DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2013, SAMMANSTÄLLNING

 • Periodens resultat uppgick till -5 676 kSEK (-5 463) och resultat per aktie uppgick till 0,40 SEK (-0,47).
 • Övriga intäkter uppgick till 832 kSEK (546).
 • Likvida medel uppgick per 30 september 2013 till 10 065 kSEK (41 178).
 • Investeringar under januari - september 2013 uppgick till 20 532 kSEK (15 011).
 • Eget kapital uppgick per 30 september 2013 till 107 976 kSEK (113 584).

 

DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 mån, juli - september)

 • Kvartalets resultat uppgick till -2 055 KSEK (-2 326) och resultat per aktie uppgick till –0,15 SEK (–0,17).
 • Övriga intäkter uppgick till 55 KSEK (-536).
 • Investeringarna under juli - september 2013 uppgick till 9 341 KSEK (2 694).
 • Sotkamo Silver anlitade KPMG Corporate Finance för att bistå vid utvecklingen och finansieringen av sitt flaggskepp, Silvergruveprojektet.
 • Bolaget offentliggjorde en rapport om prospekteringsutsikter utöver Silvergruveprojektet och i Tammerfors gulddistrikt.
 • Årsstämma hölls den 22 mars 2013.
 • Sotkamo Silver erhöll miljötillstånd för Silvergruvan.
 • Sotkamo Silver Oy ingick ett avtal med ABB Finland Oy om byggnation av Silvergruvans elektrifiering och första finansiering inför produktionsstart.
 • Bolaget har låtit genomföra en oberoende konsultrapport om miljö-, hälso- och säkerhetsöversyn samt en begränsad social översyn.
 • Ökad prospekteringspotential vid Silvergruvan ner till ett djup av – 2 000 meter.
 • Ändring av antalet aktier och röster i Sotkamo Silver AB

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Utmärkta resultat har erhållits från kompletterande borrprogram

 

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och kassaflödesposter och 31 december 2012 för balansräkningsposter. Samtliga uppgifter avseende belopp per aktie har räknats om även retroaktivt efter sammanslagning av aktier om 1:25 under 2012.

 

Kommande finansiell information

 • Bokslutskommuniké för 2013 publiceras den 14 februari 2014.
 • Årsstämma kommer att hållas den 21 mars 2014.

 

Aktiedata

Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 14 156 664. Kvotvärdet är 10 kr. Aktiekapitalet uppgick till SEK 141 566 641,47.

Antalet utestående teckningsoptioner uppgår till 936 698. Innehavaren har rätt att teckna en ny aktie i bolaget för varje teckningsoption till en teckningskurs på till SEK 17,50 senast den 30 november 2013.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi

 

Stockholm den 14 september 2014.

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

 

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910 och förteckningsoptioner SE0004635290.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +46-8-304920.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)