KVARTALSRAPPORT, ANDRA KVARTALET 2020

Report this content

Pressmeddelande den 5 augusti 2020, Stockholm kl. 08:45

ANDRA KVARTALET 2020

 • Intäkterna uppgick till 67 MSEK (30)
 • EBITDA uppgick till 0 MSEK (-20)
 • Rörelseresultatet uppgick till -22 MSEK (-32)
 • Resultat per aktie uppgick till -0.34 SEK (-0.26)
 • Likvida medel uppgick till 14 MSEK (8)
 • Investeringar uppgick till 12 MSEK (30)
 • Produktionen uppgick till ca. 406 000 (220 000) uns silver, 1 076 (600) uns guld, 321 (150) ton bly, and 722 (290) ton zink, i koncentrat
 • Den genomförda företrädesemissionen om 62 MSEK stärkte bolagets likviditet
 • Erkki Kuronen utsågs till VD den 29 juni

FÖRSTA HALVÅRET 2020

 • Intäkterna uppgick till 158 MSEK (30)
 • EBITDA uppgick till 9 MSEK (-31)
 • Rörelseresultatet uppgick till -30 MSEK (-47)
 • Resultat per aktie uppgick till -0.32 SEK (-0.38), före och efter utspädning
 • Investeringar uppgick till 21 MSEK (118)
 • Produktionen uppgick till 798 000 (220 000) uns silver, 2 073 (600) uns guld, 783 (150) ton bly, och 1 680 (290) ton zinc, i koncentrat
 • Det omförhandlade säkrade obligationslånet om 13.2 MEUR och företrädesemissionen stärkte bolagets likviditet

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år.

VD ERKKI KURONEN

Jag började som VD för Bolaget bara två dagar innan det andra kvartalet slutade. Jag känner mig väldigt stolt och ödmjuk inför denna möjlighet och ser fram emot att arbeta med ägare, kollegor och andra intressenter för ett framgångsrikt och uthålligt Sotkamo Silver.

Metallprisernas fall i mars och den fortsatta nedgången påverkade våra faktureringsnivåer på leveranser under det andra kvartalet och slutfakturering av koncentrat som har levererades tidigare. Prisfallet märks på både våra intäkter och på resultatet.

Vi fortsatte dock framgångsrikt med att effektivisera vår verksamhet för att förbättra vår produktivitet och för att optimera våra processer för att minska driftskostnaderna per anrikat ton. Jag tackar företagets produktionsteam för de betydande framsteg som vi gjort under första halvåret. Detta arbete skapar en solid grund och kommer att bidra till att leverera resultat i framtiden. Under rapporteringsperioden har vi påbörjat pilotprovningen av malmsorteraren. Detta utvecklingsprojekt kommer potentiellt att förbättra vår energi- och materialeffektivitet och möjliggöra lägre produktionskostnader per producerad metallenhet i framtiden.

Utöver detta fullbordade vi den framgångsrika emissionen och fick ett starkt stödjande meddelande från våra aktieägare och investerare när emissionen övertecknades.

När vi blickar framåt mot det tredje kvartalet har priserna på silver och guld fortsatt att förbättras, och faktiskt har silverpriset fördubblats sedan dess lägsta nivå i mars.

De senaste månaderna har visat kraften av förändring och osäkerhet men samtidigt också de möjligheter som finns. Vi har insett möjligheterna med de nya verktygen och arbetssätten som kommer att göra oss mer flexibla och mer konkurrenskraftiga i framtiden. Människor har sett att trots de exceptionella tiderna i samhället har de kunnat göra sitt bästa och bidra till framgången. Jag tror att vi kommer ut från Covid-19-krisen mer kraftfulla, mer motståndskraftiga och mer beredda på framtidens utmaningar.

VERKSAMHETEN

Sotkamo Silver äger, direkt och genom dotterbolaget Sotkamo Silver Oy, mineralfyndigheter som innehåller silver, guld, zink och bly. Bolagets huvudprojekt är Silvergruvan i Sotkamo, där produktionen har varit igång sedan mars 2019.

Nyckeltal Q2 2020 Q2 2019 FY 2019
Försäljning MSEK 67 30 197
EBITDA MSEK 0 -20 8
Rörelseresultat (EBIT) MSEK -22 -32 -75
Soliditet (%) 32 38 31
Resultat per aktie SEK -0.34 -0.26 -0.75
Kassalikviditet (%) 51 32 34
Personal vid slutet av perioden 51 43 47
Anrikade ton ca. 137 000 88 000 343 000
Ingående silverhalt i verket 106 100 107

Den ekonomiska effekten av Covid-19 drabbade företaget i mitten av mars medan de flesta metallpriser sjönk samtidigt med aktiemarknaden. Silverpriset började återhämta sig i maj och den positiva trenden verkar fortsätta, särskilt i juli efter rapporteringsperioden. Månadsvis fortsatte guldpriset med sin positiva trend under hela perioden. Bly nådde sina lägsta nivåer i slutet av maj, senare än de andra, medan zinkpriset samtidigt började förbättras. Lägre och flyktiga metallpriser påverkade emellertid företagets kassaflöde under andra kvartalet. Å andra sidan har vi sett en positiv utveckling i stabilisering av metallhalterna och i en minskning av de operativa kostnaderna.

Företagets nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 67 (30) MSEK. Övriga intäkter under andra kvartalet (0) MSEK består av den uppskattade ökningen av försäljningsintäkterna för perioden vid slutfakturering, baserad på metallprisökningen. Företagets slutliga försäljningspris för silver och guld baseras på det genomsnittliga marknadspriset två månader efter leveransen, avdraget av kundens smältavgifter.

Investeringar gjordes i den underjordiska gruvan, anrikningsverket, sorteringsmaskinen och miljön uppgick till 12 MSEK (30) under Q2 och 21 MSEK (118) under H1 2020

PRODUKTION OCH VÄGLEDNING

Under det andra kvartalet anrikades 137 000 (88 000) ton malm. Under det andra kvartalet producerade Bolaget ca. 406 000 (220 000) uns silver, 1 076 (600) uns guld, 321 (150) ton bly, och 722 (290) ton zink i koncentrat.

Under det första halvåret producerades 798 000 (220 000) uns silver, 2 073 (600) uns guld, 783 (150) ton bly, och 1 680 (290) ton zink i koncentrat. Anrikade ton under det första halvåret uppgick till ca. 266 000 (88 000).

Den årliga produktionsguiden från den 13 mars 2020 kvarstår oförändrad. I enlighet med den förväntar vi oss att anrika 480 – 540 kt malm med en silverproduktion om 1,4 – 1,7 miljon uns under helåret 2020.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Inga signifikanta händelser efter rapportperiodens slut.

FINANSIELL KALENDER

 • Q3 publiceras den 28 oktober 2020
 • Bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 17 februari 2021

KONTAKTPERSON
Erkki Kuronen, VD Sotkamo Silver AB, puh. +358 50 599 3539

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 augusti, 2020, klockan 8.45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

    
OM SOTKAMO SILVER AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen. Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Main Regulated och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Taggar:

Prenumerera

Media

Media