SOTKAMO SILVER: VILLKORAT FINANSIERINGSPAKET OM MINST 20 MILJONER EURO FÖR SILVERGRUVEPROJEKTET

Report this content

Sotkamo Silver AB och dess dotterbolag Sotkamo Silver Oy har tillsammans beslutat att genomföra ett nytt villkorat finansieringspaket om sammanlagt 20–25 miljoner euro, att användas för att slutföra Silvergruveprojektet. Det planerade finansieringspaketet består av villkorade finansieringsåtaganden om minst 18 miljoner euro samt ett tidigare beslutat investeringsbidrag om högst 2 miljoner euro. Finansieringen och de slutliga teckningarna förväntas kunna vara genomförd senast den 31 mars 2018.

Det planerade finansieringspaketet är främst riktat till professionella investerare och är indelat i fyra delar: (1.) Fyrårigt obligationslån om ca 9,25 – 15 miljoner euro från Sotkamo Silver Oy; (2.) Riktad aktieemission om ca 4 miljoner euro i Sotkamo Silver AB; (3.) Konvertibelemission om ca 5 miljoner euro i Sotkamo Silver AB.

Dessutom innehåller paketet (4.) ett redan beslutat investeringsbidrag om högst 2 miljoner euro från Norra Österbottens Närings-, trafik- och miljöcentral, i Finland (NTM-Centralen).

För det planerade obligationslånet skall säkerheter lämnas. Som säkerheter avser Sotkamo Silver AB att lämna Sotkamo Silver Oys aktier i pant samt en moderbolagsgaranti. Sotkamo Silver Oy skulle lämna gruvprojektets gruvrättigheter, reala tillgångar och inteckningsbar egendom i pant. Kupongräntan på lånet uppgår till 10 % p.a. och lånet ska återbetalas vid slutet av låneperioden.

Den riktade aktieemissionen är planerad att genomföras av högst 11 931 369 aktier, motsvarande högst 10 % av Sotkamo Silvers nuvarande antal aktier. Teckningskursen har fastställts till 0,34 euro per aktie. Emissionen genomförs enligt bemyndigande från årsstämman 2017. Aktieemissionen riktas till investerare som för närvarande inte är aktieägare i Sotkamo Silver AB.

Sotkamo Silver AB har mottagit ett erbjudande om en konvertibelemission om ca 5 miljoner euro. Genomförandet av denna emission förutsätter att årsstämman den 15 mars 2018 beslutar att bemyndiga styrelsen att genomföra en riktad emission om högst 10 % av antalet aktier i Sotkamo Silver AB, enligt punkt 19 på stämmans dagordning. Om sådant bemyn­digande ges kommer kupongräntan att sättas till 8 % p.a.. Låneperioden kommer att sättas till 4,5 år och lånet ska återbetalas vid slutet av låneperioden. Konverteringskursen vid en eventuell konvertering till aktier kommer att beräknas utifrån den viktade börskursen på Sotkamo Silvers aktier mellan den 15 december 2017 och den 1 mars 2018. Om konvertibel­innehavaren inte utnyttjar sin konverteringsrätt förfaller lånet i sin helhet till betalning.

Erhållna åtaganden om teckning i den riktade aktieemissionen och i obligationslånet är villkorade av att (i) beslut om konvertibelemissionen fattas. Konvertibelemissionen är i sin tur beroende av årsstämmans beslut den 15 mars 2018 och (ii) styrelsens efterföljande beslut. Avsikten är att konvertibelemission skall ske efter årsstämman 2018 och om Bolagets styrelse anser att erbjudandet om konvertibelemissionen och dess villkor är marknads­mässiga.

För obligationslånet har Sotkamo Silver Oy fram till den 1 mars 2018 erhållit villkorade teckningsåtaganden om ca 9,25 miljoner euro. Sotkamo Silver AB har erhållit villkorade teckningsåtaganden om ca 4 miljoner euro till aktieemissionen och villkorade tecknings­åtaganden om ca 5 miljoner euro till konvertibelemissionen. I aktieemissionen har vi erhållit teckningsåtaganden från tre placeringsfonder förvaltade av SP-fondbolaget AB och ytterligare åtaganden från Visio Varainhoito Oy, placeringsfonden Taaleri Finland Value Equity Fund, Petter och Margit Forsstöms Stiftelse och Norvestia Oy.

NTM-Centralens investeringsbidrag beviljades 2016 och kommer att uppgå till högst 2 miljoner euro.

Storleken på det ovan beskrivna finansiella paketet, med hänsyn till de ovan redovisade villkorade teckningsåtagandena och investeringsbidraget uppgår till sammanlagt cirka 20 miljoner euro.

Utöver vad som angivits i punkterna (1) – (4) ovan har Tekes beviljat Sotkamo Silver Oy ett utvecklings- och innovationslån om 6,1 miljoner euro. Första delen av detta lån om 2,8 miljoner euro kan upptas redan nu.

Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 16,6 miljoner euro, medan gruvbyggandet redan pågår.

Alexander Corporate Finance Oy har fungerat som rådgivare vid framtagande av finanseringspaketet.

   
"Jag är verkligen nöjd med att vi idag kan informera marknaden om detta finansieringspaket, som vi har uppnått med hjälp av Alexander Corporate Finance Oy. Jag är övertygad om att vi har hittat ett win-win alternativ bland de alternativ som har erbjudits och utvärderats. Vi har hela tiden varit övertygade om att kunna hitta en fungerande finansiell lösning och har sedan tidigare påbörjat förberedelsen inför byggstarten, med planering samt infrastruktur- och byggnadsinvesteringar. Målbilden är att vi ska kunna starta produktionen under början av året 2019”, säger Timo Lindborg, Sotkamo Silver ABs koncernchef.

  
För information:

Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, +358 40 508 3507, timo.lindborg@silver.fi

Jaakko Niemelä, Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 549 5501, jaakko.niemela@alexander.fi.

     
Stockholm den 2 mars 2018

Sotkamo Silver AB (publ)
Timo Lindborg, koncernchef

  
KONTAKTPERSON

Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 mars, 2018, klockan 8.45.

 
Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar