Bokslutskommuniké juli 2019 – juni 2020

Report this content

Perioden i sammandrag

KONCERNEN APRIL – JUNI 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,1 (8,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,0 (1,0) MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till 0,6 (0,9) MSEK.
 • Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till 0,02 (0,10) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,1 (3,3) MSEK.
 • Genomsnittligt antal anställda i koncernen 40 (51).
 • Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till 19 864 (22 159).

KONCERNEN JULI 2019 – JUNI 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,4 (30,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade till -1,3 (-1,7) MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -2,3 (-2,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till –0,43 (–0,51) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,2 (4,2) MSEK.
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 58 (62) procent.
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,3 (0,7) MSEK.
 • Genomsnittligt antal anställda i koncernen 42 (53).
 

VDs kommentarer

Det gångna året har på flera sätt varit en vändning för bolaget. Vi lanserade vår nya SaaS-tjänst med Artificiell Intelligens och chatt samtidigt som vår andra SaaS-tjänst med virtuella telefonnummer vändes till tillväxt.

När vi 2017 påbörjade utvecklingen av vår nya SaaS-tjänst med gratis chatt och Artificiell Intelligens för småföretag globalt, var siktet inställt på att ha en bastjänst ute på marknaden redan vid årets slut.

Utvecklingsarbetet visade sig dock vara mer omfattande än väntat – vilket ledde till tillkommande investeringar och löpande utmaningar med bolagets likviditet.

Det intensiva arbetet med att få den nya tjänsten klar gjorde därtill att vår gamla SaaS-tjänst med virtuella telefonnummer behandlades styvmoderligt. En prishöjning 2018 ledde till en nedgång i antalet aktiva kunder och abonnemang under åren som följde.

Kunderna var inte nöjda – och kundbetyget på Trustpilot låg på 3,6.

Under det gångna året har vi vänt alla dessa trender.

Den nya SaaS-tjänsten med chatt och Artificiell Intelligens för småföretag lanserades hösten 2019 och används redan av över 1800 företag i över 120 länder. Nästan hälften är betalande kunder.

Investeringarna har minskat kraftigt och är nu väsentligt lägre än avskrivningarna.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) har minskat kraftigt vilket gör att återbetalningstiden (ROI) fallit från 2 år till 2 månader.

I mars 2020 sänkte vi priserna för nya virtuella telefonnummer till samma nivåer vi hade 2017 och kan nu åter se tillväxt i antalet abonnemang.

VI har effektiviserat organisationen och minskat personalstyrkan i syfte att säkerställa sunda finanser.

Tack vare ett starkt fokus på kundupplevelse och kundnöjdhet har vårt kundbetyg på Trustpilot gått från 3,6 till 4,6.

Med svarta siffror, en ny SaaS-tjänst i världsklass, återställd tillväxt i försäljningen av virtuella nummer samt mycket nöjda kunder – så har bolaget nu den bas som behövs för att skapa ökad långsiktig stark tillväxt.

Tack vare de väsentligt sänkta kostnaderna har vi inte behövt nyttja den 1 MSEK som är outnyttjad inom den låneram vi mottog i februari. Vi har istället valt att minska våra externa skulder.

Med vänliga hälsningar,

Stockholm 25 september 2020

Henrik Thomé
VD och grundare

 

Kommentarer till verksamheten

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET JULI 2019 – JUNI 2020

Koncernens försäljning under räkenskapsåret uppgick till 28,4 MSEK vilket kan jämföras med 30,4 MSEK föregående år.

Minskningen berodde framförallt på ett minskat antal kundabonnemang av virtuella telefonnummer.

Koncernen redovisade under räkenskapsåret en förlust före skatt på -2,3 MSEK vilket kan jämföras med -2,1 MSEK föregående år.

SaaS-verksamheten med AI och chatt

Den nya SaaS-tjänsten med gratis AI-assisterad kundtjänst för småföretag fortsatte att växa.

Vid periodens slut använde 1 686 företag från 128 länder Sonetels gratis chattfunktion på hemsidan. Flest användare fanns i USA (14%) samt Indien (11%).

44% av företagen som använde Sonetels nya funktion på hemsidan var betalande kunder.

2,8% av alla kunder som gjorde en betalning till Sonetel i juni 2020 hade den nya chattfunktionen på hemsidan.

Av dessa så hade ca 11% Premium-abonnemang.

Intäkterna från kunder som använde chatt kom huvudsakligen från tilläggstjänster kopplade till SaaS-affären med virtuella telefonnummer.

SaaS-verksamhet med virtuella nummer

Huvuddelen av intäkterna i bolaget härrör fortfarande från affärsområdet med internationella lokala telefonnummer med global vidarekoppling.

Intäkterna från detta affärsområde påverkades under året av den nedåtgående trend vad gäller antalet aktiva användare och abonnemang - som pågått sedan en prishöjning infördes i februari 2018.

Prishöjningar 2018 samt 2019 gjorde Sonetel mindre attraktivt i kategorin sällananvändare vilket föranledde nedgången.

Antalet abonnemang med virtuella telefonnummer sjönk till följd av detta under räkenskapsåret med ca -16%.

Under 2018 samt 2019 uppvägdes nedgången av prishöjningar respektive år.

De höjda priserna – vilka verkade avskräckande för sällananvändare – låg dock fortfarande väsentligt under vad kunder med affärskritiska behov är villiga att betala.

För att bryta den negativa trenden och åter nå kategorin sällananvändare, samt maximera intäkterna från kunder med affärskritisk användning introducerades en ny prissättning i mars 2020 som innebar att telefonnummer med basfunktionalitet åter kunde fås till samma pris som 2017.

Ett lokalt nummer från USA kostar därmed åter $1,99 per månad

Affärsfunktionalitet såsom talsvar och visning av nummer etc.  - debiteras nu istället extra i form av ett ”Business package” som kostar $4,99 per nummer och som även inkluderar en samtalspott med ett högre belopp.

Detta innebar i praktiken en prisökning för kunder med affärskritiska behov.

Befintliga abonnemang påverkas inte.

Förändringen driftsattes i mars 2020.

Fr.o.m. mars 2020 så vidaredebiterar bolaget därtill kunder med gamla nummer ca 18 KUSD extra per månad. Detta är i praktiken en ”straffavgift” som påförs Sonetel av en tidigare leverantör av telefonnummer sedan mars 2019, p.g.a. Sonetels val att utöka samarbetet med en av deras konkurrenter.

De sammantagna förändringarna ledde till viss nedgång i antalet abonnemang i april 2020 – men har därefter följts av tillväxt.

Den nya tilläggstjänsten ”Business package” för telefonnummer har haft en god utveckling och stod vid periodens utgång för ca 3% av intäkterna.

 

VERKSAMHETEN UNDER KVARTALET APRIL-JUNI 2020

Koncernens försäljning under kvartalet uppgick till 7,1 MSEK vilket kan jämföras med 8,5 MSEK samma kvartal föregående år.

Minskningen berodde framförallt på minskat antal kundabonnemang av virtuella telefonnummer.

Koncernen redovisade under perioden en vinst på 0,6 MSEK före skatt vilket kan jämföras med 0,9 MSEK föregående år.

Kundanskaffning

Kundanskaffningskostnaden (CAC) har minskat kraftigt tack vare effektivare annonsering samt minskad kundtjänst.

Detta innebär att återbetalningstiden per ny kund var 6 månader för kunder anskaffade i juni 2020 – vilket kan jämföras med 25 månaders återbetalningstid för kunder som anskaffades juni 2019.

Kostnaden för marknadsföring låg under perioden på ca 47 KUSD vilket kan jämföras med 160 KUSD under samma period föregående år.

Kostnadsminskningarna på marknadsföring ledde initialt till en minskad volym av nya betalande kunder per dag, men volymerna har därefter åter nått de nivåer som gällde innan kostnadsneddragningen.

Under perioden tillkom 3 123 nya betalande kunder, vilket är 9% färre än under samma period föregående år.

Investeringar

Utvecklingen av de nya chatt och AI-tjänsterna slutfördes under året – vilket möjliggjort en kraftig reducering i investeringstakten.

Under perioden investerades ca 1,5 MSEK i vidareutveckling av SaaS-plattformen, vilket kan jämföras med ca 5 MSEK samma period föregående år.

Avskrivningarna under perioden uppgick till ca 1,8 MSEK.

Detta innebär att avskrivningarna nu är högre än de nya investeringarna, vilket gör att de aktiverade utvecklingskostnaderna i balansräkningen nu börjar minska efter många års kontinuerlig ökning.

Organisation

Organisationen har minskats från ca 50 personer till ca 30 personer. Effekterna av dessa besparingar har dock störst inverkan efter periodens utgång.

Påverkan på resultat av interndebitering

Dotterbolaget i Indien fakturerar moderbolaget med 20% påslag i enlighet med praxis gällande armlängds avstånd mellan moder och dotterbolag – samt i enlighet med de rekommendationer som finns för internationella bolag verksamma i Indien.

Eftersom moderbolaget endast betalar de från dotterbolaget mottagna fakturorna i den mån dotterbolaget behöver kapital för omkostnader, så innebär detta en ökad skuld från moder till dotter. Eftersom denna skuld påverkas av kursändringar mellan SEK, INR samt USD, så påverkas även gruppens resultat.

Effekten på resultatet av dessa valutakurs-förändringar i kvartal 4 var +0,6 MSEK.

Det fanns dock ingen nettopåverkan på räkenskapsåret i dess helhet.

 

TILLVÄXT AV AKTIVA ANVÄNDARE *

Jun-19 Dec-19 Apr-20 Maj-20 Jun-20
Aktiva företag under månaden 17 738 16 557 16 066 16 111 17 148
Aktiva användare under månaden 29 405 27 150 26 314 26 252 27 401
Aktiva företag senaste 3 månader ** 22 567 21 989 20 613 20 385 19 864
Aktiva användare senaste 3 månader ** 35 615 33 805 31 763 31 376 30 556

* Se avsnittet ”Definitioner”
** Senaste 3 månader inkluderar den angivna månaden samt de omedelbart föregående två månaderna

 

VERKSAMHETEN EFTER PERIODEN

Den nya SaaS-verksamheten AI och chatt

Bolaget ser en fortsatt tillväxt i antalet företag globalt som använder bolagets nya chatt-funktion för kunddialog på hemsidan – med stöd till personalen av artificiell intelligens.

Vid augusti månads utgång använde 1 851 företag Sonetels nya chattfunktion på hemsidan.

SaaS-verksamheten med virtuella nummer

Telefoniverksamheten uppvisade fortsatt stadig tillväxt i antal abonnemang – även om den än så länge är måttlig (0,3 till 0,5% per månad).

Snittintäkten per telefonnummerabonnemang sjunker under en period – till följd av det sänkta priset sedan mars 2020.

Detta innebär att det månatliga värdet av samtliga abonnemang påverkas negativt. Effekten av detta mattas dock av över tid.

Under perioden juni till augusti var den genomsnittliga minskningen -0,5% per månad.

Detta innebär att det behövs en månatlig tillväxt i antalet abonnemang på ca +0,8% för att uppväga den minskande snittintäkten per nummer.

Kundanskaffning

Kundanskaffningskostnaden (CAC) sjönk ytterligare till ca 19 USD (166 SEK) per ny kund i augusti, vilket kan jämföras med ca 56 USD (540 SEK) i augusti 2019.

Det innebär att den genomsnittliga återbetalningstiden per ny kund (ROI) i augusti 2020 var ca 2 månader, vilket kan jämföras med 22 månader för kunder anskaffade i augusti 2019.

Antalet nya kunder per dag har ökat stadigt sedan en lägsta punkt i mars.

Den ökande digitaliseringsgraden bland företag – till följd av Covid-19 - tros ha en positiv effekt för försäljningen av bolagets tjänster, även om en minskning av samtalsvolymer i mars ledde till ett visst intäktstapp.

Det ökande intresset för bolagets tjänster kan även ses i en kraftigt ökande organisk trafik (ej via betalda annonser) till bolagets hemsida.

Investeringar

I augusti gjordes investeringar i SaaS-plattformen på ca 0,3 MSEK. Avskrivningstakten på tidigare gjorda investeringar låg på ca 0,6 MSEK.

Detta kan jämföras med augusti 2019 då investeringarna var 1,4 MSEK samtidigt som avskrivningstakten var 0,5 MSEK.

Detta innebär att de aktiverade utvecklingskostnaderna i balansräkningen fortsätter att minska.

Detta är tack vare att bolaget slutfört en längre produktutvecklingsfas och nu övergått till att kommersialisera gjorda investeringar.

Kundnöjdhet

Under den långa utvecklingsprocessen av de nya tjänsterna med artificiell intelligens har SaaS-affären med virtuella nummer behandlats styvmoderligt p.g.a. resursbrist. Detta har haft en negativ effekt på både försäljning och kundnöjdhet.

Ett dedikerat fokus på kundnöjdhet och kvalitetssäkring sedan hösten 2019 har dock lett till en positiv utveckling vad gäller kundbetyg.

Från augusti 2019 till augusti 2020 har Sonetels betyg hos Trustpilot ökat från 3,6 till 4,6.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JUNI 2019 – MARS 2020

Emission

Bolaget genomförde under november 2019 en riktad emission där 402.251 st nya aktier emitterades. Kursen sattes till en vägd genomsnittskurs under 10 dagar med 5% rabatt. Emissionen gav 3,4 Mkr i kapital efter avdrag för emissionskostnader.

Låneram på 2 MSEK

Bolaget har i februari tecknat ett avtal med en långivare som ger Bolaget en låneram på 2 MSEK till marknadsmässiga villkor.

1 MSEK utbetalades i samband med avtalets tecknande. Sonetel kan avropa tillkommande belopp inom ramen för låneutrymmet om behov uppstår.

Inga tillkommande avrop har gjorts under perioden.

Lånet löper till slutet av december 2020.

Inom ramen för det bemyndigande årsstämman givit styrelsen, har Bolaget givit långivaren rätt att konvertera hela eller delar av det utbetalda lånet till aktier enligt följande villkor:

”Långivaren ha rätt att påkalla konvertering av Lånet, inklusive upplupen men inte utbetald ränta, till nya aktier i Bolaget till en kurs motsvarande 10 % rabatt i förhållande till referenspriset. Referenspriset är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de 10 handelsdagarna (”Referensperioden”) som omedelbart föregår begäran om konvertering. Påkallande av konvertering enligt ovan får göras vid högst fyra olika tillfällen samt att ett belopp (kapitalbelopp och ränta) om minst 500 000 kr skall konverteras vid vart och ett sådant tillfälle.

Vid ett påtalande av konvertering har Låntagaren rätt att välja att återbetala motsvarande belopp istället för att konvertera beloppet till aktier.

Konvertering kan göras tidigast 2020-04-30 och senast en månad innan avtalad Förfallodatum.

Konvertering kan ej åberopas om Långivaren vid tidpunkten är upptagen på insiderlogg hos Låntagaren.

Konvertering kan göras upp till högst hälften av det bemyndigande Bolagets styrelse har från årsstämma för utgivande av nya aktier.”

Styrelseledamot lämnade

Styrelseledamoten Anders Borg Sundgren lämnade styrelsen.

Anders Borg Sundgren inträde i en ledande befattningsroll i annat bolag krävde tyvärr hans fulla engagemang vilket föranlett hans avvecklande av andra uppdrag.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN APRIL-JUNI 2020

Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Långivaren som utgav ett lån till bolaget på 1 MSEK i februari begärde i juli konvertering av lånet till aktier. Bolaget valde istället att amortera 0,6 MSEK vilket gjorde att kvarvarande lånebelopp föll under nivån som krävdes för konvertering.

Inga tillkommande avrop från Långivaren har gjorts efter periodens utgång.

 

Bokslutskommunikén är tillgänglig för nedladdning på https://sonetel.com/sv/investerare/rapporter/

 

Om Sonetel

Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 150 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2020 kl. 08:30 CET

Prenumerera

Dokument & länkar