SOTKAMO SILVER AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL) DEN 27 APRIL 2021

Report this content

Pressmeddelande: Stockholm den 26 mars 2021, klockan 08.45.

Kallelse till årsstämma i Sotkamo Silver AB (publ) den 27 april 2021

Sotkamo Silver Aktiebolag (publ.), org.nr 556224–1892, håller årsstämma tisdagen den 27 april 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin kommer årsstämman att genomföras enligt ett poströstningsförfarande. Detta innebär att aktieägare inte kommer att delta fysiskt på stämman. Deltagande sker istället enbart genom att aktieägarna poströstar och lämnar in eventuella frågor i förväg.

Förutsättningar för deltagande vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 april 2021; och
  • avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är bolaget genom A1 Advokater KB tillhanda senast måndagen den 26 april 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i årsstämman, omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 21 april 2021. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear Finland Ab måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprättas av Euroclear Finland Ab. Aktieägare som önskar bli antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckningen måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 21 april 2021 kl. 10.00 (finsk tid), då sådan anteckning senast måste vara verkställd.

Poströstning

Aktieägarna kan utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Poströstning kommer att kunna genomföras till och med måndagen den 26 april 2021. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Sotkamo Silvers webbplats www.silver.fi.

Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret ska vara A1 Advokater KB tillhanda senast måndagen den 26 april 2021 och ska skickas till A1 Advokater KB, Sotkamo Silvers årsstämma, Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm eller inges med e-post till info@a1advokater.se.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Sotkamo Silvers webbplats, www.silver.fi. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. 

Rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Aktieägare som vill ställa frågor kan göra det på något av följande sätt:

  • Frågor kan skickas via e-post till info@a1advokater.se
  • Frågor kan skickas till A1 Advokater KB, Sotkamo Silvers årsstämma, Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm.

Frågor från aktieägarna måste ha kommit Sotkamo Silver tillhanda senast den 17 april 2021 och kommer att besvaras senast den 22 april 2021. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga på Sotkamo Silvers webbplats, www.silver.fi, och kommer även att skickas till aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Bilaga: kallelse till årsstämma

Stockholm den 26 mars 2021

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, CEO

 
Kontaktperson

Erkki Kuronen, CEO, tel. +358 50 599 3539

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 mars 2021, klockan 08.45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.
  

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi

Företagets pressmeddelanden och finansiella meddelanden distribueras av Cision Sverige och finns på webbplatsen www.silver.fi

Taggar:

Prenumerera