SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I SOTKAMO SILVER AB OCH NOTERING PÅ NASDAQ OMX I HELSINGFORS

Tidtabellen för den beslutade sammanläggningen av aktier är nu fastställd. Nuvarande 25 aktier läggs samman till 1 (en) aktie vilket innebär att antalet aktier minskat från 353 815 776 till 14 152 631.Aktiekapitalet är dock oförändrat varför Kvotvärdet ändras från 0,40 kr till 10 kr.

  • Sista dagen för handel i bolagets aktie på NGM Equity före sammanläggningen är tisdagen den 10 juli 2012.
  • Första dagen för handel i bolagets aktie på NGM Equity,Stockholm efter sammanläggningen är onsdagen den 11 juli 2012. Avstämningsdag dag för sammanläggningen är 13 juli, 2012.
  • Första dag för handel i Bolagets teckningsoptioner på NGM Equity, Stockholm är på onsdag, 11 juli, 2012. En teckningsoption ger rätt att köpa en aktie till SEK 17,50 före den 30 november 2013.
  • Uppskattad första dag för handel på Nasdaq OMX Helsinkihar ändrats tilltisdagen den 17 juli 2012, efter genomförd sammanläggning.

 

Det erinras vidare om att aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med tjugofem (innehavare av s.k. överskjutande aktier) kommer erhålla kontant ersättning från Bolaget när dessa aktier säljs. Första preliminära utbetalningsdag av försäljningslikvid är 27 juli 2012.

Exempel på hur sammanläggningen kommer att gå till finns i det material som offentliggjordes före den extra bolagsstämman den 22 maj 2012 och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.silver.fi

Aktieägare som inte önskar förlora sitt aktieinnehav som en följd av ovan beskrivna försäljningar kan förvärva ytterligare aktier senast den 10 juli 2012 för att försäkra sig om att aktieinnehavet är jämnt delbart med tjugofem vid detta datum.

Första dag för handel med Bolagets aktie på Nasdaq OMX Helsinki beräknas att varatisdagen den 17 juli 2012, efter genomförd sammanläggning.Den första handelsdagen för teckningsoptioner är fortfarande öppen, men ej tidigare än 17 juli 2012.Ytterligare information kommer att ges senare.

 

Stockholm, 4juli 2012.

Timo Lindborg, VD

 

Om Sotkamo Silver AB:

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International FinancialReporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Handeln med Sotkamo Silver ABs aktier sker på Burgundys marknadsplats och NGM Equity börsen i Stockholm. Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs teckningsoptioner är SE0004635290

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +358 40 508 3 507.