KOMMUNIKÉ FRÅN SOTKAMO SILVER AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 27 APRIL 2022

Report this content

Pressmeddelande: Stockholm den 27 april 2022, klockan 16.15.
 
Sotkamo Silvers årsstämma hölls den 27 april 2022 varvid bl a nedanstående beslut fattades. Mot bakgrund av den fortsatta Covid-19 situationen hölls stämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021 fastställdes av stämman. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för år 2021. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Jarmo Vesanto, Eeva-Liisa Virkkunen, Sixten Sunabacka, Karri Alameri och Kimmo Luukkonen omvaldes till styrelseledamöter samt valdes Jukka Jokela till styrelseledamot. Eeva-Liisa Virkkunen omvaldes till styrelsens ordförande. 

Stämman beslutade att omvälja revisorsbolaget PWC som bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2023 med auktoriserade revisorn Martin Johansson som huvudansvarig.

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjer för valberedningens utseende fastställdes enligt styrelsens förslag.

Stämman fastställde valberedningens förslag om styrelsens arvoden.

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, emittera nya aktier eller andra finansiella instrument. Bemyndigandet är begränsat till att högst motsvara en utspädning av det antal aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet, enligt bemyndigandet, motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

 

Stockholm den 27 april 2022

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, CEO
 

Kontaktperson

Erkki Kuronen, CEO, tel. +358 50 599 3539

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2022, klockan 16.15.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.
 

Om Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Bolaget äger Silvergruvan i Sotkamo, var produktionen började i mars 2019. Dessutom har företaget mineralrättigheter till mineralfyndigheter som innehåller ädelmetaller och basemetaller i Finland.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Main Regulated Equity och SOSI1 på Nasdaq Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi

Företagets pressmeddelanden och finansiella meddelanden distribueras av Cision Sverige och finns på webbplatsen www.silver.fi

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar