Kvartalsredogörelse jul-sep 2019

Report this content

Perioden i sammandrag

Koncernen juli – september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 7,3 (6,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet ökade till -0,0 (-0,7) MSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till -0,1 (-0,7) MSEK.
  • Resultatet belastades med 0,5 MSEK i valutakursförluster på internfaktureringen från dotterbolag i Indien till moderbolaget i Sverige.
  • Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till –0,01 (-0,10) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,0 (0,1) MSEK.
  • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 60 (73) procent.
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4 (0,9) MSEK.
  • Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till 23 055 (26 259).
  • Genomsnittligt antal anställda i koncernen 52 (53).

                                                                              

VDs kommentarer

År 2017 tog vi in finansiering för att bygga en ny unik Freemium-tjänst för hantering av kundtjänst i småföretag globalt – med stöd av artificiell intelligens. I slutet av augusti 2019 togs tjänsten i kommersiell drift.

Tillväxtpotentialen i den nya AI-tjänsten är lika hög nu som när vi startade utvecklingen 2017.

Den gamla affären – med internationella lokala telefonnummer - har dock behandlats styvmoderligt – givet vårt fokus på utvecklingen av den nya tjänsten.  Detta har haft en negativ inverkan på tillväxten de senaste två åren.

Kommande satsningar på lokaliseringar kan dock stärka tillväxten även i den gamla telefonnummerverksamheten. Vi har fortfarande enbart stöd för engelska i vår kundportal. Vi har inga betalmetoder som fungerar för kunder i t.ex. Kina. Vi har inte stöd för lokala valutor ännu – vilket gör det besvärligt för småföretag att bokföra våra kvitton. Ökat stöd för fler språk, lokala valutor och betalmetoder kan därmed göra såväl den gamla som nya tjänsten tillgänglig för betydligt fler.

Fokus kring den nya AI-tjänsten ligger nu på att testa olika former av marknadsföring och samla data kring kundvärde och kundbeteende, i syfte att möjliggöra en mer storskalig marknadsföring i nästa fas.

Marknaden för den nya AI-tjänsten bedöms vara gigantisk med ca 60 miljoner potentiella kunder och med fortsatt kraftig tillväxt.

Såvitt vi vet, finns det fortfarande inget annat företag globalt som erbjuder en motsvarande tjänst.

Indikationerna från de tidiga användarna pekar därtill på en högre betalningsvilja än vad vi tidigare förmodat

Med tillförsikt kan vi därmed nu lämna produktutvecklingsfasen - och istället lägga vårt fokus på den globala lanseringen.

Henrik Thomé
VD och grundare

Kommentarer till verksamheten

Verksamheten under perioden

Bolagets försäljning under kvartalet uppgick till 7,3 MSEK, vilket kan jämföras med 6,8 MSEK motsvarande kvartal föregående år.

Faktorer som påverkade intäkterna
​​​​​​Intäkterna påverkades primärt av prishöjningen på telefonnummertjänsten i februari 2019. Den ökade snittintäkten per kund kompenserade den minskade mängden aktiva kunder på den tjänsten.

Intäkterna påverkas även av säsongsmässiga variationer i mängden förnyelser av 1 och 3-årsabonnemang. Variationerna är kopplade till när på året kampanjer för övergång till årsabonnemang genomförts tidigare år.

AI-tjänsten lanserades i slutet av augusti och var under perioden i ett för tidigt skede för att ha någon väsentlig påverkan på intäkterna

Kostnader
Kostnaden för den Indiska verksamheten minskade jämfört med samma period förra året.

Investeringar
Bolaget investerade totalt 3,9 MSEK i utveckling av SaaS-plattformen, varav ca 1,7 MSEK för utvecklingsarbete utfört av det indiska dotterbolaget, samt ca 1,7 MSEK för arbete utfört av den polska appleverantören inom ramen för det ramavtal där utvecklingsarbete betalas av över 3 år.

Resultat
Koncernen redovisade under kvartalet en förlust före skatt på -0,1 MSEK vilket kan jämföras med -0,7 MSEK under samma period föregående år.

Valutakursförlust
Resultatet belastades av ca 0,5 MSEK i valutakursförluster i internfaktureringen mellan dotterbolaget i Indien samt moderbolaget i Sverige.

Valutakursförlusten uppstår eftersom det indiska bolaget fakturerar moderbolaget med 20% påslag på havda kostnaden i enlighet med praxis vad gäller transferavtal mellan dotter och moderbolag i olika länder.

Detta påslag är borträknat i koncernredovisningen.

Fakturorna betalas inte direkt eftersom det skulle innebära att överskott ansamlas i dotterbolaget. För att undvika det så betalas fakturor först när medlen behövs för driften av verksamheten i Indien.

Eftersom tiden från det att dotterbolaget ställer ut en faktura till dess att den blir betald ökar, så ökar även bolagets påverkan p.g.a. fluktrationer i växelkurser mellan SEK, USD och INR.

Skuldavskrivning
Resultatet förbättrades med 0,5 MSEK, genom att en leverantörsskuld skrevs av, vilket redovisas under övriga rörelseintäkter. Leverantörsskulden uppstod i samband med avslutandet av ett fastprisåtagande 2010. Leverantören har inte kontaktat Sonetel under de senaste 5 åren. Konsultkostnaden hade ursprungligen aktiverats och hade till stor del skrivits av.

Registrerade kundkonton
Antalet registrerade kundkonton (sedan starten) uppgick vid periodens slut till 1 372 443.

Det aggregerade antalet historiskt betalande kunder var vid periodens utgång 148 715.

TILLVÄXT AV AKTIVA ANVÄNDARE * Sep-18 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19
Aktiva företag under månaden 21 026 17 738 17 740 17 894 18 692
Aktiva användare under månaden 33 762 29 405 29 296 29 494 30 365
Aktiva företag senaste 3 månader ** 26 259 22 567 22 159 22 074 23 055
Aktiva användare senaste 3 månader ** 39 987 35 615 35 041 34 629 35 655


* Se avsnittet ”Definitioner” i kvartalsredogörelsen.
** Senaste 3 månader inkluderar den angivna månaden samt de omedelbart föregående två månaderna.

Raheel - en ung entreprenör från Pakistan som söker lyckan i London -  är en av Sonetels över 100,000 betalande kunder.

Förbättrat kundbetyg
Ett bolags betyg på nätet har en avgörande betydelse för dess förmåga att attrahera kunder.

Sonetels betyg hos Trustpilot har efter lanseringen av de nya tjänsterna förbättrats från AVERAGE (3.6) till GREAT (4.1) – baserat på över 1,000 kundrecensioner.

Betyget har efter periodens utgång fortsatt att öka till 4.2. Om bolaget når 4.3 så ändras betyget till EXCELLENT vilket kan ha en ytterligare positiv inverkan på nyförsäljningen.

Nyttjande av ny AI-tjänst
Antalet företag som aktivt använder Sonetel’s chattfunktion på hemsidan ökar kraftigt sedan lanseringen i augusti.

Chattfunktionen integrerades under perioden med Weebly – en amerikansk tjänst för drift av hemsidor som hanterar över 50 miljoner hemsidor. Integrationen underlättar för Sonetels och Weeblys kunder att installera Sonetels chattfunktion på hemsidor som är driftsatta hos Weebly.

Sonetel erbjuder inom ramen för den nya tjänsten även nya mobila appar till personalen i småföretag. Även dessa visade på snabb tillväxt.

Den nya Androidappen hade vid periodens utgång en betygsättning på ca 4.5 på Google Playstore. Detta kan jämföras med Sonetels gamla Androidapp som enbart går att använda för att ringa billiga internationella samtal, och som har ca 3.3 som betyg.

Den nya iPhoneappen har inte fått något betyg på App store ännu eftersom det är en mindre andel av Sonetels användare som har iPhone.

Kundvärde telefonnummerkunder
Sonetel har erbjudit en telefonnummertjänst till småföretagare världen över sedan 2010.

Småföretag världen över kan inom ramen för denna tjänst från Sonetel få ett eget telefonnummer i valfritt land.

Genom att visa telefonnumret på hemsidan kan de komma närmare internationella kunder och öka sin försäljning. Småföretagare i över 170 länder använder denna tjänst.

En ny analys av kundvärdet över tid för dessa telefonnummerkunder har nu genomförts.

Analysen bygger på ca 780,000 betalningar mottagna från ca 111 000 kunder sedan 2016 och visar på den genomsnittliga, aggregerade intäkten Sonetel har från den genomsnittliga telefonnummerkunden under de första 33 månaderna efter första betalningen.

Analysen påvisar att intäkterna är synnerligen stabila över tid efter den första månaden, vilket innebär att det långsiktiga kundvärdet är högre än vad tidigare analyser kunnat visa.

