten till nya lokaler, tillförandet av personella resurser samt den pågående omfattande implementeringen av bolagets nya SaaS-strategi i samarbete med en mängd olika underleverantörer världen över har inneburit en mycket hög arbetsbelastning för personalen men har samtidigt lett till en mycket positiv stämning och nytändning för hela organisationen.

Ett avtal har tecknats med ett framstående svenskt företag specialiserat på SEO (Search Engine Optimization) i syfte att öka den organiska trafiken till Sonetels hemsida, med målet att att öka kundtillströmningen långsiktigt.

Utvecklingen av serverfunktionaliteten för ”Conversations” samt utvecklingen av de nya apparna har löpt enligt plan.

En första fungerande version av apparna – integrerad med ”Conversations” samt med Sonetels API - har mottagits från leverantören.

Denna första versionen av de nya apparna (iPhone, Android 0ch webb-app) möjliggör chat mellan Sonetelanvändare.

Denna version görs dock inte tillgänglig för kunder, eftersom stöd för meddelande-notifieringar först kommer i nästa version.

Väsentliga händelser under perioden juni 2016 – mars 2017

3,25 MSEK i lån från från familjen Brandberg via Gullspång Invest AB konverterades till aktier i februari.

Den publika spridningsemissionen i februari tecknades till 400% och inbringade ca 23,7 MSEK. Den därefter följande riktade emissionen inbringade ca 9,6 MSEK. Emissionskostnaderna uppgick till ca 3,1 MSEK.

Ersättningar om sammanlagt 1,9 MSEK till garanter för spridningsemission samt till G&W Fondkommission för uppsättande av garantikonsortium – konverterades till Units.

Bolaget aktie (SONE) samt teckningsoption (SONE TO1) listades på Nasdaq First North Stockholm den 12 april 2017.

Väsentliga händelser under perioden april - juni 2017

Teckningsoptioner utställda till Almi i samband med mottagande av lån 2008 samt 2009 avyttrades av Almi till tredje part och nyttjades av dessa till att förvärva nyemitterade aktier vilket tillförde Bolaget ca 2.7 MSEK.

De förvärvande parterna erlade - sammantaget med ersättningen för optionerna till Almi - motsvarande det gällande marknadsvärdet för aktierna.

Bolaget återbetalade därefter ett lån till Almi om 1 MSEK.

 

Väsentliga händelser efter perioden

Styrelsen har fattat beslut om att dotterbolaget i Indien nu skall påbörja processen att anpassa sitt bokslutsår till Sonetel AB, så att dotterbolaget i framtiden har samma räkenskapsår som moderbolaget.

Om Sonetel AB (publ)
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 100 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 70 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 av Deloitte till Sveriges 8:e mest snabbväxande teknikföretag, samt 46:e i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) med 2000% tillväxt över fyra år. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

För ytterligare information se www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt:
Henrik Thomé, VD, Sonetel
Telefon: +46 (0) 8 52 50 60 11 
E-post: investors@sonetel.com

Certified Adviser G&W Fondkommission
Telefon: 08-503 000 50
www.gwkapital.se.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2017 kl. 08:30 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar