Song och Skanska oense om hyresavtal

Report this content

Song och Skanska oense om hyresavtal Som beskrivits i Song Networks Holding ABs prospekt för den pågående nyemissionen har Song Networks Svenska AB (''Song'') en tvist med Skanska Fastigheter Stockholm AB (''Skanska'') angående ett hyresavtal för en fastighet i Liljeholmen. I januari 2002 sa Song upp kontraktet för lokalen. Song har erlagt respektive deponerat hyra under uppsägningstiden. Skanska har inte godtagit Songs uppsägning. Song har i ansökan om stämning som inkom till Stockholms tingsrätt den 23 december 2002 begärt att få uppsägningens giltighet rättsligt prövad. Utöver tvisten om kontraktets giltighet föreligger också tvister om bl.a. lokalens storlek m.m. Till dess att frågorna har prövats rättsligt avser Song att deponera hyrorna. På grund av tvisterna har Song hittills deponerat hyror för ca 10 MSEK hos Länstyrelsen. Skanska har i syfte att få ut dessa deponerade medel fört denna tvist till Stockholms tingsrätt. I Skanskas ansökan om stämning till Stockholms tingsrätt, vilken inkom den 27 december 2002, yrkar Skanska även att tingsrätten skall fastställa att hyresförhållandet består samt att Song skall betala hyra. I händelse av att Song fullt ut vinner tvisten mot Skanska avseende kontraktets giltighet skall hyra inte betalas för lokalen efter den 1 november 2002. Om Song vinner framgång i övriga delar av tvisten kan Song också lyfta de deponerade medlen. I händelse av att Song förlorar tvisten får det följande ekonomiska konsekvenser för Song. Resultatpåverkan Song har i balansräkningen per den 30 september 2002 en hyresreserv som avser hela 2003 och första kvartalet 2004. Därefter kommer resultatet att påverkas med ca 10 MSEK/kvartal fram till dess att kontraktet löper ut i slutet av september 2009. I den mån lokalen kan hyras ut eller att Song väljer att använda lokalen för eget bruk i takt med att andra kontrakt löper ut minskas Songs totala hyreskostnader. Kassaflödespåverkan Song avser att fortsätta erlägga hyra genom deponering och detta påverkar kassaflödet negativt med ca 38 MSEK/år fram tills dess tvisten är löst. Song Networks Holding AB står finansiellt starkt efter den lyckade finansiella rekonstruktionen. Tvisten har beaktats i Bolagets rekonstruktionsarbete och är med i affärsplanen samt är väl känd för parterna i rekonstruktionen. För information, vänligen kontakta: Song Networks Holding AB Tomas Franzén, Koncernchef Telefon: 08 5631 0111 Mobil: 0701 810 111 tomas.franzen@songnetworks.net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Detta innebär att Song Networks levererar kommunikationslösningar som är attraktivt anpassade efter varje kunds behov. Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Företaget grundades 1995 i Sverige och hade per 30 September 2002 cirka 975 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 34 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana isker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00550/wkr0002.pdf

Dokument & länkar