• news.cision.com/
  • Sotkamo Silver/
  • SOTKAMO SILVERS STYRELSE HAR BESLUTAT OM EMISSIONER UPPGÅENDE TILL SAMMANLAGT MAXIMALT CIRKA 5 MEUR, VILLKORAT AV STÄMMANS EFTERFÖLJANDE GODKÄNNANDE

SOTKAMO SILVERS STYRELSE HAR BESLUTAT OM EMISSIONER UPPGÅENDE TILL SAMMANLAGT MAXIMALT CIRKA 5 MEUR, VILLKORAT AV STÄMMANS EFTERFÖLJANDE GODKÄNNANDE

Report this content

EJ FÖR SPRIDNING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN SPRIDNING, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT PROSPEKT ELLER ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER. VÄRDEPAPPER FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING HOS UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER GENOM TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAVEN I ENLIGHET MED VID VAR TID GÄLLANDE UNITED STATES SECURITIES ACT FRÅN 1933. SOTKAMO SILVER AVSER INTE ATT REGISTRERA NÅGON DEL AV ERBJUDANDET I USA ELLER GENOMFÖRA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV TECKNINGSRÄTTERNA ELLER AKTIERNA I USA. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

Styrelsen för Sotkamo Silver AB ("Sotkamo Silver" eller "Bolaget") har idag beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") samt en riktad emission (den "Riktade Emissionen", och tillsammans med Företrädesemissionen "Emissionerna") i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning. Emissionerna är villkorade av godkännande från en extra bolagsstämma, vilken avses hållas den 16 februari 2023. De slutliga villkoren för Emissionerna kommer att offentliggöras omkring den 10 februari 2023.

 

Emissionerna i korthet

          Baserat på återkoppling från Bolagets aktieägare har styrelsen beslutat om väsentligt mindre emissioner än vad som tidigare kommunicerats. Bolagets uppfattning är att vissa aktieägare ansåg att storleken på de tidigare föreslagna emissionerna var för stora, med hänsyn till exempelvis silverprisets gynnsamma utveckling under de senaste månaderna. Det huvudsakliga syftet med de mindre emissionerna är att, tillsammans med andra möjliga finansieringsåtgärder, tillgodose det rörelsekapitalbehov som uppstår omkring mars 2023.

          Emissionerna kommer att ge Sotkamo Silver en bruttolikvid om maximalt cirka 5 MEUR vid full teckning före avdrag för transaktionskostnader. Nettolikviden från Emissionerna kommer att användas till att öka Bolagets rörelsekapital.

          Den Riktade Emissionen kommer att riktas mot ett begränsat antal institutionella investerare.

          De slutliga villkoren för Emissionerna, inkluderande teckningskurs och antalet aktier som avses emitteras kommer att offentliggöras omkring den 10 februari 2023.

          Aktieägare representerande cirka 8,5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har preliminärt indikerat att de avser att rösta för Emissionerna vid extra bolagsstämman.

          Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att inledas den 22 februari 2023 och avslutas den 8 mars 2023.

          Avstämningsdagen för fastställande av rätten att erhålla teckningsrätter kommer vara den 20 februari 2023. Teckningsrätterna kommer att tilldelas i förhållande till det antal Sotkamo Silver-aktier som innehas på avstämningsdagen.

          Emissionerna är villkorade av godkännande från en extra bolagsstämma i Sotkamo Silver, vilken avses hållas den 16 februari 2023. En kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras separat.

 

Bakgrund och motiv

Den rådande allmänna konjunktur- och marknadssituationen har påverkat Bolagets verksamhet och lönsamhet under 2022. De kraftigt höjda priserna på energi och förbrukningsvaror samt den stora osäkerhet och volatilitet som är förknippad med energi- och metallpriser har lett till att Bolaget är tvunget att vidta åtgärder för att säkerställa produktionens lönsamhet och kontinuiteten i verksamheten. Bolaget behöver därför förstärka sin finansiella ställning vilket kräver ytterligare rörelsekapital för att möta variationerna.

 

Emissionerna

Emissionerna kommer att ge Sotkamo Silver en bruttolikvid om maximalt cirka 5 MEUR vid full teckning före avdrag för transaktionskostnader.

 

Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att inledas den 22 februari 2023 och avslutas den 8 mars 2023. Avstämningsdagen för rätten att erhålla teckningsrätter kommer att vara den 20 februari 2023. Teckningsrätterna kommer att tilldelas i förhållande till det antal Sotkamo Silver-aktier som innehas på avstämningsdagen. Teckningsrätterna kommer att tas upp till handel på NGM Main Regulated och Nasdaq Helsinki under perioden 22 februari – 3 mars 2023.

 

Den Riktade Emissionen kommer att riktas mot ett begränsat antal institutionella investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget behöver stärka sin finansiella ställning. Styrelsen har övervägt en större Företrädesemission för att ytterligare säkerställa Bolagets behov. Bolagets aktieägare har dock indikerat att de inte är villiga att delta i en större företrädesemission (en större företrädesemission föreslogs inför extra bolagsstämman som hölls den 28 december 2022 men godkändes inte av aktieägarna). Styrelsen anser därför att det ligger i Bolagets och aktieägarnas bästa intresse att ha en separat riktad emission för att möjliggöra för icke-befintliga aktieägare att delta till högre belopp än vad som eventuellt inte kommer att tecknas av befintliga aktieägare i Företrädesemissionen. En annan anledning till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare stärka aktieägarbasen med institutionella investerare.

 

I enlighet med styrelsens beslut, är styrelsen bemyndigad att fatta beslut om det lägsta och det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det lägsta och det högsta antalet aktier som ska ges ut och det belopp som ska betalas för varje ny aktie i Företrädesemissionen respektive den Riktade Emissionen. Sådana slutliga villkor för Emissionerna kommer att offentliggöras omkring den 10 februari 2023.

 

Möjligheten för styrelsen att fastställa det lägsta antalet aktier i Emissionerna innebär att genomförandet av Emissionerna kan bli villkorat av att en teckningsgrad uppnås i Emissionerna. Om tillräcklig teckningsgrad inte uppnås kommer Emissionerna inte att genomföras. Vid sådant avbrytande av Emissionerna kommer tecknare som har tecknat och betalat för aktier i Emissionerna att få teckningslikviden återbetald. Det bör dock noteras att eventuella erhållna eller förvärvade teckningsrätter kommer att bli värdelösa (utan ersättning) i händelse av att Emissionerna avbryts.

 

Extra bolagsstämma

Genom ett separat pressmeddelande kommer styrelsen att kalla till extra bolagstämman som kommer äga rum den 16 februari 2023 för att godkänna beslutet om Emissionerna.

 

Utöver Emissionerna kommer kallelsen till extra bolagsstämman även bland annat innehålla förslag till beslut om minskning av aktieaktiekapitalet, fondemission och ändringar till bolagsordningen, vilka är nödvändiga för att genomföra de föreslagna Emissionerna.

 

Aktieägare representerande cirka 8,5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har indikerat att de preliminärt avser att rösta för Emissionerna och de angränsande besluten vid extra bolagsstämman.

 

Prospekt

Sotkamo Silver kommer att förbereda ett prospekt avseende Emissionerna. Sotkamo Silver avser att publicera prospektet omkring den 17 februari 2023.

 

Preliminär tidplan för Emissionerna

          Omkring 10 februari 2023: Offentliggörande av slutliga villkor, inklusive teckningskurs och antalet aktier som ska emitteras i Emissionerna, under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämman

          16 februari 2023: Extra bolagsstämma för att godkänna besluten om Emissionerna

          16 februari 2023: Sista handelsdag för aktierna med rätt att erhålla teckningsrätter

          17 februari 2023: Första handelsdag för aktierna utan rätt att erhålla teckningsrätter

          Omkring 17 februari 2023: Offentliggörande av prospekt

          20 februari 2023: Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter

          22 februari – 8 mars 2023: Teckningsperiod i Emissionerna

          Omkring 10 mars 2023: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Emissionerna

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mikko Jalasto, VD, tel. +358 50 482 1689

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2023, klockan 8:30 CET.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

 

Om Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Bolaget äger Silvergruvan i Sotkamo, var produktionen började i mars 2019. Dessutom har företaget mineralrättigheter till mineralfyndigheter som innehåller ädelmetaller och basmetaller i Finland.

Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Main Regulated och SOSI1 på Nasdaq Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi

Företagets pressmeddelanden och finansiella meddelanden distribueras av Cision Sverige och finns på webbplatsen www.silver.fi

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Sotkamo Silver. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Sotkamo Silver kommer endast att ske genom det prospekt som Sotkamo Silver avser att offentliggöra på Sotkamo Silver:s webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer och viss utvald finansiell information. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att ingå i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller USA eller något annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varesig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller USA eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterleva denna anvisning kan innebära brott mot tillämplig lag.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med, eller med tillämpning av något undantag från, vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"). Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med kraven i Securities Act och det kommer inte att genomföras något offentligt erbjudande i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) eller (iv) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Inom medlemsstater i EES enligt förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") riktar sig detta pressmeddelande endast till de personer som enligt Prospektförordningen är kvalificerade investerare i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande kan rikta sig till enligt tillämpliga lagar och regler. Andra personer eller personer som inte är kvalificerade investerare får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Företrädesemissionen, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som "förutses", "tros", "förväntas", "avses", "planeras", "ämnas", "eftersträvas", "kommer" eller "kan" eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Sotkamo Silver:s kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då informationen lämnades och Sotkamo Silver har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar