Vinst även i maj

Sonetel - ett SaaS-företag listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm - noterar vinst även i maj månad samt fortsatt ökning av antalet telefonnummerabonnemang i juni.

Månadsrapporten för maj för moderbolaget Sonetel AB (publ) visar en vinst på 0,1 MSEK.  Siffrorna är inte granskade av bolagets revisor.

Antalet företag som använde Sonetels nya chattfunktion för kunder på hemsidan ökade med +6% från maj till juni. Totalt nyttjade 1686 företag den nya tjänsten vid månadens slut.

Data för juni visar på tillväxt från föregående månad i antalet kundabonnemang på internationella telefonnummer med +0,3%. Denna tillväxt skedde trots att bolaget under juni månad förlorat en större kund p.g.a. en prisförändring. Kunden hade ca 2,5% av alla telefonnummerabonnemang och ca 1% av omsättningen.

Det årliga värdet från telefonnummerabonnemang och tillhörande business package ökade med +0,1 %.

Det årliga värdet av alla kundabonnemang minskade dock med -1,4% p.g.a. en minskning av Premiumabonnemang. Minskningen i Premium tros främst härröra från Premiumkunder som tidigare maximerat användandet av gratissamtal och därigenom varit olönsamma för bolaget.  Denna möjlighet har nu stoppats genom förändringen av Premium.

Antalet nya betalande kunder per dag minskade med -1% från maj till juni. Antalet nya betalande kunder per dag var dock +4% högre än i juni föregående år.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) låg i juni på ca 223 SEK per ny betalande kund vilket gav en återbetalningstid per ny betalande kund (ROI) på ca 4 månader.

Kundbetyget på Trustpilot kvarstod på 4.5.

Bolagets kassa är begränsad, men ledningen bedömer i nuläget att bolaget inte behöver nyttja den tillkommande miljon som står till bolagets förfogande, inom ramen för det låneavtal som upprättades i februari. Ledningen har inte heller några planer på att ta in annat tillkommande kapital.

”Vi kan konstatera att de åtgärder vi vidtagit för att långsiktigt öka bolagets tillväxt och lönsamhet fallit väl ut och att vi är på rätt väg.” säger bolagets VD Henrik Thomé ”Kostnadsbesparingar som beslutats tidigare förväntas leda till fortsatt minskande kostnader under kommande månader.”

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 150 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 35 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 kl. 08:00 CET

Prenumerera