Kvartalsredogörelse jan-mar

Report this content

Perioden i sammandrag

 

KONCERNEN JANUARI – MARS 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,1 (7,7) MSEK.

 • Rörelseresultatet minskade till -1,3 (-0,5) MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -1,6 (-0,6) MSEK.
 • Resultatet belastades med 0,9 MSEK i valutakursförluster varav 0,6 härrörde från internfaktureringen från dotterbolag i Indien till moderbolaget i Sverige.
 • Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till –0,28 (-0,18) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,1 (1,5) MSEK.
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 58 (66) procent.
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4 (0,9) MSEK.
 • Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till 21 786 (24 044).
 • Genomsnittligt antal anställda i koncernen var 50 (52).
 • Årligt värde av aktiva abonnemang (ARR) vid periodens slut uppgick till 23,2 (25,8) MSEK.
 • Anskaffningskostnad per betalande kund (CAC) uppgick till 353 (464) kr.
 • Tiden för återbetalning av kundanskaffningskostnaden (ROI) uppgick till 13 (21) månader. 
 

VDs kommentarer

Vi har under perioden prioriterat åtgärder med målsättningen att göra verksamheten stabil,  lönsam och kassaflödespositiv.Flertalet indikatorer pekar nu i rätt riktning.

Vi minskar successivt de fasta kostnaderna med ca 50% genom personalminskningar, lönesänkningar samt effektivisering av marknadsföringen.

Vi har lanserat en ny prisstruktur för våra internationella telefonnummer för att locka tillbaka de sällananvändare som vi skrämt bort med successiva prishöjningar sedan början av 2018. Resultaten i april indikerar att denna prisförändring lett till ca 40% ökning i konverteringsgraden (till betalande kund).  Den senaste månaden har vi sett tillväxt i antalet abonnemang vecka för vecka – efter över två års nedgång.

Vår kundanskaffningskostnad har minskats radikalt. Den genomsnittliga marknadsföringskostnaden per ny betalande kund är nu återbetald inom en månad.

Fokuset på lönsamhet och stabilisering av affären med telefonnummer har dock inneburit att utrullningen av de nya tjänsterna med artificiell Intelligens tillfälligt har fått mindre fokus. 

Covid-19 ledde i mars till kraftigt minskade samtalsvolymer och minskat inflöde av nya kunder. Sedan dess har en god återhämtning skett.

All personal i Indien jobbar nu hemifrån. 

Till skillnad från andra Indiska IT-bolag som rapporterar produktivitetssänkningar på 70-80% p.g.a. samhällsnedstängningen så bedömer ledningen att den Indiska verksamheten har en produktivitet som ligger över 100% av normal nivå. Vi har därför valt att säga upp alla kontorsavtal.
Bolagets tjänster är väl lämpade för den nya värld som Covid-19 tycks leda till;

 • Vår affärsmodell är optimal för ekonomiskt pressade småföretagare – eftersom instegstjänsterna är gratis. 

 • Vi har unika tjänster som hjälper företagare öka försäljning och delautomatisera kunddialoger, vilket minskar behovet av personal. 
 • Tjänsterna möjliggör därtill internkommunikation och hemarbete.

Ledningen anser därmed att bolaget nu är väl positionerat inför framtiden.

Henrik Thomé
VD och grundare

 

Kommentarer till verksamheten

VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN

Bolagets försäljning under kvartalet uppgick till 7,1 MSEK, vilket kan jämföras med 7,7 MSEK motsvarande kvartal föregående år. 

Faktorer som påverkade intäkterna

Följande faktorer påverkade intäkterna.

Den nya chatt-tjänsten med AI

Den nyligen lanserade tjänsten med kundchattfunktion för småföretag - med stöd av artificiell intelligens – har god tillväxt.

Verksamheten representerar dock - i detta tidiga skede - en liten del av bolagets intäkter.

Telefonnumertjänsten

Ca 99% av intäkterna härrör fortfarande från affärsområdet med internationella lokala telefonnummer med global vidarekoppling.

Intäkterna från detta affärsområde påverkades primärt av den nedåtgående trend vad gäller antalet aktiva användare - som pågått sedan en prishöjning infördes i februari 2018.

Ledningen konstaterar att prishöjningar 2018 samt 2019 gjort Sonetel mindre attraktivt i kategorin sällananvändare vilket föranlett nedgången.
Under 2018 samt 2019 uppvägdes nedgången av prishöjningar i februari respektive år.

Samtidigt konstaterade ledningen att de höjda priserna fortfarande låg väsentligt under vad kunder med affärskritiska behov var villiga att betala.

För att bryta den negativa trenden och åter nå kategorin sällananvändare, samt maximera intäkterna från kunder med affärskritisk användning introducerades en ny prissättning i mars 2020 som innebar att telefonnummer med basfunktionalitet åter kunde fås till samma pris som 2017.

Ett lokalt nummer från USA kostar därmed åter $1,99 per månad

Affärsfunktionalitet såsom talsvar och visning av nummer etc.  - debiteras nu istället extra i form av ett ”Business package” som kostar ca 50 SEK per nummer och som även inkluderar en samtalspott med motsvarande belopp.

Detta innebär i praktiken en prisökning för kunder med affärskritiska behov.

Befintliga abonnemang påverkas inte.

Förändringen driftsattes i mars och hade därmed en liten effekt på perioden.

 
Extradebitering för gamla nummer

Fr.o.m. mars 2020 så debiterar bolaget kunder med gamla nummer ca 18 KUSD extra per månad.

 
Covid-19

Samtalsvolymerna minskade med ca 25% under andra hälften av mars vilket sänkte intäkterna med ca -0,1 MSEK jämfört med februari. Denna minskning antas bero på Covid-19. Kunder i USA stod för en stor andel av minskningen.

Kostnader

Kostnaden för annonsering var ca 1 MSEK under perioden, jämfört med 1,5 MSEK under samma period föregående år. 

Ledningen beslutade i slutet av mars att minska kostnaderna genom att reducera personalstyrkan i Indien samt sänka lönerna. Detta minskar kostnaden för den indiska verksamheten med ca 37%. Effekten från denna kostnadsbesparing får effekt efter periodens utgång.

Valutakursförlust

Resultatet belastades av ca 0,9 MSEK i valutakursförluster varav 0,6 MSEK härrörde från internfaktureringen mellan dotterbolaget i Indien samt moderbolaget i Sverige.

Valutakursförlusten uppstår eftersom det indiska bolaget fakturerar moderbolaget med 20% påslag på havda kostnaden i enlighet med praxis vad gäller transferavtal mellan dotter och moderbolag i olika länder.

Detta påslag är borträknat i koncernredovisningen.

Fakturorna betalas inte direkt eftersom det skulle innebära att överskott ansamlas i dotterbolaget. För att undvika det så betalas fakturor först när medlen behövs för driften av verksamheten i Indien.
Eftersom tiden från det att dotterbolaget ställer ut en faktura till dess att den blir betald ökar, så ökar även bolagets påverkan p.g.a. fluktrationer i växelkurser mellan SEK, USD och INR.

Resultat

Koncernen redovisade under kvartalet en förlust före skatt på -1,6 MSEK vilket kan jämföras med -0,6 MSEK under samma period föregående år.

Registrerade kundkonton

Antalet registrerade kundkonton (sedan starten) uppgick vid periodens slut till 1 563 489.
Det aggregerade antalet historiskt betalande kunder var vid periodens utgång 155 649.

 

TILLVÄXT AV AKTIVA ANVÄNDARE *

Mar-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20
Aktiva företag under månaden 19 580 16 557 16 535 16 277 18 174
Aktiva användare under månaden 32 029 27 150 27 031 26 634 29 182
Aktiva företag senaste 3 månader ** 24 044 21 989 21 078 20 590 21 786
Aktiva användare senaste 3 månader ** 37 398 33 805 32 529 31 788 33 408

 

* Se avsnittet ”Definitioner” i kvartalsredogörelsen
** Senaste 3 månader inkluderar den angivna månaden samt de omedelbart föregående två månaderna

 
Kundanskaffning

3 391 nya betalande kunder anskaffades under perioden, jämfört med 3 865 under samma period föregående år.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) låg på 402 SEK vilket gav en återbetalningstid (ROI) per kund på 13 månader. Under samma period föregående år låg CAC på 511 SEK och ROI på 21 månader.

I mars månad hade CAC sjunkit till 294 SEK, vilket gav ett ROI på 7 månader.

Marknadsföring

Ett tjugotal videofilmer producerades för att testa marknadsföring på Facebook med olika målgrupper, budskap etc.

Det har dock inte varit möjligt att få en rimlig kundanskaffningskostnad. Ledningen väljer därför tillsvidare att pausa Facebook som marknadsföringskanal för direktförsäljning. 

Eftersom Sonetels kundtjänst varit hårt belastade av ärenden kring förändringarna i telefonitjänsten så har det under perioden inte varit möjligt att göra några utskick av marknadsföring via email till de över 1 miljon företag som har ett Sonetelkonto.

Nyttjande av nya tjänster

Antalet företag som aktivt använder Sonetel’s chattfunktion på hemsidan fortsatte att öka med en månatlig genomsnittlig tillväxt på +12% under perioden.
 
Vid periodens slut hade 1 334 företag installerat Sonetels chattfunktion på den egna hemsidan.

Finansiering

Bolaget har upptagit ett mindre amorteringsfritt lån från ALMI på 0,5 MSEK med löptid 12 månader och med en årlig ränta på 4,7%.

Flera långivare, däribland Nordea och ALMI, har givit bolaget anstånd med amorteringar.

Bolaget har fortfarande ett outnyttjat låneutrymme på 1 MSEK inom ramen för den låneram som avtalades med en långivare i februari.

 

Försäljning och marknadsföring

Under april fick bolaget 950 nya betalande kunder. 

Kostnadsnivån för marknadsföring låg i april på en nivå motsvarande ca 0,4 MSEK per kvartal vilket är 60% lägre än under perioden.Konverteringsgraden på klick från Googleannonser till betalande kund förbättrats från 0,75% under perioden till 1,05% - vilket motsvarar en förbättring med ca +40%. 

Kundanskaffningskostnaden per kund (CAC) sjönk till 281 SEK med en återbetalningstid per kund (ROI) låg i april på 6 månader. 
 
 
Återbetalningstiden för marknadsföringen per kund (ROAS) låg i april på mindre än 1 månad.
Trots den kraftigt reducerade marknads-föringsbudgeten ökade antalet nya betalande kunder per dag under slutet av april och början av maj till ca 1150 nya betalande kunder per månad.
 
Återhämtningen antas bero på en förbättrad konverteringsgrad till betalande kund - tack vare den förändrade prissättningen – samt på en ökande allmän optimism i länder som snart kan öppnas upp.

Tillväxt i användande av tjänster

Återhämtningen i kundanskaffningen har även gjort att antalet abonnemang av telefonnummer visat tillväxt på veckobasis under slutet av april och början av maj – efter ca 2 års nedgång.

En stabilisering och tillväxt i samtals-volymerna har därtill noterats sedan andra halvan av april.
 
Marknadsföring via e-post gentemot de över 1 miljon företag som har Sonetelkonto har återupptagits. 
Under april genomfördes e-postkampanjer kring de nya sänkta priserna på telefonnummer.
En säljavdelning har etablerats i Indien med personal från kundtjänsten - med fokus på utåtriktade manuella säljaktiviteter.  

Kundbetyg

Sonetels kundbetyg på Trustpilot har fortsatt att öka från 4,4 till 4,5.
 

Samarbete med Besedo

Samarbetet med Besedo – ett internationellt SaaS företag - löper vidare inom ramen för den träffade avsiktsförklaringen. Sonetel skall bistå Besedo med expertis inom Artificiell intelligens, med syfte att öka automatiser-ingsgraden i de kundtjänståtaganden Besedo har för olika stora SaaS företag globalt.
Samarbetet öppnar upp för ett nytt affärsområde, där Sonetels SaaS-plattform och kompetens inom Artificiell Intelligens används för att öka automatiseringsgraden i kundtjänst på större företag.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Låneram på 2 MSEK

Bolaget har i februari tecknat ett avtal med en långivare som ger Bolaget en låneram på 2 MSEK till marknadsmässiga villkor.

1 MSEK utbetalades i samband med avtalets tecknande. Sonetel kan avropa tillkommande belopp inom ramen för låneutrymmet om behov uppstår. 

Inga tillkommande avrop har gjorts under eller efter perioden.

Lånet löper till slutet av december 2020.

Inom ramen för det bemyndigande årsstämman givit styrelsen, har Bolaget givit långivaren rätt att konvertera hela eller delar av det utbetalda lånet till aktier enligt följande villkor:

”Långivaren ha rätt att påkalla konvertering av Lånet, inklusive upplupen men inte utbetald ränta, till nya aktier i Bolaget till en kurs motsvarande 10 % rabatt i förhållande till referenspriset. Referenspriset är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de 10 handelsdagarna (”Referensperioden”) som omedelbart föregår begäran om konvertering. Påkallande av konvertering enligt ovan får göras vid högst fyra olika tillfällen samt att ett belopp (kapitalbelopp och ränta) om minst 500 000 kr skall konverteras vid vart och ett sådant tillfälle.
Vid ett påtalande av konvertering har Låntagaren rätt att välja att återbetala motsvarande belopp istället för att konvertera beloppet till aktier.
Konvertering kan göras tidigast 2020-04-30 och senast en månad innan avtalad Förfallodatum.
Konvertering kan ej åberopas om Långivaren vid tidpunkten är upptagen på insiderlogg hos Låntagaren. 
Konvertering kan göras upp till högst hälften av det bemyndigande Bolagets styrelse har från årsstämma för utgivande av nya aktier.”

Styrelseledamot lämnade

Styrelseledamoten Anders Borg Sundgren lämnade styrelsen. 
Anders Borg Sundgren inträde i en ledande befattningsroll i annat bolag krävde tyvärr hans fulla engagemang vilket föranlett hans avvecklande av andra uppdrag.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Inga väsentliga händelser har inträffat efter perioden.
 

---

 

Kvartalsredogörelsen för perioden januari - mars 2020 är tillgänglig för nedladdning på https://sonetel.com/sv/investerare/rapporter/

Om Sonetel

Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 150 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/ 

 

Kontakt
Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 08:00 CET 
 

Prenumerera

Media

Media