Sonetel AB (publ) genomför garanterad nyemission inför listning på Nasdaq First North

Sonetel AB (publ) är ett svenskt företag som har utvecklat en unik mjukvaruplattform som möjliggör leverans av en SAAS-tjänst (Software-As-A-Service) för affärskommunikation, till småföretagare världen över.

Över 600 000 har registrerat sig för gratistjänsten. Av dessa har ca 90 000 i 160 länder blivit betalande kunder.

Plattformen gör det t.ex. möjligt för e-handelsbolag och andra småföretag med internationell inriktning att få ett eget lokalt telefonnummer i länder som de säljer till. Genom att visa numret på sin hemsida kommer de närmare potentiella internationella kunder och kan därmed öka sin försäljning. Ett telefonnummer i valfritt land kostar från 8 kr per månad. Inkommande samtal vidarekopplas till ett vanligt mobilt eller fast nummer världen över till kostnaden av ett lokalsamtal.

Plattformen ska nu kompletteras med AI-funktioner samt tillkommande text/röst funktioner. De mobila apparna och kundportalen skall uppdateras. Målet är att under 2017 kunna erbjuda småföretagare globalt en helt världsunik Freemium-app/molntjänst, som omedelbart och gratis löser hanteringen av inkommande kommunikation (röst/ text/video) till småföretag.

Sonetel blev nyligen utnämnd av Deloitte som det 8:e snabbast växande Tech bolaget i Sverige samt det 46:e i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) med en tillväxt om ca 2 000 % senaste 4 åren (se www.fast50.se).

Sonetel har ingått avtal med Weebly (weebly.com) om att tillgängliggöra Sonetels SAAS-tjänst som en ”app” i Weebly’s kundgränssnitt. Weebly är ett amerikanskt företag som tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för personer utan teknisk förkunskap att skapa en egen webbsida. Weebly har över 40 miljoner kunder.

Bolaget har hittills finansierats med nyemissioner om ca 15,25 MSEK samt bidrag och lån, och därtill betydande försäljningsintäkter. Bolagets huvudägare är grundaren Henrik Thomé samt Almi och Tim Hansen. Samtliga dessa huvudägare samt bolagets VD, styrelse och ledande befattningshavare har tecknat en Lock-up om 12 månader från första listningsdag på sina aktier. 

Bolagets styrelse har beslutat om en listning av bolagets aktie och i anslutning till denna en expansiv nyemission riktad till Institutionella investerare samt allmänheten.

Sonetel genomför nu en nyemission på upp till ca 23,7 MSEK före emissionskostnader med spridning till allmänheten inför kommande listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North (förutsatt att listningskraven uppnås). Nyemissionen genomförs i syfte att skala upp både marknadsorganisationen med ytterligare säljresurser och ytterligare teknisk vidareutveckling. Sonetel har 34 aktieägare inför emissionens genomförande. Värderingen på Sonetel inför emissionen uppgår till ca 67 MSEK.

Emissionen avser en unit, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Sonetel AB för 40,00 kr/st med utnyttjandeperiod mellan den 1 – 30 november 2018. Optionen avses att listas under dess löptid, parallellt med aktien.

Emissionen beslutades av styrelsen den 27 januari 2017 utifrån det bemyndigande som gavs till styrelsen vid årsstämman den 22 december 2016.


SAMMANFATTNING AV VILLKOR I ERBJUDANDET:

Emission består av 880 000 units i Sonetel AB (publ). En unit består av en aktie och en teckningsoption (TO1), vilken kan tecknas av allmänheten. Denna nyemission är garanterad upp till ca 100 % av emissionsbeloppet om ca 23,7 MSEK. Detta har uppnåtts dels genom teckningsförbindelser om totalt ca 11,8 MSEK från utomstående investerare, samt dels av ett garantikonsortium bestående av utomstående företag och privatpersoner vilka förbundit sig att teckna för upp till ca 11,8 MSEK av den del av emissionen som eventuellt inte tecknas av allmänheten eller befintliga aktieägare.
 

Minsta post för teckning: 200 st units (5 380 kronor)

Emissionskurs:  26,90 kronor per unit. Teckningsoptionen ingår vederlagsfritt.

Teckningstid: 6 februari– 22 februari 2017

Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 27 februari 2017

Preliminär första handelsdag First North: 20 mars 2017

G&W Fondkommission är utsedd till finansiell rådgivare av Sonetel AB i samband med transaktionen och som Certified Adviser inför den förestående listningen vid Nasdaq First North. Advokatfirman Delphi har bistått G&W inför transaktionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.I händelse av stort intresse förbehåller sig styrelsen möjligheten att fatta beslut om en kompletterande riktad emission av units till kvalificerade/strategiska investerare på upp till ytterligare ca 10 MSEK.

Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga för nedladdning via www.sonetel.com/sv/investerare/, www.gwkapital.se, samt via www.aqurat.se

Sonetel presenterar sig på G&Ws småbolagsfrukost på Berns Onsdag den 15 februari.

Anmälan: http://www.financialhearings.com/event/9977


För ytterligare information kontakta: 

Sonetel AB, www.sonetel.com: investors@sonetel.com. 

G&W Fondkommission: 08-503 000 50, www.gwkapital.se.

Taggar:

Prenumerera