• news.cision.com/
  • Sotkamo Silver/
  • SOTKAMO SILVER AB HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION OM HÖGST 11 931 369 AKTIER OCH TILLFÖRS HÄRIGENOM HÖGST CA 4,1 MILJON EURO

SOTKAMO SILVER AB HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION OM HÖGST 11 931 369 AKTIER OCH TILLFÖRS HÄRIGENOM HÖGST CA 4,1 MILJON EURO

Report this content

Som en del av det villkorade finansieringspaketet som Sotkamo Silver AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 2 mars 2018, har Bolagets styrelse beslutat, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 23 mars 2017, om en riktad emission av högst 11 931 369 aktier till en teckningskurs om 0,34 euro per aktie i enlighet med offentliggörandet från 2 mars 2018.

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal av bolaget vidtalade externa investerare. Bolaget har från dessa externa investerare erhållit åtagande motsvarande hela emissionsbeloppet, vilket i såfall innebär att emissionen kommer att vara fulltecknad.

Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 22 mars 2018. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den 27 mars 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Om den riktade nyemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras ca 4,1 miljon euro före emissionskostnader.

Motivet för emissionen och skälet till avvikelse av aktieägarnas företrädesrätt är för att säkerställa finansieringen av silvergruveprojektet. Teckningskursen är bestämd efter förhandling med investerarna och grundas i sin tur på en beräkning av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie under en period om tre månader med sista dag den 1 mars 2018, med avdrag för sedvanlig rabatt i syfte att säkerställa emissionens genomförande.

Den riktade nyemissionen innebär en maximal utspädningseffekt om ca 9,1 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter den riktade nyemissionen.

Beträffande övriga delar av finansieringspaketet, obligationslån och konvertibelemission, fortsätter förberedelserna som meddelades den 2 mars 2018.

 
Stockholm den 13 mars 2018

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, koncernchef
 

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 mars, 2018, klockan 8.45.
  

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar