DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

Milstolpar i byggnationen avverkas enligt plan och budget

Anrikningsverket i augusti 2018


DET ANDRA KVARTALET 2018

 • Kvartalets resultat uppgick till -7,9 MSEK (-2,4) och resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,04)
 • Övriga intäkter uppgick till 31 KSEK (60)
 • Nettoinvesteringarna under april-juni 2018 uppgick till 50,4 MSEK (6,5)
 • Arto Suokas utsågs till VD för dotterbolaget Sotkamo Silver Oy, Arttu Ohtonen utsågs till vice VD i Sotkamo Silver AB
 • Taklagsfest var den 28 juni och byggnationerna och Silvergruveprojektet fortskrider enligt plan för produktionsstart i början av 2019

FÖRSTA HALVÅRET 2018

 • Periodens resultat uppgick till -4,0 MSEK (-7,5) resultat per aktie uppgick till – 0,03 SEK (-0,12)
 • Övriga intäkter uppgick till 54 KSEK (60)
 • Likvida medel uppgick per 30 juni 2018 till 326,3 MSEK (164,2)
 • Investeringar under januari - juni 2018 uppgick till 75,5 MSEK (12,3)
 • Eget kapital uppgick per 30 juni 2018 till 362,0 MSEK (328,5)
 • I januari beställdes kvarnar till anrikningsverket från Outotec till ett värde om ca. 20,6 MSEK, ordern på 2,0 MEUR.
 • Byggnadsbeslut fattat och Silvergruvan samt koncernen fullt finansierad med ett finansieringspaket om 474 MSEK (46 MEUR).

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och kassaflödesposter och 31 december 2017 för balansposter. 

VD-ORD

Byggandet av Silvergruvan fortsätter enligt uppsatt tidtabell och kostnadsram och går stadigt mot produktion. Vi fokuserar på konstruktion av byggnader och utrustning och få produktionsinfrastrukturen klar. Under hösten monteras utrustningen i anrikningsverket. Byggandet av vattenreningsverket, malmbrytningen samt rekrytering av medarbetare påbörjas.

Sotkamo Silver har kommit överens med VAPO att utveckla en bioenergibaserad lösning för ventilationsluftuppvärmning som en del av energieffektiv och ansvarig underjordisk gruvdrift. Lösningen är en del av den fortsatta utvecklingen av hållbar gruvdrift, som företaget har åtagit sig till.

Under året har prisutveckling av silver korrelerat väl med andra råmaterial. Den låga prisnivån påverkar värderingen av silvergruvebolag. I ett historiskt perspektiv är silver- och andra gruvföretags aktier för är närvarande lågt värderade. Denna uppfattning stöds också av prisförhållandet mellan guld och silver, som har nyligen varit mellan 1/75 och 1/83 när det har varit cirka 1/56 betraktat över en 50-årsperiod.

Mineraler är en förutsättning för en hållbar utveckling. Gruvproduktion behövs i en cirkulär ekonomi vid sidan av återvinning. Alternativa energikällor ökar efterfrågan på metaller; litium, kobolt och nickel är betydelsefulla batterimetaller som uppmärksammas anmärkningsvärt mycket för närvarande. Det bör dock påpekas att även silver är en batterimetall, som dessutom används hög- och miljöteknologi. Den ökande industriella efterfrågan på silver har varit avhängig den högteknologiska bilindustri som en del i övergången mot elektrifieringen som baserar sig på tex solenergi. Silverefterfrågan i bilindustrin ökade med 5 %, och med 19% i solenergiindustrin under år 2017, jämfört med föregående år. Silver har en kritisk roll i övergången till elbilar samtidigt som efterfrågan på solenergi accelererar. Den industriella och teknologiska efterfrågan av silvret utgör mer än häften av den totala efterfrågan. Silver har fortfarande en stor betydelse som en investeringsmetall vid sidan av guld. I den nuvarande globala ekonomin växer silvrets industriella (batterier/elektrifiering/automation/miljö) efterfrågan när gruvproduktionen är begränsad och har varit mindre än efterfrågan de senaste 10 åren.

Då gruvproduktionen är lägre än efterfrågan, kan den nuvarande silverproduktionen och efterfrågestyrda utsikter stödja förväntningar på möjlig stärkt prisutveckling av silver. Det kan tänkas att silver och silvergruvbolag kan vara lockande investeringsobjekt för investerare med tanke på silvrets globala marknadssituation. Detta påverkas dock av mängden investeringssilver som finns i valven och dess möjliga återkomst genom återvinning till den industriella marknaden. Prisvariationer kan dock vara snabba och betydande, med dagens världspolitiska situation.
   
  
Timo Lindborg
    
   
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget utvecklar användning av bioenergi tillsammans med VAPO Oy för uppvärmning av gruvan
 • NTM-Centralen i Kainuu har gett ett utlåtande om MKB (Miljökonsekvensbeskrivningen) för Silvergruvan  
 • Konstruktionen av Silvergruvans dammar och dagbrott påbörjas
 • Datumet till årsstämman ändras till den 11 april 2019

AKTIEDATA

Sotkamos aktie handlades den sista transaktionsdagen, d.v.s. den 29 juni 2018 till 3,85 SEK. Aktiekapitalet uppgick till 163 679 896,48 SEK. Kvotvärdet var ca. 1,37 kr. Under perioden januari-juni omsattes 27 060 883 aktier på NGM Equity och Nasdaq Helsinki. 

Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 130 783 299. Bolagets börsvärde var på balansdagen ca 504 MSEK.

KOMMANDE FINANSIELL INFORMATION        

Sotkamo Silver kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen:

 • Delårsrapport januari-september publiceras den 15 november 2018
 • Bokslutskommuniké publiceras den 22 februari 2019
 • Årsstämma för 2018 hålls den 11 april 2019

ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELLA RAPPORTER 

Rapporter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida:
http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti, 2018, klockan 8.45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.
    
   
OM SOTKAMO SILVER AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen. Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fiTaggar:

Prenumerera

Media

Media