• news.cision.com/
  • Sotkamo Silver/
  • SOTKAMO SILVER: TECKNADE AKTIER OCH OBLIGATIONER I FINANSIERINGSPAKETETS RIKTADE AKTIEEMISSION OCH OBLIGATIONSLÅN HAR BLIVIT TILLDELADE

SOTKAMO SILVER: TECKNADE AKTIER OCH OBLIGATIONER I FINANSIERINGSPAKETETS RIKTADE AKTIEEMISSION OCH OBLIGATIONSLÅN HAR BLIVIT TILLDELADE

Report this content

Styrelsen för Sotkamo Silver AB beslutade, som tidigare annonserats i pressmeddelande, den 13 mars 2018 att emittera högst 11 931 369 aktier i Bolaget. Rätten att teckna aktier gavs, med avsteg från nuvarande aktieägares företrädesrätt, till ett begränsat antal av bolaget vidtalade externa investerare. Teckning och tilldelning har gjorts av totalt 11 469 605 aktier till en teckningskurs om EUR 0,34 per aktie. Tecknade aktier skall betalas senast den 27 mars 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningsperioden. Sotkamo Silver AB kommer att erhålla ca. MEUR 4 före emissionskostnader. Den riktade emissionen ger en utspädning om cirka 8,8 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter den riktade emissionen.

Som en del i det finansieringspaket som annonserades den 2 mars 2018, har Sotkamo Silver AB:s helägda dotterbolag Sotkamo Silver Oy beslutat att emittera ett fyraårigt säkrat obligationslån om EUR 13 200 000, vilket nu har blivit tecknat och tilldelat. Kupongräntan på obligationslånet uppgår till 10 % årligen. Lånet kommer att återbetalas på förfallodagen genom en enskild amortering. Emittenten kommer att samla medel för återbetalning och/eller återköp av obligationerna under åren 2020-2021, totalt cirka MEUR 5,4. Det tecknade obligationslånet skall betalas senast den 27 mars 2018. Villkoren för obligationen inkluderar begränsningar för utdelning till moderbolaget och betalning av ränta på aktieägarlån som beviljats av moderbolaget under låneperioden eller tills Sotkamo Silver Oy har samlat in medel för återbetalning och/eller återköp för ett belopp som motsvarar obligationsräntan och lånebeloppet samt att obligationslånet har en covenant till Sotkamo Silver Oy som innebär att soliditeten ska uppgå till 30% och andra vedertagna åtaganden. Frigörandet av likviderna hänförliga till obligationslånet är avhängiga att Sotkamo Silver AB investerar MEUR 13 antingen i form av aktieägartillskott eller som aktieägarlån i dotterbolaget. Som en del av säkerheten för obligationslånet kommer Sotkamo Silver AB att tillhandahålla en moderbolagsgaranti samt pantsätta aktierna i dotterbolaget och lånen Bolaget har till dotterbolaget. Sotkamo Silver Oy kommer å sin sida att pantsätta sina gruvrättigheter i Silvergruveprojektet, sina reala tillgångar och inteckningsbar egendom.

Beträffande konvertibelemissionen bemyndigade årsstämman i Bolaget den 15 mars 2018 styrelsen att emittera konvertibeler. Bemyndigandet är registrerat av Bolagsverket. Konvertibelemissionen fortskrider som planerat och som offentliggjordes den 2 mars 2018. Konvertibelemissionen ingår i det planerade villkorade finansieringspaketet. Det planerade beloppet av konvertibelemissionen är cirka 5 miljoner euro.

Stockholm, den 23 mars 2018
Timo Lindborg, VD

Kontaktperson

Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, tel. +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars, 2018, klockan 11.15.
  

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar