Song Networks Holding AB:s resultat för andra kvartalet 2002

Report this content

Song Networks Holding AB:s resultat för andra kvartalet 2002 Song Networks Holding AB:s omsättning det andra kvartalet 2002 uppgick till 559 MSEK. Detta innebär en minskning om 5% från föregående kvartal, men en ökning av intäkter med 11% från samma period föregående år. Bruttomarginal före avskrivningar förbättrades med 65 punkter, från 40,1% första kvartalet 2002 till 40,7% eller med 1 000 punkter från samma period 2001. Justerade försäljnings- och administrationskostnader (SG&A) 1) förbättrades till 47% eller 261 MSEK från 48% eller 284 MSEK föregående kvartal. Justerade SG&A för andra kvartalet 2001 uppgick till 62% eller 314 MSEK. Företaget har beslutat om ytterligare kostnadsreduktion av SG&A. Kostnadsreduktion skall göras gradvis för att i första kvartalet 2003 nå en nivå om 230 MSEK. Justerad EBITDA 2) , uttryckt som procent av omsättningen, uppgick till -6% eller -33 MSEK jämfört med -8% eller -47 MSEK första kvartalet 2002 och -32% eller -159 MSEK andra kvartalet 2001. 1 368 direktanslutna sajter 3) tillkom under kvartalet och uppgår totalt till 12 989. Vid slutet av kvartalet uppgick antalet företagskunder till 21 721, varav 6 644 är direktanslutna. Direkta intäkter 4) ökade till 56% av totala intäkter för andra kvartalet 2002, jämfört med 53% det första kvartalet 2002 eller 44% andra kvartalet 2001. Intäkter från data- och internettjänster 5) ökade till 42% från 38% föregående kvartal. Nedskrivning av Företagets anläggningstillgångar har gjorts under kvartalet med totalt 1 563 MSEK, varav 1 147 MSEK av goodwill och 416 MSEK av materiella anläggningstillgångar. Den 1 augusti meddelade Song Networks att det helägda dotterbolaget Song Networks N.V. inte ämnade fullgöra betalning av kupongränta med förfallodag den 1 augusti 2002 på obligationslån om 175 MEUR med ränta 12?% med slutförfallodag 2008. Avtalet som Song Networks ingick med Telenor Business Solutions Holding AS i juli sades upp den 13 augusti. Uppsägningen gjordes som ett resultat av att en ad hoc-kommitté av Song Networks obligationsinnehavare inte gav sitt stöd för villkoren för rekonstruktionen i avtalet, liksom kommitténs positiva syn på rekonstruktionsmöjligheterna för Song Networks. Song Networks och kommittén utvärderar ett antal potentiella rekonstruktionsalternativ. Song Networks förväntar sig att fullfölja rekonstruktionen, genomföra en extra bolagsstämma och slutföra de avsedda transaktionerna före utgången av oktober 2002. Utan någon rekonstruktion och förutsatt att Song Networks inte betalar någon ränta på sina obligationer bedömer Företaget att de likvida tillgångarna kommer att räcka till slutet av 2002. Stockholm den 13 augusti 2002 - Song Networks Holding AB ("Song Networks"), tidigare Tele1 Europe Holding AB (Stockholmsbörsen: SONW, NASDAQ: SONW), den ledande nordiska operatören av bredbandstjänster, presenterade idag sin kvartalsrapport för andra kvartalet 2002. I sin kommentar till rapporten säger Song Networks koncernchef Tomas Franzén: "Verksamheten fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Fokus på högmarginaltjänster, data och direkta intäkter, i kombination med åtgärder att minska våra kostnader kommer att säkerställa justerad EBITDA break-even i slutet av det fjärde kvartalet i år." Justerad SG&A definieras som SG&A före avskrivningar, avsättningar för sociala avgifter relaterade till personaloptioner samt omstruktureringskostnader. Omstruktureringskostnader i Q2 2001 uppgick till 19 MSEK (ingår i Administrationskostnader), i Q3 2001 till 108 MSEK, i Q4 2001 till 56 MSEK och i Q2 2002 till 10 MSEK (redovisade som Jämförelsestörande poster). För Q1 2001 och 2002 fanns inga omstruktureringskostnader. Med EBITDA avses resultat före räntor, skatter och avskrivningar. Justerad EBITDA definieras som EBITDA före reserveringar för sociala avgifter relaterade till personaloptioner, omstruktureringskostnader, resultatandelar i intressebolag, valutakursvinst/ förlust samt övriga poster som återfinns under Övriga rörelseintäkter/ kostnader. Omstruktureringskostnader i Q2 2001 uppgick till 19 MSEK (ingår i Administrationskostnader), i Q3 2001 till 108 MSEK, i Q4 2001 till 56 MSEK och i Q2 2002 till 10 MSEK (redovisas under jämförelsestörande poster). För Q1 2002 fanns inga omstruktureringskostnader. Sajt definieras som kundanslutning/ kontor. Direkta intäkter inkluderar direktanslutna kunder, intäkter från hosting och från uthyrning av nätkapacitet till företag. Intäkter från data- och internettjänster inkluderar intäkter från hosting och uthyrning av nätkapacitet till företag. Ekonomisk översikt: · Omsättning för andra kvartalet 2002 uppgick till 559 MSEK. Detta innebär en minskning om 5% från föregående kvartal, men en ökning av intäkter med 11% från samma period föregående år. · Direkta intäkter uppgick till 314 MSEK för perioden, en ökning från 311 MSEK föregående kvartal och motsvarade 56% av intäkterna det andra kvartalet 2002, jämfört med 53% föregående kvartal. · Intäkter från data- och internettjänster uppgick till 232 MSEK eller 42% av totala intäkter det andra kvartalet 2002, jämfört med 38% det föregående kvartal. · Bruttomarginal före avskrivningar förbättrades till 40,7% under det andra kvartalet 2002 jämfört med 40,1% föregående kvartal. · Justerade försäljnings- och administrationskostnader (SG&A) förbättrades till 47% eller 261 MSEK från 48% eller 284 MSEK föregående kvartal. · Justerad EBITDA, resultat före räntor, skatter och avskrivningar, förbättrades till -6% eller -33 MSEK. Justerad EBITDA för första kvartalet, uppgick till -8% eller -47 MSEK. · Den 30 juni hade Företaget cirka 394 MSEK i likvida medel (inklusive kortfristiga placeringar, pantsatta medel samt utnyttjad bankfacilitet) jämfört med 917 MSEK den 31 mars 2002. Song Networks har tillgång till en bankfacilitet om maximalt 300 MSEK, varav 70 MSEK utnyttjats. Bankfaciliteten är säkrad mot kundfordringar. Företagets likvida medel per den 8 augusti uppgick till 304 MSEK (inklusive kortfristiga placeringar, pantsatta medel och utnyttjad bankfacilitet om 105 MSEK). Därutöver tillkommer försäljning av förlustavdrag från Song Networks AB uppgående till 2 180 MSEK att inbringa 150 MSEK vilka beräknas inflyta i slutet av september. · Under kvartalet har Företaget köpt tillbaka 8,8% av egna obligationer för 67 MSEK. Företaget har under det första halvåret 2002 köpt tillbaka totalt 17% av egna obligationer för totalt 139 MSEK. Kassaeffekten för kvartalet uppgår till -83 MSEK samt med -20 MSEK avseende upplupen ränta för obligationerna. · Företaget förväntar sig att nå break-even för justerad EBITDA för koncernen i slutet av det fjärde kvartalet 2002 samt uppskattar intäkter för helåret 2002 till 2,3-2,4 miljarder SEK. Verksamheten i sammandrag: · 238 fibersajter tillkom under kvartalet, vilket innebär att totalt 1 582 fibersajter är anslutna till Företagets nätverk i Sverige, Norge, Finland och Danmark. · Direktanslutna kunder ökade med 306 till 6 644 under andra kvartalet 2002. · Direktanslutna sajter ökade med 1 368 till 12 989 under andra kvartalet, varav antalet sajter anslutna genom DSL ökade med 670 till 5 722 under perioden. · Antalet aktiva IP/VPN-sajter ökade till cirka 2 900 jämfört med cirka 2 300 föregående kvartal. · I april 2002 tecknade Song Networks ett avtal med Bilia Personbilar Region Väst AB. Ordern är initialt värd 5 MSEK och löper över två år och innebär att Song Networks blir helhetsleverantör av direktansluten telefoni. · I maj 2002 valde konsultföretaget Asplan Viak Song Networks som leverantör av ett IP/VPN-lösning för sina 15 avdelningskontor i Norge. Avtalet löper över två år och har ett värde av 3,9 MSEK. · Den 29 maj meddelade Song Networks att det norska dotterbolaget, Song Networks AS, tecknat ett 5-årigt avtal för att driva Visma Providers ASP-plattform. Parterna har också tecknat ett ramavtal för leverans av infrastruktur och kommunikationstjänster under en 3- årsperiod. Med den tillväxt som Visma Provider förutser uppgår värdet av kontraktet till cirka 49 MSEK. · Den 3 juni meddelade Song Networks att det svenska dotterbolaget, Song Networks AB, tecknat avtal om leverans av datakommunikation till Tullverket. Avtalet som löper över två år gör att Tullverket förbättrar sin datakapacitet mellan alla sina tullstationer och kontor i Sverige. Lösningen omfattar 81 IP/VPN-portar fördelade på 73 arbetsställen. Avtalsvärdet är cirka 13 MSEK. · Den 6 juni meddelade Song Networks att det svenska dotterbolaget, Song Networks AB, tecknat ett avtal med Scandic Hotels om leverans av datakommunikation. Avtalets värde är ca 30 MSEK över 3,5 år. Avtalet är Song Networks största för datakommunikation i Sverige. · Den 19 juni meddelade Song Networks att Tele Danmark InterNordia tillsammans med svenska Song Networks AB som underleverantör fått en order från Sweco AB om leverans av en koncerngemensam telefonilösning för både fast och mobil telefoni. Avtalet löper över fem år och affären är värd 20 MSEK vardera för Tele Danmark InterNordia och Song Networks. · Den 26 juni meddelade Song Networks att Song Networks A/S i Danmark och det danska börsnoterade bolaget Jysk (tidigare känt som Jysk Sengetøjslager a/s) har tecknat ett treårsavtal. Utöver de 178 ställen runt om i Danmark och Sverige som anslöts tidigare i år, har Jysk nu avtalat om att ansluta 51 ställen i Norge och 30 i Finland till Song Networks datakommunikationsnät. · I april blev Song Networks finska dotterbolags kundtjänst vald till Help Desk of the Year 2002 av Nordic Help Desk Institute. · Den 25 juni meddelade Song Networks organisationsförändringar i Sverige och i Norge för ökat fokus på synergier och för att uppnå ytterligare effektivitet i koncernen · Den 20 juni meddelade Song Networks ändring av styrelsesammansättningen. Lars Windfeldt avgick som styrelseordförande och lämnade styrelsen för Song Networks Holding AB och ersattes med Lars Grönberg. · Ordinarie bolagsstämma för Song Networks Holding AB hölls den 17 april 2002. · Händelser efter periodens utgång: · Den 9 juli meddelade Song Networks att Song Networks Holding AB och Telenor Business Solutions Holding AS ingått ett avtal som del i en övergripande finansiell rekonstruktion av Song Networks. Enligt avtalet kommer Song Networks Holding AB att emittera nya aktier samt ett konvertibelt skuldebrev till Telenor Business Solutions Holding AS i utbyte mot Telenor Business Solutions AB inklusive en kassa om 550 MSEK. · Den 1 augusti meddelade Song Networks att det helägda dotterbolaget Song Networks N.V. inte ämnade fullgöra betalning av kupongränta med förfallodag den 1 augusti 2002 på obligationslån om 175 MEUR med ränta 12?% med slutförfallodag 2008. · Den 12 augusti beslöt Styrelsen för Song Networks Holding AB att avnotera Företaget från Nasdaq. · Den 12 augusti sålde Företaget förlustavdrag i Song Networks AB uppgående till 2 180 MSEK för 150 MSEK. Likvid för denna försäljning beräknas inflyta i slutet av september. · Den 13 augusti sade Song Networks upp avtalet som tecknades den 9 juli mellan Song Networks och Telenor Business Solutions Holding AB. Justerad SG&A definieras som SG&A före avskrivningar, avsättningar för sociala avgifter relaterade till personaloptioner samt omstruktureringskostnader. Omstruktureringskostnader i Q2 2001 uppgick till 19 MSEK (ingår i Administrationskostnader), i Q3 2001 till 108 MSEK, i Q4 2001 till 56 MSEK och i Q2 2002 till 10 MSEK (redovisade som Jämförelsestörande poster). För Q1 2001 och 2002 fanns inga omstruktureringskostnader. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00950/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00950/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar