Kommuniké från Årsstämma 2017 i Sonetel AB (publ)

Kommuniké från Årsstämma 2017 i Sonetel AB (publ)

Sonetel AB (publ) höll tisdagen den 19 december 2017 årsstämma på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm. Ordförande för årsstämman var Mats Sommarström. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget.

Årsstämman godkände att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016/2017.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/2017.

Styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mats Sommarström, Tim Hansen samt Henrik Thomé. Styrelsen omfattar således tre styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att till bolagets revisor välja Mazars Set som revisionsbolag.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 310 000 kronor i enlighet med den av styrelsen föreslagna fördelningen.

Årsstämman beslutade att arvode till Bolagets revisor skall utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2018 skall tillsättas i enlighet med styrelsens förslag med justeringen att valberedningen skall består av "personer" valda av de tre röstmässigt största aktieägarna och inte "representanter" för dessa.

Beslut om incitamentsprogram 2018 och emission av tecknings- och personaloptioner

Årsstämman antog styrelsens förslag om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i Bolagets indiska dotterbolag, Sonetel Software Services pvt LTD.

Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram då styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa större delaktighet för Deltagarna inom Bolaget vad avser Bolagets utveckling. Det är även av vikt att skapa incitament för fortsatt anställning.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan upp till 120 700 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka tre (3) procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter en sådan emission baserat på antal aktier och röster vid tiden för detta sammankallande. Vid fullteckning av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med högst 30 175 kronor.

De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader för incitamentsprogrammet, i form av arvoden till externa rådgivare, värdering, eget arbete samt för praktisk hantering av incitamentsprogrammet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor under incitamentsprogrammets löptid.

När Sonetel övergår till att vara en koncern, så måste därtill eventuell förmån under optionens löptid upptas i koncernredovisning motsvarande värdet av optionerna enligt Black & Scholes. Detta bokförs som personalkostnader samt som övrigt tillskjutet kapital .

Förslaget till incitamentsprogrammet har beretts av Bolagets styrelse.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogram för koncernens anställda i Bolagets indiska dotterbolag.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman som återfinns på bolagets hemsida (www.sonetel.com/investerare).

Om Sonetel

Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 110 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 70 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag (”Sweden Technology Fast 50”), med en tillväxt på 459% från 2013 till 2016. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

G&W Fondkommission
Telefon: 08-503 000 50
www.gwkapital.se

Prenumerera

Media

Media