Analysen visar även på stora skillnader i kundvärdet mellan länder – vilket ligger i linje med tidigare analyser.

Bolagets marknadsföring har nu kalibrerats om för att säkerställa ROI inom 18 månader per marknad.

Kundvärde AI-kunder
Sonetels nyutvecklade AI-tjänst lanserades kommersiellt i slutet av augusti.

Tjänsten ger småföretag möjligheten att få en gratis infrastruktur för sin kundtjänst – med en chattfunktion för hemsidan, gratis mobila appar till personalen och stöd av artificiell intelligens.

Intäkterna förväntas komma från extratjänster samt den andel av kunderna som övergår till Premium.

Under den inledande perioden ligger fokus på att analysera kundbeteende, fastställa kundvärdet per marknad – för att fastställa vilken kundanskaffningskostnad som är rimlig - samt att fastställa vilka marknadsförings-kanaler som har störst potential.

Några tidiga indikationer på kundbeteende har dock redan gått att identifiera utifrån de första kunderna.

Av de ca 500 företag som installerat och behållit chattfunktionen aktiv på hemsidan fram till mitten av oktober var ca 65% gamla Sonetelkunder samt ca 35% nyanskaffade kunder.

De nya kunderna hade vid tidpunkten för denna analys använt tjänsten i 17 dagar i snitt, eftersom tjänsten nyligen lanserats.

Av dessa nya kunder hade 28% redan valt att bli betalande kunder, varav 5% även valt att bli Premiumkunder

I snitt hade varje ny betalande kund betalat ca 24 USD till Sonetel under de första 17 dagarna.

Ledningen konstaterar att indikationerna är lovande och att en högre andel tycks bli betalande kunder än vad som tidigare antagits.

Vad detta innebär i form av långsiktigt kundvärde är dock för tidigt att bedöma. Antalet kunder är begränsat och kort tid har förflutit.

Ledningen bedömer att det kommer ta ca 3-9 månader innan det finns tillräckligt med data från den nya tjänsten för att kunna fatta beslut om eventuellt mer omfattande investeringar i marknadsföring och försäljning.

Under perioden fram tills dess fortsätter den breda skala av marknadsföringsaktiviteter som redan inletts – både gentemot de 1,4 miljoner småföretag som har ett Sonetelkonto sedan tidigare – samt via digital marknadsföring via Google, Facebook samt via referral och affiliate program samt via plattformar där Sonetel integrerat sin tjänst etc.

 

Verksamheten efter perioden

Sonetel’s chattfunktion för hemsidor integrerades med Wordpress, en gratismjukvara som hanterar ca 34% av alla världens hemsidor. Syftet är att underlätta installerandet av chattfunktionen.

Sonetels AI-tjänst integrerades med Facebook Messenger för att möjliggöra för småföretag att även koppla sin Facebooksida till Sonetel – och på så sätt kunna hantera alla kundfrågor i samma gränssnitt och med AI-stöd.

Sonetels AI-tjänst har även integrerats med Twitter för att möjliggöra för småföretag att hantera direktmeddelanden från kunder via Twitter DM i Sonetelappen.

Incitamentsprogram som ger kunder bonus om de tipsar vänner om Sonetel, samt ett Affiliate program riktat till influensers och bloggare – lanserades inom ramen för den planerade utrullningen.

Chattfunktionen översattes till 25 språk vilket tiodubblade den adresserbara marknaden för tjänsten.

Bolaget har upptagit några mindre lån till ett sammanlagt värde av ca 1,3 MSEK samtidigt som tidigare upptagna lån amorterats med ca 0,7 MSEK.

 

Väsentliga händelser under perioden

Inga väsentliga händelser inträffade under perioden.

 

Väsentliga händelser efter perioden

Bolagets styrelse har den 18 november 2019 fattat beslut om att genomföra en riktad emission av högst 402 251 nya aktier till en teckningskurs om 9,13 SEK per aktie. Beslutet fattades med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 19 december 2018.  Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning och därigenom stärka Bolagets finansiella ställning. Genom den riktade nyemissionen kommer Bolaget tillföras 3 672 551,63 SEK före transaktionskostnader i huvudsak bestående av kostnader för legal rådgivning och praktisk hantering. Ledningens bedömning är att bolagets behov av finansiering därigenom är täckt för kommande 12 månader.

 

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentlig-göra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2019 kl. 08.30 CET.

 

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 150 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

 

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Prenumerera