SOTKAMO SILVER AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 15 MARS 2018

Report this content

Sotkamo Silver AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 15 mars 2018 i Stockholm.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid stämman:

Resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017 fastställdes av stämman. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för år 2017. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Mauri Visuri, Jarmo Vesanto, Ilkka Tuokko och Matti Rusanen omvaldes till styrelseledamöter samt Eeva-Liisa Virkkunen valdes till styrelseledamot. Mauri Visuri omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja revisorsbolaget PWC som bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2019 med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig tills vidare.

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjer för valberedningens utseende fastställdes enligt styrelsens förslag.

Stämman fastställde valberedningens förslag om att styrelsens arvode skulle utgå med sammanlagt 1 100 000 kronor.

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, emittera nya aktier eller andra finansiella instrument. Bemyndigandet är begränsat till att högst motsvara en utspädning av det antal aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet, enligt bemyndigandet, motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.
  

Stockholm den 15 mars 2018

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, koncernchef
  

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 mars, 2018, klockan 13.30.
   

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar