Halvårsrapport juli - december 2018

Perioden i sammandrag


Koncernen oktober – december 2018 

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,3 (6,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade till -1,6 (-2,4) MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -1,7 (-2,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,33 (-0,45) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,6 (-0,9) MSEK.
 • Genomsnittligt antal anställda i koncernen 54 (75).

Koncernen juli – december 2018 

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,2 (12,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade till -2,3 (-3,7) MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -2,4 (-3,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,43 (-0,66) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 (-2,1) MSEK.
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 66% (77%) procent.
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2,2 (11,1) MSEK.
 • Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till 25 332 (28 586).
 • Genomsnittligt antal anställda i koncernen 53 (73).


VDs kommentarer

Efter 18 månaders utvecklingsarbete och tiotals miljoner i investeringar så kan utrullningen av Sonetels nya tjänster - med Artificiell Intelligens - äntligen påbörjas. Sonetels lanseringsår har därmed inletts.

De åtgärder vi genomförde under 2018 gjorde att resultat och kassaflöde förbättrades kraftigt under perioden jämfört med samma period föregående år. Det här är en glädjande trend som vi fortsätter att understödja med en rad aktiviteter.

Den befintliga tjänsten med internationella telefonnummer har uppvisat måttlig tillväxt under 2018, men väntas ändå ge viss tillväxt framöver.

Prisförändringen som genomförts februari 2019, kan ge uppemot 6 MSEK i extra årsomsättning – under förutsättning att prishöjningen inte skrämmer iväg alltför många kunder.

Den nya kundportalen, som är i färd att lanseras, är mobilanpassad – till skillnad från den befintliga - och kan därtill språkanpassas - vilket gör att nya segment av kunder kan nås. 37% av de som idag söker efter tjänster av den typ Sonetel erbjuder, gör det från en mobil. Att erbjuda dessa ett gränssnitt som möjliggör för dem att kunna köpa från Sonetel innebär därmed en tillväxtmöjlighet.

Vi minskar därtill våra kostnader för telefonnummer fr o m mars 2019 genom byte av huvudleverantör.

De ökade intäkterna från prishöjningen i februari samt de minskade kostnaderna för telefonnummer förväntas göra bolaget lönsamt och ge ett positivt kassaflöde som överstiger det kommande årets amorteringar. Ledningen undersöker därutöver möjligheten att ersätta de lån som skall amorteras med nya lån för att skapa större handlingsfrihet i samband med lanseringen av den nya tjänsten: ”Gratis kundtjänstautomatisering – med Artificiell Intelligens – för små företag globalt”.

Småföretag kan via den nya gratistjänsten få en omedelbar lösning för att hantera inkommande text och röstkommunikation från kunder och prospekts – med stöd av AI (Artificiell Intelligens).

En demonstration av tjänsten kan ses här: https://beta.sonetel.com/en/demo/

Tjänsten – är såvitt ledningen känner till –världsunik. Marknaden – d.v.s. små företag med en hemsida och 1-9 anställda - är gigantiskt.

Användandet av ”Freemium” som affärsmodell – med ett kraftfullt gratiserbjudande - väntas hjälpa till med den globala spridningen.

En rad extratjänster (SMS, samtal etc.) förväntas göra den genomsnittlige gratiskunden lönsam eftersom Sonetels kostnad för att leverera tjänsten till en ny kund är mycket låg. Premiumabonnemang - för de kunder som vill slippa begränsningar i gratisvarianten samt få tillgång till andra fördelar – kan därtill ge bolaget en god vinstmarginal.

Vi använder redan den nya tjänsten som vår egen primära kommunikationslösning och har redan hanterat över 6,000 kunddialoger via tjänsten. Tjänsten har därtill blivit vårt primära verktyg för internkommunikation.

Ett antal externa BETA-kunder är igång med tjänsten sedan några månader.

Målsättningen är att tillgängliggöra delar av den nya tjänsten för samtliga befintliga telefonikunder med Premium-abonnemang under kalenderkvartal 1.

Lanseringsåret 2019 har inletts.

Henrik Thomé
VD och grundare

Kommentarer till verksamheten

Verksamheten under perioden

Bolagets försäljning under perioden uppgick till 14,2 MSEK, vilket kan jämföras med 12,5 MSEK motsvarande kvartal föregående år.

Intäkter

Bolagets intäkter kom uteslutande från verksamheten med försäljning av lokala telefonnummer världen över – med betalande kunder i över 170 länder.

Bolagets nya tjänst ”AI-assisterad kundtjänst” var vid periodens slut i testdrift med ett begränsat antal BETA-kunder.

De ökade intäkterna berodde primärt på att snittintäkten per kund inom telefonnummerverksamheten höjts.


Kostnader

Kostnaden för byte av redovisningsbyrå samt övergång till koncernredovisning var högre än väntat.

Totalt så beräknas ekonomifunktionen (inkl. CFO) ha kostat koncernen ca 1 MSEK under perioden, vilket är ca 0,5 MSEK mer än budgeterat.

Ledningen har vidtagit åtgärder för att säkerställa att den framtida kostnaden för ekonomifunktionen återförs till en rimlig nivå.

Bolaget har under december gjort stora förändringar vad gäller inköp av telefonnummer för kunder. En tidigare grossist - som använts i begränsad omfattning - har gjorts till primär leverantör för all nyförsäljning. Förändringen möjliggör för Sonetel att spara pengar genom att inte längre behöva ha ett eget lager av telefonnummer till försäljning.

Ett nytt avtal har tecknats med den tidigare primära leverantören för perioden mars 2019 till februari 2020 för hanteringen av befintliga telefonabonnemang. Avtalet binder Sonetel till en minimikostnad om 30 KEUR per månad – att jämföra med 50KUSD som är minimikostnaden fram till februari 2019.

Förändringen innebär en nettobesparing om ca 100-150 KSEK per månad fr.o.m. mars 2019.

Besparingen är större i början av avtalsperioden än i slutet, eftersom antalet abonnemang under perioden gradvis minskar hos den gamla leverantören p.g.a. normal churn, samtidigt som antalet abonnemang kommer öka hos den nya leverantören som en effekt av nyförsäljning. Det innebär att en allt mindre del av minimiåtagandet om 30K EUR till den gamla leverantören kommer kunna nyttjas.

Tillkommande besparingar kan därmed uppnås från mars 2020 om relationen till den gamla primära leverantören då avslutas helt. Detta kan dock medföra engångskostnader på uppemot 1,5 MSEK för flytt av telefonnummer till ny primär leverantör. Alternativt kan avtal om en ny förlängning på en lägre kostnadsnivå fr.o.m. mars 2020 träffas med den gamla leverantören.

Kostnaden för personal i Indien var lägre under perioden jämfört med samma period föregående år. Detta berodde primärt på att antalet anställda i kundtjänst minskades kraftigt under våren/sommaren 2018, som en följd av att tillgängligheten för kundtjänst begränsades till vardagar och kontorstid i bolagets primära marknader (3:00 AM - 9:00 PM UTC).

Investeringar

Bolaget gjorde under perioden 5 MSEK i investeringar i utvecklingen av den nya SaaS tjänsten ”Gratis AI-assisterad kundtjänst för småföretag” varav 3 MSEK bestod av aktiverade utvecklingskostnader för personal i Indien.

Under samma period föregående år investerades ca 9,3 MSEK varav 3,6 i form av aktiverade personalkostnader.

Resultat

Koncernen redovisade under perioden en förlust före skatt på -2,4 MSEK vilket kan jämföras med -3,8 MSEK under samma period föregående år.

Resultatförbättringen beror framförallt på en minskning av de fasta kostnaderna samt en ökning av intäkterna från telefonnummerabonnemang.

 

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats från -2,1 MSEK under samma period föregående år till -0,5 MSEK under perioden, tack vare minskade kostnader och ökade intäkter.

Registrerade kundkonton

Antalet registrerade kundkonton (sedan starten) uppgick vid periodens slut till
1 169 493.

Kundanskaffningen var svag under periodens slut p.g.a. av en temporär minskning av antalet länder i vilka telefonnummer kunde erbjudas. Detta berodde på en temporär lösning i samband med övergången till ny primär leverantör av telefonnummer.

Detta påverkade nykundsförsäljningen negativt mellan den 18 december och den 22 januari 2019.

Verksamhetens huvudsakliga fokus under perioden har legat på färdigställandet av den nya tjänsten ”Gratis AI-assisterad kundtjänst” – som nu är i drift med testkunder.

Den nya tjänsten beskrivs på https://beta.sonetel.com och är den verksamhet som den huvudsakliga framtida tillväxten förväntas komma från.

Bolagets första ansökan om EU-bidrag för Horizon 2020 (Fas II) avslogs. EUs expert-team gav ansökan ett betyg på 12.43 vilket var något under den nivå på 13.00 som krävdes för att komma vidare till nästa steg i selekteringen. Bolaget har rekommenderats att omarbeta ansökan och ansöka på nytt, med målet att nå den bedömningsnivå som krävs för att motta bidrag.

Verksamheten efter perioden 

Bolaget har i januari inlämnat en justerad ansökan inom ramen för EUs Horizon 2020 (fas II), för ett möjligt bidrag på ca 1,9 MEUR för vidareutveckling av AI-tjänster. Även denna ansökan förväntas avslås. Bolaget avser därför att inlämna ännu en justerad ansökan i april med förhoppningen att i denna omgång slutligen motta bidraget.

Verksamheten har haft ett fortsatt fokus på förberedelserna inför lanseringen av den nya tjänsten Gratis AI-assisterad kundtjänst.

Bolaget har under januari därtill slutfört integrationen med den nya primära leverantören av telefonnummer.

Bolaget har den 1 februari 2019 genomfört prisförändringar som kan ge upp till 6 MSEK i tillkommande årliga intäkter. Förändringarna beskrivs här: https://sonetel.com/en/price-service-changes/

Väsentliga händelser under perioden 

Bolaget har mottagit ett lån på 1,5 MSEK från Swedish General Consulting AB vilket är ett bolag som ägs av Sonetels VD Henrik Thomé. Lånet löper utan amortering i 18 månader med en årlig ränta om 8%. Lånet löper utan säkerhet.

Bolaget har därtill mottagit ett lån från Nordea på 4 MSEK. Lånet löper med rak amortering i 60 månader, med en årlig ränta på 2,5%. Lånet är villkorat bästa säkerhet med företagsinteckningar.

Bolagets tidigare CFO Peter Montgomery har lämnat bolaget för att istället verka som heltid i eget bolag.

Väsentliga händelser efter perioden 

Göran Karlsson har börjat som ny CFO på deltid fr.o.m. 1 januari 2019.

Kreditgivarna Almi samt Gullspång Invest har erbjudit bolaget en sänkt amorteringstakt på tillhandahållna lån. Detta innebär att ca 1,3 MSEK av de kortfristiga skulderna i balansräkningen per 31/12 2018 därmed omvandlas till långfristiga skulder, vilket ytterligare stärker bolagets finansiella ställning under 2019.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 130 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag (”Sweden Technology Fast 50”), samt ett av Europas 500 mest snabbväxande företag (”Technology Fast 500™ Europe, Middle East & Africa”), med en tillväxt på 459% från 2013 till 2016. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

G&W Fondkommission
E-post: ca@gwkapital.se
Telefon: 08-503 000 50
www.gwkapital.se

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 08:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar