Kommuniké från Årsstämma 2018 i Sonetel AB (publ)

Sonetel AB (publ) höll onsdagen den 19 december 2018 årsstämma på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm. Ordförande för årsstämman var Mats Sommarström. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget.

Årsstämman godkände att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/2018.

Styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mats Sommarström samt Henrik Thomé.

Årsstämman beslutade om nyval av styrelseledamöterna  Anders Borg, Daniel Hasselberg, Jari Koister samt Petter Nylander. Styrelsen omfattar således sex styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att till bolagets revisor välja Mazars Set.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma ska utgå med 240 000 kr till styrelseordförande samt 70 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till Bolagets revisor skall utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2019 skall tillsättas i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman antog styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i Bolaget.

Bemyndigandet utan aktieägarnas företrädesrätt ska innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom, mot betalning med likvida medel (kontantemission), eller vid finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter. Bemyndigandet ska vara begränsat till att sammanlagt omfatta emission av aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman. Anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra flexibilitet i Bolagets likviditetsplanering och kunna agera snabbt vid likviditetsbehov och då tidsbegränsade tillväxtmöjligheter uppstår. Nyemission ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på marknadsmässiga villkor.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 130 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag (”Sweden Technology Fast 50”), samt ett av Europas 500 mest snabbväxande företag (”Technology Fast 500™ Europe, Middle East & Africa”), med en tillväxt på 459% från 2013 till 2016. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

G&W Fondkommission
Telefon: 08-503 000 50
www.gwkapital.se

Prenumerera