GEXCO FÖRVÄRVAR NOVEL MINING AS

(NGM:GXCO)

Gexco har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Novel Mining AS i syfte att förvärva samtliga aktier i Novel Mining genom apportemission om 187,7 miljoner nya aktier i Gexco. Förvärvet villkoras av att Novel Mining fullföljer deras pågående kapitalinhämtning på 10 MNOK. Novel Minings tillgångar består av 34 norska undersökningstillstånd på mineraltillgångar innehållande guld och uran.

Förvärvet värderas till ca 22,5 MSEK vid en aktiekurs på Gexcoaktien på 0,12 kronor. Det slutgiltiga bokföringsmässiga värdet på Novel Mining fastställs baserat på Gexcoaktiens kurs vid tillträdesdagen.

Novel Mining är ett ungt prospekteringsföretag med inriktning på guld och uran. Mineraltillgångarna är i första hand koncentrerade till södra Norge. Novel Mining har i dag undersökningstillstånd i bland annat Akershus, Telemark, Troms och Rogaland Fylke.

Novel Minings primära projekt är Brustad guldfyndighet i Eidsvoll kommun i Akershus fylke och Novel Mining har som mål att inleda prospektering i Brustad.

Förvärvet medför att Gexco ökar sin närvaro inom det så kallade ”Vänern-Mjösa gold belt” och att Gexcos tillgångar inom guld ökar. Det finns tydliga likheter och samordningsfördelar mellan Gexcos tillgång i form av bearbetningstillståndet i Harnäsgruvan i Värmland och Brustad. Gexco kommer att avyttra Novel Minings tillgångar innehållande uran då dessa inte ingår i Gexcos fokus.

Förvärvet ökar också Gexcos finansiella resurser med ca 9 MNOK och ger en bräddad ägarstruktur i Norge.

För att genomföra förvärvet krävs att en extra bolagsstämma i Gexco beslutar om apportemission. En extra stämma i Gexco planeras till den 20 augusti 2008.

En kort presentation av Novel Mining finns på www.gexco.se under ”aktuellt".

Se också www.novelmining.no.

Stockholm den 23 juni 2008

Gexco AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Jon Fangel, VD Gexco, tel. 0046 735 310035

Informationen i denna pressrelease är sådan som Gexco AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande

den 23 juni 2008 kl. 08.00.

________________________________________

Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande metaller i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha öppnat minst en gruva i Norge. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.

Prenumerera

Dokument & länkar