Song Networks rekonstruktion fortskrider enligt plan

Report this content

Song Networks rekonstruktion fortskrider enligt plan Song Networks Holding AB (Stockholmsbörsen: SONW) meddelar att den pågående konverteringen av obligationslån till nya aktier fortskrider enligt plan. Under den första anmälningsperioden lämnade obligationsinnehavare representerande 84 procent av de utestående obligationslånen, utgivna av det helägda dotterbolaget Song Networks N.V., in sina obligationer för utbyte mot nyemitterade aktier i Song Networks Holding AB. De inlösta lånen motsvarar en skuld om totalt 3,6 miljarder kronor. Song Networks är och i med rekonstruktionen i det närmaste skuldfritt. Resterande obligationer kan lösas in under någon av de teckningsperioder som löper fram till den 2 maj 2003. De obligationer som inte lösts in senast detta datum förfaller utan rätt till utbyte mot aktier. Som meddelats tidigare förvärvade Song Networks Holding AB idag samtliga aktier i Arrowhead AB från Vattenfall AB för 100 miljoner kronor. Samtidigt tecknade Vattenfall AB nya stamaktier i Song Networks Holding AB för sammanlagt 100 miljoner kronor. För mer information, kontakta: Song Networks Holding AB Tomas Franzén, Koncernchef Telefon: 08 5631 0111 Mobil: 0701 810 111 tomas.franzen@songnetworks.net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Detta innebär att Song Networks levererar kommunikationslösningar som är attraktivt anpassade efter varje kunds behov. Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Företaget grundades 1995 i Sverige och har per 30 September cirka 975 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 34 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00550/wkr0002.pdf

Dokument & länkar