• news.cision.com/
  • Sotkamo Silver/
  • SOTKAMO SILVER AB: MEDDELANDE OM FÖRVÄNTADE AVVIKELSER FRÅN MILJÖTILLSTÅNDET TILL FÖLJD AV UPPSTARTSPERIODEN HAR LÄMNATS TILL MYNDIGHETERNA

SOTKAMO SILVER AB: MEDDELANDE OM FÖRVÄNTADE AVVIKELSER FRÅN MILJÖTILLSTÅNDET TILL FÖLJD AV UPPSTARTSPERIODEN HAR LÄMNATS TILL MYNDIGHETERNA

Report this content

Pressmeddelande i Stockholm den 4 oktober 2019, kl. 10.45

Sotkamo Silver Oy har meddelat övervakningsmyndigheten, NTM-centralen i Kajanaland, om tre förväntade avvikelser från miljötillståndets villkor, beträffande årligt totalt brytningstonnage, svavelkoncentration i anrikningssanden och kvävekoncentration i dräneringsvattnet. I meddelandena informerar företaget om estimerat brytningstonnage och utsläpp för kalenderåret 2019 och förväntad avvikelse från tillståndet och inverkan på miljön.

Totalt brytningstonnage för 2019 kommer sannolikt att överskrida det totala årliga brytningstonnaget på 500 000 ton i det nuvarande tillståndet med cirka 100 000 ton. Under kalenderåren 2018 och 2019 kommer genomsnittsbrytningen per år att vara cirka 450 000 ton. Brytningen under resten av året 2019 kommer att genomföras från den underjordiska gruvan. Miljökonsekvenserna av ökat totalt brytningstonnage har bedömts i förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) 2017–2018. Företaget har lämnat in en ansökan om miljötillstånd för ett högre brytningstonnage till miljötillståndsmyndigheten i december 2018.

Svavelhalten i anrikningssanden beräknas vara högre än tillståndet tillåter under uppstartsåret på grund av gradvis start av produktionslinjerna och optimering av flotationsprocessen.

De beräknade kväveutsläppen från gruvan för 2019 förväntas vara cirka 8 000 kg, då den totala tillåtna belastningsgränsen enligt tillståndet är 6 500 kg. Enligt vattensystemmodellering som genomförts inom ramen för MBK (2017–2018) är en årlig belastning på 15 000 kg acceptabel för de mottagande vatten- och sjöområdena. Företaget har lämnat in en ansökan om miljötillstånd i december 2018 där utsläppen har presenterats till den nivå som beräknats i MKB-förfarandet.

Baserat på företagets meddelanden har NTM-centralen i Kajanaland gett en uppmaning till företaget att i ovannämnda frågor få verksamheten i linje med medmiljötillståndet. Företaget rapporterar om korrigerande åtgärder som vidtas till myndigheten.  NMT-centralen ser att företaget i detta skede har lämnat tillräcklig utredning om risker som avvikelserna kan ha på miljön.

 

”De avvikelser som rapporterats av oss har skett under uppstartsperioden och de förväntade effekterna har rapporterats till myndigheterna. Vi har vidtagit åtgärder för att åtgärda detta.” säger Timo Lindborg, VD.

 

Stockholm den 4 oktober, 2019

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, VD

 

Kontaktperson

Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2019 kl. 10.45 svensk tid.

Pressmeddelandet ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar