Sonetel Kvartalsredogörelse Q1 (jul-sep)

Perioden i sammandrag


Juli – September 2017

Nettoomsättningen uppgick till 6,2 (6,1) MSEK.

Rörelseresultatet minskade till -2,2 (-0,1) MSEK.

Resultat före skatt uppgick till -2,3 (-0,2) MSEK.

Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till –0,44 (-0,07) kr.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,1 (1,0) MSEK.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 78 (21) procent.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 15,4 (0,2) MSEK.

Genomsnittligt antal anställda i koncernen 66 (45).

Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till 27 797 (23 482).

VDs kommentarer

Årets första kvartal har präglats av de stora satsningarna på utvecklingen av den nya SaaS-tjänsten med gratis AI-assisterad kundtjänst för småbolag globalt.

En god regel i samband med all form av mjukvaruutveckling brukar vara att multiplicera alla tidsuppskattningar från utvecklingsavdelningen med π (Pi) för att komma närmare verkligheten.

Än så länge så har den regeln kommit på skam.

Det omfattande utvecklingsarbetet med att ta fram nya appar för iPhone, Android och webb – samt arbetet med de fler än 60 ”backend”-projekt som gemensamt ska leverera en kaskad av ny funktionalitet till apparna – löper oväntat friktionsfritt och enligt plan.

Den absoluta majoriteten av utvecklingsarbetet är utlagt på externa leverantörer – men definitionen av vad som ska göras, samt defintionen av kundupplevelsen och koordineringen styrs av Sonetel.

Utrullningen av de nya tjänsterna – som är den mest omfattande i Sonetels historia - påbörjas inom kort och beskrivs mer ingående senare i denna redogörelse.

I väntan på att de nya apparna och nya SaaS-tjänsten ska bli klara för lansering så är det den befintliga verksamheten med försäljning av internationella telefonnummer som står för intäkterna. Antalet aktiva användare av denna tjänst har ökat med +18% men intäktsökningen har varit mer blygsam.

Det beror delvis på att dollarn har gått ner och att kunder i högre grad övergått till rabatterade längre abonnemang som ger mindre intäkt per nummer - men även att utfallet från det arbete som utförts av en byrå kring vår Adwordsannonseringen har gett lägre effekt än väntat.

Vår långsiktiga tillväxtpotential är visserligen knuten till den nya affärsmodellen och inte till nummerförsäljningen, men kortsiktigt är det ändå viktigt att vi maximerar tillväxten i den befintliga verksamheten. Vi kommer därför att i närtid genomföra ett antal satsningar i syfte att stimulera tillväxten.

Stockholm 31 oktober 2017
Henrik Thomé
VD och grundare

Kommentarer till verksamheten

Verksamheten under perioden

Bolagets försäljning under kvartalet uppgick till 6,2 MSEK vilket kan jämföras med 6,1 MSEK samma kvartal föregående år. En ökning med +2%.

Faktorer som påverkade

Dollarkursen (USD) gentemot kronan (SEK) var -6% lägre under perioden jämfört med samma period föregående år. Eftersom 63% av bolagets intäkter mottas i USD innebar detta en negativ effekt i SEK motsvarande ca -4%.

Antalet nya betalande kunder under kvartalet var +8% högre än antalet nya betalande kunder under samma kvartal föregående år.

Det arbete som utförts av en extern byrå vad gäller vidareutvecklingen och effektiviseringen av bolagets adwordsannonsering gav mindre effekt på antalet nya betalande kunder än väntat, vilket gjorde att samarbetet med byrån nu avslutats.

Den initiala, basala integrationen med Weebly (som endast tillåter köp av telefonnummer från Sonetel via Weeblys kundgränssnitt) gav fortsatt blygsamma resultat även under denna period – i enlighet med vad som kommunicerats tidigare.

Någon större effekt från Weebly-integrationen kan inte väntas förrän dess att den nya ”Widget” - som ger tillgång till bolagets nya tjänst ”gratis AI-assisterad kundtjänst” - lagts till i Weebly-integrationen.

Antalet telefonabonnemang i kundkonton som hade ett positivt förbetalt saldo (vilket krävs för att samtal skall fungera) var vid periodens utgång +15% högre än vid utgången av samma period föregående år.

Internationella telefonabonnemang står för ca 68% av bolagets intäkter.

Andelen av telefonnummerabonnemangen som var förbetalda 1-års eller 3-års-abonnemang var under perioden 16%. Detta innebar en kraftig ökning från samma period föregående år då andelen endast var 6%. Övriga abonnemang var månadsabonne-mang.

Eftersom de längre abonnemangen är kraftigt rabatterade innebar den ökade andelen långa abonnemang att snittintäkten per telefonnummer sjönk.

Sammantaget så var snittintäkten per telefonnummerabonnemang under perioden -ca 10% lägre än under samma period föregående år vilket gav en negativ effekt med ca -7% jämfört med samma period föregående år.

Antalet Premium-abonnemang var vid periodens utgång +40% högre än vid utgången av samma period föregående år.

Premium är en tilläggstjänst som bl.a. ger kunden gratis eller rabatterade telefonsamtal. Tjänsten står för ca 12% äv intäkterna.

Ökade kostnader

Bolaget redovisade under kvartalet en förlust före skatt på -2,3 MSEK vilket kan jämföras med -0,2 MSEK under samma period föregående år.

Den ökade förlusten berodde primärt på följande faktorer:

Marknadsföringskostnaderna ökade med ca 0,7 MSEK jämfört med samma period föregående år. 0,4 MSEK av dessa marknadsföringskostnader var tillfälliga och upphörde före periodens utgång.

Den indiska organisationen har växt från 44 till 64 personer. Den andel av ökningen som berör kundtjänst och underhåll har lett till ökade kostnader med ca 0,5 MSEK varav ca 0,1 MSEK är påslag i samband med internfaktureringen.

Dotterbolaget fann vid revision av räkenskapsåret april 2016 – mars 2017 att vissa kostnadsposter inte omfattats av det påslag om 20% som  skall utgå vid fakturering till moderbolaget för undvikande av problem med de indiska skattemyndigheterna.  En extra faktura utställdes därmed nyligen från dotterbolaget för att korrigera detta vilket belastar periodens resultat med -0,3 MSEK.

Kostnader för förvaltning och administration ökade med 0,3 MSEK jämfört med samma period föregående år p.g.a. de högre krav som ställs på ett noterat bolag.

Kostnader för styrelse och VD ökade med 0,2 MSEK.

Investeringar

Bolaget gjorde under perioden stora investeringar i utvecklingen av den nya SaaS tjänsten ”Gratis AI-assisterad kundtjänst för småföretag”;

1,3 MSEK investerades i utveckling av nya appar för iPhone, Android och webb. Projektet utförs av ett bolag i Polen inom ramen för ett fastprisåtagande.

0,9 MSEK investerades i serverfunktionen som skall möjliggöra ”Conversations” – vilket blir den centrala infrastrukturen för kundernas kommunikation i de nya apparna. Projektet utförs av ett engelskt bolag och har hittills löpt enligt plan med goda resultat.

Aktivering av kostnader för utvecklingarbete utfört i det indiska dotterbolaget ökade med 0,9 MSEK varav 0,1 MSEK är påslag i den interna faktureringen.


Aktiva användare

Antalet aktiva företag under perioden juli – september 2017 uppgick till 27 797 vilket är en ökning med +18% jämfört med samma tid föregående år.

Dessa aktiva företag hade sammantaget 41 403 aktiva användare (anställda anslutna till systemet) vilket är en ökning med +19% jämfört med samma tid föregående år.

Ny tjänst lanserad

Bolaget lanserade under perioden funktionen ”Gratis Samtalsinspelning” i syfte att göra bolagets tjänster för internationella telefonnummer och samtal mer attraktiva.

Customer Success Group

I syfte att göra den indiska kundtjänstorganisationen mer säljorienterad har en ”Customer Success Group” etablerats i Indien under ledning av en senior medarbetare.

Gruppen experimenterar med olika metoder kring ”onboarding” och ”retention” för att hitta de rutiner och arbetssätt som leder till maximal försäljning.

Flytt till Amazon Web Services

Bolagets drift flyttades i slutet av perioden från de egna servrarna i Holland och USA till hyrd kapacitet hos AWS (Amazon Web Services). Flytten hade planerats ett år  och kunde genomföras utan några allvarliga  driftstörningar – även om många kringtjänster drabbades av tillfälliga problem.

Flytten till AWS har till syfte att öka bolagets möjligheter till snabb expansion av kapacitet, samtidigt som bolaget nu slipper ansvaret för den fysiska hårdvaran.

Kostnaden för driften är i princip densamma hos AWS som i den gamla driftanläggningen.

En ny komplett driftanläggning kan nu med en knapptryckning ”skapas” på några minuter i valfri världsdel.

Search Engine Optimization

Bolaget anlitade under perioden en extern byrå som genomförde en analys kring bolagets potential med SEO (”Search Engine Optimization”).

Med ”SEO” menas arbete som utförs för att få bolagets webbsidor att visas högre upp i sökresultat hos sökmotorer - i syfte att få fler besökare till hemsidan och därmed öka försäljningen utan att behöva betala för annonser.

Analysen visade som väntat att bolaget underpresterar vad gäller SEO i jämförelse med konkurrenter - samt att det finns en stor och realiserbar potential.

Verksamheten efter perioden

Antalet anställda har ökat från 65 till 69 genom anställningar i det indiska dotterbolaget.

Marknadskommunikation

Bolaget är i slutförhandlingar med en ny byrå för hantering av bolagets Adwordsannonsering.

Kunderna har via nyhetsbrev informerats om den nya gratisfunktionen ”Gratis samtalsinspelning” vilket lett till en fortsatt kraftig ökning i användandet av samtalsinspelning.

Utveckling av ny SaaS tjänst

Arbetet med utvecklingen av den nya SaaS-tjänsten ”Gratis AI-assisterad kundtjänst för små företag” har fortsatt med hög intensitet.

Arbetet med Milstolpe 2 för de nya apparna – med fokus på internkommunikation med videosamtal, gruppchat och notifieringar närmar sig ett slutförande.

Fokus övergår nu till Milstolpe 3 som inkluderar den helt nya gratis kundtjänstfunktionen.

Milstolpen inkluderar även framtagningen av den ”Web widget” som Sonetels kund kan installera gratis på den egna hemsidan.

Widgeten möjliggör gratis text- och röstkommunikation med besökare på hemsidan.

Milstolpe 4 inkluderar bl.a. tillägg av SMS samt integration med Facebook och Twitter.

Milstolpe 5 inkluderar integrationen med Sonetels befintliga telefonisystem, AI samt kvarvarande konfigurationsfunktioner från Sonetels befintliga kundportal.

Affärsmodellen för den nya SaaS-tjänsten bygger på ”Freemium” varvid kunden får huvuddelen av tjänsten gratis, inklusive kundtjänstfunktion, internkommunikation och AI-funktion. Detta i syfte att nå en stor global spridning och användande av tjänsten.

Vissa begränsningar vad gäller t.ex. lagringsutrymme är tänkta att göra det attraktivt för en andel av gratisanvändarna att efter en tid börja betala för ”Premium” för att slippa begränsningarna.

Den befintliga ”Premium”-tjänsten gör det gratis att ringa och vidarekoppla internationella samtal till en kostnad av ca 80-100 kr per månad och användare. Premium skall nu vidareutvecklas till att även innefatta den nya affärsmodellen.

Huvudintäkten från den nya affärsmodellen ”Gratis AI-assisterad kundtjänst” förväntas därmed vara månads och årsabonnemang för Premium.

Av de kunder som registrerar sig för Sonetels nuvarande SaaS tjänst så är det ca 14% som konverterar till betalande kunder (köper telefonnummer eller tecknar sig för Premium etc.). Det är dock osäkert om konverteringsgraden i den nya tjänsten blir högre eller lägre.  Affärsmodellerna är inte jämförbara eftersom den befintliga SaaS tjänsten har ett försumbart gratiserbjudande, medan den nya SaaS-tjänsten har ett mycket omfattande gratiserbjudande.

Konverteringsgraden i den nya tjänsten kan dock påverkas genom justeringar av begränsningarna i gratisstjänsten.

En annan parameter som kan understödja konverteringsgraden är AI-funktionen.

AI-funktionen skall föreslå svar på frågor som Sonetels kund mottar från besökare på deras hemsida och på så sätt effektivera deras kundhantering och öka deras försäljning.

AI-funktionen blir bättre på att ge fler och mer säljdrivande svarsförslag, ju längre den används, eftersom den matematiska modellen får tillgång till mer data över tid.

Det gör att värdet av AI-funktionen - och kundens beroende av den - förväntas öka ju längre den används, vilket förväntas leda till att en större andel kunder konverterar till Premium när gratistjänstens begränsningar gör sig påminda.

Prishöjning

Bolagets styrelse har fattat beslut om att höja priserna på 1-års samt 3-års-abonnemang för internationella telefonnummer.

Väsentliga händelser under perioden

Styrelsen har fattat beslut om att dotterbolaget i Indien nu skall påbörja processen att anpassa sitt bokslutsår till Sonetel AB, så att dotterbolaget i framtiden har samma räkenskapsår som moderbolaget.

Väsentliga händelser efter perioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter perioden som inte beskrivits i denna redogörelse.

Informationen i denna redogörelse är sådan som Sonetel AB (publ), 556486-5847, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2017 klockan 08:30 CET (Svensk tid).


Om Sonetel AB (publ)
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 110 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 70 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 av Deloitte till Sveriges 8:e mest snabbväxande teknikföretag, samt 46:e i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) med 2000% tillväxt över fyra år. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media