Kvartalsredogörelse jan-mar 2019

Perioden i sammandrag


Koncernen januari-mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 7,7 (7,2) MSEK.
  • Rörelseresultatet ökade till -0,5 (-1,0) MSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till -0,6 (-1,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,18 (-0,32) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,5 (-1,5) MSEK.
  • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 66% (78%) procent.
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,9 (5,3) MSEK.
  • Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till 24 044 (28 419).
  • Genomsnittligt antal anställda i koncernen uppgick till 52 (70).

VDs kommentarer

Efter en lång tids intensivt arbete så börjar vi nu se resultat.

Månadsresultaten för mars och april – som inte granskats av revisor - visar att koncernen nu gör vinst, tack vare besparingar och prishöjningar på den befintliga telefonitjänsten.

Vi har därtill accepterat leveransen av de nya apparna – som utvecklats av en polsk underleverantör sedan sommaren 2017.

Apparna blir våra nya kundgränssnitt - både för den befintliga telefonitjänsten samt för vår nya tjänst med artificiell intelligens.

Den nya tjänsten har nu i maj gjorts allmänt tillgänglig för Sonetels befintliga kunder.

Vi har tack vare det två starka tjänster, som grund för bolagets framtida tillväxt;

Den befintliga tjänsten erbjuder småföretagare världen över möjligheten att få ett lokalt nummer i valfritt land – med global vidarekoppling till kostnaden av ett lokalt samtal. Genom att visa ett lokalt telefonnummer på hemsidan kan småföretagaren öka sin försäljning i andra länder.

Tjänsten har dock behandlats styvmoderligt under de gångna åren p.g.a. bolagets fokus på utvecklingen av den nya tjänsten.

Detta har lett till en svagare tillväxt än väntat i den befintliga tjänsten. Vi är dock övertygade om att det finns mer tillväxtpotential att hämta i den befintliga tjänsten genom mer fokus på marknadsföring, stöd för fler lokala betalmetoder och valutor samt genom lanseringen av vår nya mobilanpassade kundportal (en av de nya apparna) etc.

Den nya tjänsten med artificiell intelligens – som nu lanseras – är den verksamhet som har störst potential att generera hög tillväxt på sikt.

Tjänsten ger småföretagare globalt en komplett, gratis infrastruktur för sin kundkommunikation (och interna kommunikation) med både text, tal och video – och med stöd från artificiell intelligens.

En demonstration av tjänsten finns att se på https://beta.sonetel.com/en/demo/

Tjänsten adresserar en gigantisk marknad (småföretag globalt med hemsida) och är - såvitt vi vet - helt världsunik.

Organisationen övergår nu från att primärt fokusera på produktutveckling till att istället fokusera på marknadsföring och försäljning.

Vi uppskattar att det finns ca 60 miljoner småföretag världen över med en hemsida – detta (baserat på statistik från EU-stat, extrapolerad baserad på EUs andel av global BNP). Om vi kan få 1% av dessa småföretag att bli abonnemangskunder på vår nya tjänst skulle det kunna ge 2,5 miljarder i årlig omsättning.

Initialt siktar vi in oss på de 12-24 miljoner e-handelsföretag som beräknas finnas globalt.

Potentialen är med andra ord gigantisk för den tjänst vi nu har tagit fram.

Som första steg i utrullningen kommer vi vända oss till de 1,2 miljoner personer som redan har ett Sonetelkonto kopplat till vår befintliga telefonitjänst – varav ca 140 000 varit eller är betalande kunder.

En intensiv och spännande tid väntar.

Bolagets finansiella resurser är begränsade men bedöms som tillräckliga.

Henrik Thomé
VD och grundare

Kommentarer till verksamheten

Verksamheten under perioden 

Bolagets försäljning under perioden uppgick till 7,7 MSEK, vilket kan jämföras med 7,2 MSEK motsvarande kvartal föregående år.

Intäkter

Bolagets intäkter kom uteslutande från verksamheten med försäljning av lokala telefonnummer världen över – med betalande kunder i över 170 länder.

Bolagets nya tjänst ”AI-assisterad kundtjänst” var vid periodens slut i testdrift med BETA-kunder.

De ökade intäkterna berodde primärt på att snittintäkten per kund inom telefonnummerverksamheten höjts.

Priserna höjdes fr.o.m. februari 2019.

Kostnader

Bolaget har minskat sina kostnader för telefonnummer. Bolaget övergick redan i december 2018 till en ny huvudleverantör av telefonnummer, vilket gjorde att lager av telefonnummer inte längre behövde upprätthållas. Effekten av förändringen trädde dock inte i kraft förrän i mars 2019, då den kontrakterade minimiersättningen till den gamla leverantören minskade från 50 KUSD till 30KEUR per månad inom ramen för ett avtal som sträcker sig till februari 2020.

Besparingen är större i början av avtalsperioden än i slutet, eftersom antalet abonnemang under perioden gradvis minskar hos den gamla leverantören p.g.a. normal churn, samtidigt som antalet abonnemang kommer öka hos den nya leverantören som en effekt av nyförsäljning. Det innebär att en allt mindre del av minimiåtagandet om 30K EUR till den gamla leverantören kommer kunna nyttjas.

Tillkommande besparingar kan därmed uppnås från mars 2020 om relationen till den gamla leverantören då avslutas helt. Detta kan dock medföra engångskostnader på uppemot 1,5 MSEK för flytt av telefonnummer till ny primär leverantör. Alternativt kan avtal om en ny förlängning på en lägre kostnadsnivå fr.o.m. mars 2020 träffas med den gamla leverantören.

Kostnaden för personal i Indien var lägre under perioden jämfört med samma period föregående år. Detta berodde primärt på att antalet anställda i kundtjänst minskades kraftigt under våren/sommaren 2018, som en följd av att tillgängligheten för kundtjänst begränsades till vardagar och kontorstid i bolagets primära marknader (3:00 AM - 9:00 PM UTC).

Investeringar

Bolaget gjorde under perioden 2,4 MSEK i investeringar i utvecklingen av den nya SaaS tjänsten ”Gratis AI-assisterad kundtjänst för småföretag” varav 1,5 MSEK bestod av aktiverade utvecklingskostnader för personal i Indien.

Under samma period föregående år investerades ca 3,8 MSEK varav 1,8 MSEK i form av aktiverade personalkostnader.

Resultat

Koncernen redovisade under perioden en förlust före skatt på -0,6 MSEK vilket kan jämföras med -1,1 MSEK under samma period föregående år.

Resultatförbättringen beror framförallt på en minskning av de fasta kostnaderna samt en ökning av intäkterna från telefonnummerabonnemang.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats från -1,5 MSEK under samma period föregående år till 1,5 MSEK under perioden, tack vare minskade utgifter och ökade inkomster.

Registrerade kundkonton

Antalet registrerade kundkonton (sedan starten) uppgick vid periodens slut till
1 252 063.

Nykundsanskaffningen mattades av under perioden p.g.a. temporärt begränsat utbud av telefonnummer i samband med övergången till ny leverantör.

Telefonnummerverksamheten har därtill sedan två år tillbaka påverkats negativt p.g.a. bolagets starka fokus på utveckling av ny tjänst, vilket gjort att telefonnummerverk-samheten fått otillräckligt med fokus.

Dessa nya tjänster – som nu lanseras – innehåller dock även nya mobilanpassade kundgränssnitt och andra förbättringar som är till nytta för telefonnummerkunder och som därmed kan bidra till ökad försäljning inom även detta område.

TILLVÄXT AV AKTIVA ANVÄNDARE  Mar-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19
Aktiva företag under månaden 22 653  20 139  20 188  19 625  19 580 
Aktiva användare under månaden 35 433  32 574  32 759  32 037  32 029 
Aktiva företag senaste 3 månader * 28 419  25 332  24 837  24 215  24 044 
Aktiva användare senaste 3 månader * 42 403  38 921  38 348  37 610  37 398 


* Senaste 3 månader inkluderar den angivna månaden samt de omedelbart föregående två månaderna.

Verksamhetens huvudsakliga fokus under perioden har legat på färdigställandet av den nya tjänsten ”Gratis AI-assisterad kundtjänst” – som nu är i drift med testkunder.

Den nya tjänsten beskrivs på https://beta.sonetel.com och är den verksamhet som den huvudsakliga framtida tillväxten förväntas komma från.

Bolagets andra ansökan om EU-bidrag för Horizon 2020 (Fas II) avslogs. EUs expert-team gav ansökan ett betyg på 12.79 vilket var bättre än betyget på den första ansökan, men fortfarande något under den nivå på 13.00 som krävdes för att komma vidare till nästa steg i selekteringen. Bolaget har rekommenderats att omarbeta ansökan och ansöka på nytt, med målet att nå den bedömningsnivå som krävs för att motta bidrag.

Verksamheten efter perioden 

Bolaget har accepterat leveransen av de nya appar som utvecklats av ett polskt företag på uppdrag av Sonetel sedan 2017 inom ramen för ett fastprisåtagande.

Utvecklingen av apparna var betydligt mer omfattande än vad leverantören initialt bedömde (18,000 timmar istället för 4,000 timmar) vilket gjort att Sonetel i samband med acceptansen överenskommit med leverantören om en tilläggsköpeskilling på 80 KEUR för att täcka en del av leverantörens förlust. Detta tillsammans med slutlikviden för fastprisprojektet samt beställning av
2 000 extra timmar för tillkommande utvecklingsarbete - sammanlagt 193 KEUR - betalas enligt överenskommelsen av under 3 år. Detta upplägg säkerställer att Sonetel kan göra de förändringar i de nya apparna som bolaget anser nödvändiga – utan att det påverkar bolagets likviditet kortsiktigt.

Bolaget har varit i diskussion med potentiella långivare i syfte att dels stärka bolagets finansiella buffert, samt för att möjliggöra en låneomläggning av befintliga lån som amorteras. Bolaget har mottagit positiva indikationer – givet bolagets förbättrade resultat - men inga beslut har ännu fattats.

Väsentliga händelser under perioden

Göran Karlsson har börjat som ny CFO på deltid fr.o.m. 1 januari 2019.

Kreditgivarna Almi samt Gullspång Invest har erbjudit bolaget en sänkt amorteringstakt på tillhandahållna lån. Detta innebar att ca 1,3 MSEK av de kortfristiga skulderna i balansräkningen per 31/12 2018 därmed omvandlades till långfristiga skulder, vilket ytterligare stärkte bolagets finansiella ställning under 2019.

Väsentliga händelser efter perioden

Kreditgivaren Gullspång Invest har - utöver det som överenskommits under perioden – accepterat att bolaget tillsvidare endast gör amorteringar i den mån detta kan göras utan att skapa allvarliga risker för bolaget.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 140 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag (”Sweden Technology Fast 50”), samt ett av Europas 500 mest snabbväxande företag (”Technology Fast 500™ Europe, Middle East & Africa”), med en tillväxt på 459% från 2013 till 2016. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl. 07:30 CET (08:30 svensk tid)

Prenumerera