Sonetel halvårsrapport (jul-dec)

Perioden i sammandrag

OKTOBER – DECEMBER 2017 

Nettoomsättningen uppgick till 6,3 (6,4) MSEK.

Rörelseresultatet minskade till - 2,9 (-0,6) MSEK.

Resultat före skatt uppgick till - 2,9 (-0,7) MSEK.

Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till –0,57 (-0,25) kr.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till – 0,1 (0,1) MSEK.

Genomsnittligt antal anställda i koncernen 75 (51).


JULI – DECEMBER 2017 

Nettoomsättningen uppgick till 12,5 (12,5) MSEK.

Rörelseresultatet minskade till - 5,1 (-0,6) MSEK.

Resultat före skatt uppgick till – 5,2 (-1,0) MSEK.

Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till –1,00 (-0,32) kr.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till – 2,2 (1,4) MSEK.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 73 (17) procent.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 9,7 (0,8) MSEK.

Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till 28 546 (24 248).

Genomsnittligt antal anställda i koncernen 73 (54).

VDs kommentarer

 I början av 2017 tog vi in kapital för att förverkliga nästa steg i bolagets utveckling; en gratis app och molntjänst som med hjälp av Artificiell Intelligens (AI) hanterar små företags inkommande kundkommunikation.

Det initiala fokuset ligger på de ca 10-20 miljoner små e-handelsbolag som uppskattningsvis finns globalt. Långsiktigt så är siktet inställt på alla småföretag globalt som har 1-5 anställda och en hemsida.

Någon motsvarighet till tjänsten - Gratis AI-assisterad kundtjänst för små företag globalt - finns inte - såvitt vi känner till.

Tills dess att denna tjänst lanserats och nått ut till marknaden så måste Sonetels befintliga affärsverksamheten finansiera verksamheten.

Den befintliga affärsverksamheten erbjuder småföretag världen över möjligheten att omedelbart få ett lokalt telefonnummer i valfritt land där de vill öka försäljningen. Genom att visa ett lokalt nummer på hemsidan kommer de närmare potentiella kunder och kan därmed öka försäljningen – till en försumbar kostnad.

Tjänsten har varit en succé och har gjort att Sonetel två år i rad utsetts till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag (Deloitte Fast50). Tillväxten i den befintliga verksam-heten har dock mattats av under senare år - i enlighet med ledningens förväntningar.

Korrigerat för fallande dollarkurs samt för kundernas övergång till rabatterade längre abonnemang samt det faktum att kunderna nyttjade tjänster för mer än vad de fyllde på sina förbetalda konton med under perioden – så ligger den underliggande tillväxten på ca +14%.

Antalet användare med Premiumabonne-mang har ökat med ca +26%.

Ledningen anser att den befintliga verksamheten med telefonnummer har potential att leverera högre tillväxt och har vidtagit åtgärder.

Den tillväxt som förlorats p.g.a. rabatterade längre abonnemang, korrigeras med en prishöjning som förväntas ge 10-13% tillväxt.

Ett företag har därtill engagerats för hanteringen av bolagets digitala marknadsföring.

Ca 10,3 MSEK har under halvåret investerats i nyutveckling av plattform och tjänster i syfte att driva framtida tillväxt.

Huvuddelen av kostnaderna för utvecklingen av den nya kommande tjänsten - Gratis AI-assisterad kundtjänst för småföretag globalt - är därmed redan tagna.

Detta innebär att investeringstakten nu förväntas minska.

Ambitionen är att slutföra utvecklingen under innevarande kvartal och därefter lansera tjänsten så fort tester genomförts och god kvalitet uppnåtts. Något exakt datum för lansering kan dock inte ges.

Ledningen och styrelsen bedömer att bolaget har det kapital som behövs för kunna lansera den nya tjänsten och nå lönsamhet samt bli kassaflödespositivt.

Stockholm 31 januari 2018
Henrik Thomé
VD och grundare

Kommentarer till verksamheten

Verksamheten under perioden juli – december 2017 

Bolagets försäljning under halvåret uppgick till 12,5 MSEK vilket kan jämföras med 12,5 MSEK motsvarande halvår föregående år.

Faktorer som påverkade intäkterna

Dollarkursen (USD) gentemot kronan (SEK) var -7% lägre under perioden jämfört med samma period föregående år. Eftersom 63% av bolagets intäkter mottas i USD innebar detta en negativ effekt i SEK motsvarande ca -5%.

Andelen telefonnummerabonnemangen som var förbetalda 1-års eller 3-års-abonnemang var i snitt 17% under perioden jämfört med 8% under samma period föregående år. Övriga abonnemang var månadsabonne-mang.

Eftersom de längre abonnemangen är kraftigt rabatterade innebar den ökade andelen långa abonnemang att snittintäkten per telefonnummer sjönk.

Internationella telefonabonnemang står för ca 68% av bolagets intäkter. Det innebär att den lägre snittintäkten per abonnemang gav en negativ effekt på tillväxten med ca -6%.

Tillväxten i intäkter var därtill -3% lägre än tillväxten i nyttjandet av tjänster.

Sonetel intäktsför mottagna förskottsinbetalningar från kunder. Förskottsinbetalningarna sätts in på kundens förbetalda konto hos Sonetel från vilket avgifter för nyttjande av tjänster – såsom abonnemangsavgifter - därefter dras.

Kunderna nyttjade under perioden sammanlagt tjänster för motsvarande 102,3% av de sammanlagda belopp de inbetalade till Sonetel. Under samma period föregående år så nyttjade kunderna tjänster för motsvarande ca 99,6% av vad de betalade till Sonetel – vilket är närmare det historiska snittet.

Det är naturligt med variationer – men över tiden så måste kunderna av naturliga skäl betala Sonetel minst så mycket som de nyttjar tjänster för.

Dollarkursförändringen samt kundernas övergång till billigare långa abonnemang samt periodens underskott på inbetalningar jämfört med tjänstenyttjandet hade en sammantagen påverkan på bolagets omsättning med ca -14% jämfört med samma period föregående år.

Antalet nya betalande kunder under perioden var +12% högre än under samma period föregående år.

Antalet telefonabonnemang i kundkonton som hade ett positivt förbetalt saldo (vilket krävs för att samtal skall fungera) var vid periodens utgång +12% högre än vid utgången av samma period föregående år.

Antalet Premium-abonnemang var vid periodens utgång +26% högre än vid utgången av samma period föregående år.

Premium är en tilläggstjänst som bl.a. ger kunden gratis eller rabatterade telefonsamtal. Tjänsten står för ca 13% äv intäkterna.

Investeringar

Bolaget gjorde under perioden stora investeringar i utvecklingen av den nya SaaS tjänsten ”Gratis AI-assisterad kundtjänst för småföretag”.

Totalt så investerades ca 5 MSEK i delprojekt utförda av underleverantörer i Europa och Asien under perioden.

Det kvarvarande planerade arbetet som skall utföras av underleverantörer beräknas uppgå till ca 1,5 MSEK (under jan – mar 2018). Därefter förväntas investeringarna i arbete utfört av underleverantörer sjunka till ca 0,5 MSEK per kvartal.

Investeringar i utvecklingsarbete utfört i dotterbolaget i Indien ökade under perioden med ca 2,2 MSEK jämfört med samma period föregående år, varav ca 0,4 MSEK härör från påslag på debiteringen från det indiska bolaget.

Kostnader

Bolaget redovisade under halvåret en förlust före skatt på -5,2 MSEK vilket kan jämföras med -1,0 MSEK under samma period föregående år.

Den ökade förlusten berodde primärt på följande faktorer:

Kostnaden för kundtjänst och underhåll utfört av personal i Indien ökade med ca 1,4 MSEK. Av detta härör ca 0,3 MSEK från påslag för tjänster som utförts föregående räkenskapsår i Indien, vilka debiterats moderbolaget innevarande år. Ca 0,2 MSEK av ökningen består därtill av påslag på internfaktureringen för perioden.

Totalt så består ca 1 MSEK av kostnaderna i perioden av påslag från dotterbolaget. Orsaken till detta beskrivs mer utförligt nedan.

Marknadsföringskostnaderna ökade med ca 0,9 MSEK jämfört med samma period föregående år. 0,3 MSEK av dessa marknadsföringskostnader var tillfälliga och upphörde före periodens utgång.

Ökade kostnader för förvaltning och administration för att uppfylla de krav som ställs på ett listat bolag uppgick till ca 0,6 MSEK vilket innefattar kostnad för ny CFO, Certified Adviser samt ökade kostnader för bokföring, revision samt tjänster för Investor Relations.

Kostnad för lön till VD ökade med ca 0,3 MSEK p.g.a. marknadsanpassning av ersättning fr.o.m. ingången av 2017.

Kostnad för styrelse tillkom med ca 0,3 MSEK varav ca hälften var årliga arvoden som betalas i december. Styrelsen mottog ingen ersättning för sitt arbete före år 2017. Antalet ledamöter i styrelsen har vid årsstämman i december 2017 minskats vilket sänker kostnaden med ca 0,1 MSEK under 2018.

Sonetels kostnad per telefonnummer har minskats tack vare ett volymavtal som slöts med huvudleverantören våren 2017. Nettokostnaden har trots detta ökat med ca 0,3 MSEK jämfört med samma period föregående år p.g.a. bl.a tillkommande avgifter från leverantören för hantering av ökad mängd ”fraud, d.v.s. missbruk av telefonnummer av Sonetels kunder. Ledningen bedömer att huvuddelen av denna kostnadsökning är temporär, givet de åtgärder som vidtagits.

Sammantaget så är ca 1,3 MSEK av kostnadsökningen i perioden kostnader som redan har upphört eller förväntas upphöra i närtid eller som består av påslag på interndebitering från dotterbolag.

Påslag i interndebitering

Det indiska dotterbolaget applicerar ett påslag om 20% på havda kostnader i internfaktureringen till moderbolaget.

Detta görs i enlighet med internationell praxis för ”armlängds avstånd” mellan dotter och moderbolag i syfte att undvika problem med indiska skattemyndigheter.

Dotterbolaget betalar därefter ca 30% skatt på den uppkomna vinsten vilket leder till en extra nettokostnad motsvarande ca 6% på havda kostnader i Indien.

Moderbolaget kompenserar den ackumulerade vinsten i dotterbolaget – efter skatt - genom att årligen skriva upp värdet på aktierna i dotterbolaget i enlighet med den i dotterbolagets reviderade bokslut angivna ackumulerade vinsten . Dotterbolagets räkenskapsår löper från 1 april till 30 mars.

Dotterbolaget har under perioden påbörjat processen för att övergå till samma räkenskapsår som moderbolaget.

När denna process genomförts kommer koncernredovisning upprättas.

 

Flytt till Amazon Web Services

Bolagets drift flyttades från de egna servrarna i Holland och USA till hyrd kapacitet hos AWS (Amazon Web Services). Flytten hade planerats ett år och kunde genomföras utan några allvarliga driftstörningar – även om många kringtjänster drabbades av tillfälliga problem.

Kostnaden för driften hos AWS förväntas ligga i paritet med kostnaden för den gamla driftsanläggningen. Dock tillkommer kostnader för driften av de nya tjänsterna som skall lanseras.

Flytten möjliggör att tjänsten snabbt kan skalas upp med mer kapacitet om så behövs.

Ny tjänst lanserad

Bolaget lanserade under perioden funktionen ”Gratis Samtalsinspelning” i syfte att göra bolagets tjänster för internationella telefonnummer och samtal mer attraktiva. Tjänsten har mottagits väl av kunderna och har haft en snabb tillväxt vad gäller nyttjande.

Kunderna kan maximalt lagra 1 gigabyte samtalsinspelningar gratis. Önskar kunden mer lagringsutrymme så kan detta fås för 1 USD per månad och gigabyte.

Sonetel har över 95% vinstmarginal på tillkommande lagringsutrymme. Kunden kan alternativt övergå till Premium för att få mer lagringsutrymme. Detta kostar 9,95 USD per användare och månad.

 

Aktiva användare

Antalet aktiva företag under perioden oktober – december 2017 uppgick till 28 546 vilket är en ökning med +18% jämfört med samma tid föregående år.

Dessa aktiva företag hade sammantaget 42 463 aktiva användare (anställda anslutna till systemet) vilket är en ökning med +17% jämfört med samma tid föregående år

TILLVÄXT AV AKTIVA ANVÄNDARE * dec-16 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17
Aktiva företag under månaden 19 552 22 468 22 988 23 020 22 808
Aktiva användare under månaden 30 602 35 058 35 743 35 771 35 395
Aktiva företag senaste 3 månader ** 24 248 27 797 28 246 28 593 28 546
Aktiva användare senaste 3 månader ** 36 150 41 403 42 074 42 553 42 463


* Se avnittet ”Definitioner”
** Senaste 3 månader inkluderar den angivna månaden samt de omedelbart föregående två månaderna.
 


Verksamheten under kvartalet oktober - december 2017 

Bolagets försäljning under kvartalet uppgick till 6,3 MSEK vilket kan jämföras med 6,4 MSEK samma kvartal föregående år.

Faktorer som påverkade intäkterna

Dollarkursen (USD) gentemot kronan (SEK) var -8% lägre under perioden jämfört med samma period föregående år. Eftersom 63% av bolagets intäkter mottas i USD innebar detta en negativ effekt i SEK motsvarande ca -5%.

Snittintäkten per telefonabonnemang var ca 9% lägre än under samma period föregående år, vilket gav en negativ effekt på omsättningen med ca -6%.

Tillväxten i kundernas betalning till Sonetel var -4% lägre än tillväxten i kundernas nyttjande av tjänster.

Detta berodde på naturliga variationer. Över tid så inbetalar kunderna något mer till sina förbetalda konton än de nyttjar.

Under kvartalet så nyttjade kunderna tjänster för 3% mer än vad de inbetalade.

Dollarkursförändringen samt kundernas övergång till billigare långa abonnemang samt det temporära underskottet av inbetalningar jämfört med tjänstenyttjande hade därmed en sammantagen påverkan på bolagets tillväxt med ca -15%.

Antalet nya betalande kunder under kvartalet var +16% högre än antalet nya betalande kunder under samma period föregående år.

Marknadsföring

Bolaget träffade avtal med The Engine (del av SMFB med verksamhet i Norge, Island och England) för den fortsatta hanteringen av Sonetels globala digitala marknadsföring. Samarbetet omfattar både SEM (Adwords-annonsering), SEO (ökandet av den organiska trafiken till Sonetels hemsida) samt sociala medier.

Syftet med samarbetet är att öka antalet nya betalande kunder per dag och därmed höja tillväxtttakten. Initial fokus ligger på befintliga verksamheten med försäljning av lokala telefonnummer globalt.

 

Verksamheten efter perioden 

Den tidigare aviserade prishöjningen på telefonnummerabonnemang har nu planlagts att ske den 1 februari 2018.

Priserna för telefonsamtal har därtill justerats upp något.

Sammantaget förväntas prishöjningarna leda till en omsättningsökning på ca 10-13%.

Utveckling av ny SaaS tjänst

Den planerade utrullningen av den nya tjänsten ”Gratis AI-assisterad kundtjänst för små företag globalt” har ändrats;

För att minska risken för förseningar och ökade kostnader för underleverantörer har bolaget beslutat att BETA-version av den nya tjänsten skall tillhandahållas till testkunder först när hela tjänsten är färdigställd – istället för etappvis under projektets gång - vilket tidigare var avsikten.

Småföretagare som använder Sonetels kommande tjänst kommer i sin mobil (se bilden) kunna hantera frågor från potentiella kunder som besöker deras hemsida och som där - via Sonetels chat-modul för hemsidor - ställer frågor.

Kundfrågor kan även mottas via företagets egen facebook-sida, via SMS, Twitter etc.

Sonetels AI system (Artificiell Intelligens) ger förslag på svar (se bilden), vilket sparar tid och driver försäljning för småföretagaren.

Svarsförslagen är baserade på den kunskap Sonetel med automatik kan utvinna från företagets hemsida samt från textdialoger som Sonetels kund har haft med sina kunder.

Sonetels kund behöver med andra ord inte konfigurera tjänsten, utan kan börja nyttja den direkt – gratis.

Affärsmodellen för denna kommande SaaS-tjänst (Software-as-a-Service) bygger på ”Freemium” varvid kunden får huvuddelen av tjänsten gratis, inklusive kundtjänstfunktion, internkommunikation och AI-funktion. Detta i syfte att nå en stor global spridning och användande av tjänsten.

Vissa begränsningar vad gäller t.ex. lagringsutrymme är tänkta att göra det attraktivt för en andel av gratisanvändarna att efter en tid börja betala för ”Premium” för att slippa begränsningarna.

Den befintliga ”Premium”-tjänsten gör det gratis att ringa och vidarekoppla internationella samtal till en kostnad av ca 80-100 kr per månad och användare. Premium vidareutvecklas nu till att även innefatta den nya affärsmodellen.

Huvudintäkten från den nya affärsmodellen ”Gratis AI-assisterad kundtjänst” förväntas därmed vara månads- och årsabonnemang för Premium - men även samtalsintäkter för vidarekoppling av inkommande samtal väntas ge ett bidrag även från kunder som inte har Premium.

Av de kunder som registrerar sig för Sonetels befintliga SaaS-tjänst så är det ca 14% som konverterar till betalande kunder (köper telefonnummer eller tecknar sig för Premium etc.).

Det är dock osäkert om konverteringsgraden i den nya tjänsten blir högre eller lägre. Affärsmodellerna är inte jämförbara eftersom den befintliga SaaS tjänsten har ett försumbart gratiserbjudande, medan den nya SaaS-tjänsten har ett mycket omfattande gratiserbjudande.

Konverteringsgraden i den nya tjänsten kan dock påverkas av Sonetel genom justeringar av begränsningarna i gratisstjänsten.

En annan parameter som kan understödja konverteringsgraden är AI-funktionen.

AI-funktionen blir bättre på att ge fler och mer säljdrivande svarsförslag ju längre den används, eftersom den matematiska modellen över tid får tillgång till mer data.

Det gör att värdet av AI-funktionen - och kundens beroende av den - förväntas öka ju längre den används, vilket förväntas leda till att en större andel kunder konverterar till Premium när gratistjänstens begränsningar gör sig påminda.

Utrullning av tjänst

Marknadsföringen av den nya tjänsten kommer ske via digital medier – inklusive Adwords, SEO och sociala medier.

Särskilt fokus ligger på att skapa incitament för att få användare att sprida information om tjänsten vidare till affärsbekanta.

Sonetels över 850,000 registrerade användare globalt kommer därtill att få återkommande information om den nya tjänsten. Syftet är att konvertera så många som möjligt av dessa till användare eller ambassadörer för den nya tjänsten.

Väsentliga händelser under perioden

Styrelsen har fattat beslut om att dotterbolaget i Indien nu skall påbörja processen att anpassa sitt bokslutsår till Sonetel AB, så att dotterbolaget i framtiden har samma räkenskapsår som moderbolaget.

Bolaget har överenskommit med sina långivare om förändrade amorteringsvillkor samt förlängning av befintliga lån på totalt 5,3 MSEK till 2019. Detta innebär att bolagets likviditet stärks med ca 2,5 MSEK per slutet av 2018.

Bolagsstämman har beslutat att utge ett optionsprogram till personalen i Indien. Se vidare beskrivning under Aktier och Teckningsoptioner.

Bolagets CFO på deltid – Kristina Elfström Mackintosh – har valt att ta anställning på ett annat bolag och avslutar därför alla sina konsultuppdrag. Det innebär att hon lämnar Sonetel i slutet av februari 2018.

Rekryteringen av en ny CFO var vid periodens utgång i ett slutskede.

Väsentliga händelser efter perioden 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter perioden som inte beskrivits i denna redogörelse.

Om Sonetel AB (publ)
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 110 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 70 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag (”Sweden Technology Fast 50”), samt ett av Europas 500 mest snabbväxande företag (”Technology Fast 500™ Europe, Middle East & Africa”), med en tillväxt på 459% från 2013 till 2016. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Informationen i denna redogörelse är sådan som Sonetel AB (publ), 556486-5847, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2018 klockan 08:30 CET (Svensk tid)

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com 

G&W Fondkommission
Telefon: 08-503 000 50
www.gwkapital.se 


Informationen i denna redogörelse är sådan som Sonetel AB (publ), 556486-5847, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2018 klockan 08:30 CET (Svensk tid).

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar