KVARTALSRAPPORT, TREDJE KVARTALET 2021

Report this content

 

Pressmeddelande den 15 oktober 2021, Stockholm kl. 08.45

TREDJE KVARTALET 2021

 • Intäkterna uppgick till 83 MSEK (130)
 • EBITDA uppgick till 13 MSEK (58)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 MSEK (40)
 • Resultat per aktie uppgick till -0.07 SEK (0.18) efter utspädning
 • Det operativa kassaflödet under tredje kvartalet var 14 (22) MSEK och likvida medel uppgick till 48 MSEK (30)
 • Investeringar uppgick till 10 MSEK (4)
 • Produktionen uppgick till ca. 308 000 (433 000) uns silver, 839 (923) uns guld, 323 419) ton bly, and 742 (818) ton zink, i koncentrat
 • Kostnaderna, dvs råvaror och övriga kostnader, var 59 MSEK vilket var 3 MSEK lägre än under tredje kvartalet förra året. Samtidigt ökade bearbetad malmvolym nästan med 13%.

 

Q1 – Q3 2021

 • Intäkterna uppgick till 287 MSEK (287)
 • EBITDA uppgick till 64 MSEK (67)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK (7)
 • Resultat per aktie uppgick till -0.09 SEK (-0.12) efter utspädning
 • Investeringar uppgick till 23 MSEK (18)
 • Produktionen uppgick till 1 034 000 (1 231 000) uns silver, 2 534 (2 996) uns guld, 1 028 (1 202) ton bly, och 2 324 (2 497) ton zink, i koncentrat

 

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år.


VD ERKKI KURONEN

Under de senaste månaderna har vi varit mitt i förändringen. Som vi alla vet är det oftast utmanande och ibland smärtsamt. Genom förändringen vill vi ändra vårt sätt att arbeta till mer långsiktiga, demontera silor, förbättra planeringen och i slutändan öka produktiviteten och lönsamheten. Under omvandlingen har vi mött låga kvaliteter på anrikningsverket på grund av blandning av malm med marginalmalm. Samtidigt har vi lyckats debottleneckja vårt anrikningsverk och möjliggjort ökning av ton med över 25% under tider med lågt metallhalter. Genom denna utveckling har vi lärt oss att bearbeta olika metallkvaliteter effektivt. Framåt är vi mycket mer anpassningsbara till varians av malmkvalitet och malmblandningen.

Vårt operativa kassaflöde under tredje kvartalet var 14 MSEK och kassapositionen vid periodens slut var 48 MSEK. Hittills har det operativa kassaflödet förbättrats med 43 MSEK sedan samma period förra året. Intäkterna under tredje kvartalet var 83 MSEK vilket inkluderar den negativa effekten på 6 MSEK på grund av den slutliga prisavräkningen. Som vi har sett breddar det variansen mellan kvartalsintäkter och resultat.

Periodens genomsnittliga silverhalt, 68 g/t, påverkas kraftigt av ovanstående användning av marginalmalmen. Å andra sidan, genom att vara materialeffektivt, har våra gruv- och anrikningskostnader per malmton minskat med 18 % jämfört med föregående kvartal.

Kärnborrning inriktad på nivåerna mellan 550 och 700 meters djup påbörjades i september. Analysresultat från den tidigare kampanjen kommer att användas i uppdateringen och efterföljande avskrivning av uppskattningen av mineralresurser. Vi har anlitat AFRY för att fungera som en extern revisor och de kommer att kvittera uppskattningen av mineralresurser.

Jag ser fram emot att arbeta med vårt utmärkta team och önskar lycka till våra intressenter.

 

VERKSAMHETEN

Sotkamo Silver driver silvergruvan i Sotkamo, Finland. Produktionen startade i mars 2019 och
gruvan producerar silver, guld, zink och bly i koncentraten som säljs till ett smältverk.
Dessutom innehar företaget gruv- och prospekteringsrätter till mineralfyndigheter i närheten
av den nuvarande verksamheten i Sotkamo-regionen i Finland.

 

Nyckeltal

Q3 2021

Q3 2020

FY 2020

 

Försäljning MSEK

83

130

366

 

EBITDA MSEK

13

58

73

 

Rörelseresultat (EBIT) MSEK

-9

40

-10

 

Soliditet (%)

39

36

32

 

Kassalikviditet (%)

38

105

69

 

Personal vid slutet av perioden

52

46

50

 

Anrikade ton ca.

160 000

142 000

546 000

 

Ingående silverhalt i verket

68

111

104

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättningen under tredje kvartalet var 83 MSEK jämfört med föregående år Q3 2020 130 MSEK. Skillnaden beror delvis på den lägre metallproduktionen men påverkas också av den slutliga prisavräkningsmekanismen som hade en positiv inverkan på nettoomsättningen under tredje kvartalet 2020 (+14 MSEK) och negativ (-6 MSEK) detta tredje kvartalet.

Övriga intäkter och kostnader inkluderar -2 MSEK (1) orealiserad slutlig försäljningsprisjustering för perioden på grund av de något sänkta metallpriserna efter perioden. Det slutliga försäljningspriset för silver och guld baseras på det genomsnittliga marknadspriset två månader efter leveransen, med avdrag för kundens smältverksavgifter.

Kostnaderna, dvs råvaror ock övriga kostnader, var 59 MSEK vilket var 3 MSEK lägre än under tredje kvartalet förra året och 7 MSEK lägre än föregående period, andra kvartalet 2021. Samtidigt ökade bearbetad malmvolym nästan med 13% till 160 000 ton från 142 000 ton på Q3 2020 och 143 000 ton på föregående kvartal, Q2-2021.

Avskrivningar baseras på den bearbetade malmvolymen. Periodens högre malmvolym är den viktigaste drivkraften för högre avskrivningar.

De finansiella intäkterna under Q1-Q3 2021 var -19 MSEK (-29), i förra året intäkter var högre på grund av orealiserad valutaförlust av koncerninterna kapitallån. Bolaget har klassificerat koncerninterna kapitallån som nettoinvesteringslån under fjärde kvartalet 2020 och sedan dess har effekterna av valutakursförändringar av koncerninterna kapitallån bokförts direkt till eget kapital och det kommer inte att påverka finansiella intäkter och kostnader 2021.

Miljöinvesteringar i avrikningssandområdet och investeringar i den underjordiska gruvan, i koncentreringsanläggningen och uppgick till 10 MSEK (4) under tredje kvartalet och 23 MSEK (18) under Q1-Q3 2021.

 

PRODUKTION OCH VÄGLEDNING

Under det tredje kvartalet anrikades 160 000 (142 000) ton malm. Under det andra kvartalet producerade Bolaget ca. 308 000 (433 000) uns silver, 839 (923) uns guld, 323 (419) ton bly, och 742 (818) ton zink i koncentrat.

Från årets början har producerats 1 034 000 (1 231 000) uns silver, 2 534 (2 996) uns guld, 1 028 (1 202) ton bly, och 2 324 (2 497) ton zink i koncentrat. Anrikade ton fram till slutet av Q3 uppgick till ca. 442 000 (407 000).

Vi hade stor variation i metallhalterna under första halvåret. För att övervinna detta startade vi en förändringsprocess under det tredje kvartalet. Vi har granskat och reviderat vår gruvplan och planerat och implementerat nya processer för att modellera, schemalägga och förutsäga gruvproduktion. För att ge tid och möjliggöra förändringen har vi utnyttjat vårt marginella malmlager och fortsatta utvecklingsarbete i den underjordiska gruvan. Inverkan av förändringarna kommer att förverkligas under de kommande månaderna.

Den årliga produktionsguiden på 1,45-1,75 miljoner uns förblir oförändrad. Vi förväntar oss dock att årliga produktionen kommer att hamna nära den nedre gränsen av 1,45 miljoner uns.

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Inga händelser efter rapportperioden.

 

FINANSIELL KALENDER 

 

 • Q4 2021          17 februari 2022

 

Kontaktperson

Erkki Kuronen, CEO, tel. +358 50 599 3539

 

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021, klockan 08:45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

 

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi

Företagets pressmeddelanden och finansiella meddelanden distribueras av Cision Sverige och finns på webbplatsen www.silver.fi

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media