Komplettering: Kallelse till extra bolagstämma i Sound Dimension AB

Report this content

Aktieägarna i Sound Dimension AB, 556940-9708, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 september 2023 kl. 13.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm. Kompletteringen avser bilaga 1. 

RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OCH OMBUD

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 11 september 2023, dels ha anmält sin avsikt att delta i extra bolagsstämman senast onsdagen den 13 september 2023.

Anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman ska ske via e-post till: shareholder@sounddimension.se. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till Sound Dimension AB, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, e-mailadress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande uppvisas/bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock får fullmakten vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. Fullmakten, samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande, måste vara tillgängliga vid extra bolagsstämman och kopia av dessa bör i god tid före extra bolagsstämman sändas per post till adress enligt ovan och bör ha kommit bolaget tillhanda senast den 13 september 2023. Fullmaktsformulär och övriga handlingar finns tillgängligt på bolagets webbsida https://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstamma samt skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.     

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast måndagen den 11 september 2023. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 13 september 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 48 936 797 stycken aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till totalt 48 936 797 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3
 9. Beslut om riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4
 10. Beslut om kvittningsemission av units
 11. Beslut om implementering av teckningsoptionsprogram för VD
 12. Beslut om implementering av teckningsoptionsprogram för tidigare styrelseordförande
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
 14. Smärre justeringar
 15. Övriga frågor
 16. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande och protokollförare vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Christina Malm väljs till ordförande och protokollförare vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på aktieboken och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till justeringsperson föreslås Rickard Riblom eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att avgivna röster blir korrekt återgivna i protokollet.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att ändra bolagets bolagsordning enligt följande.

Förslag till ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§ 4          Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 840 000 och högst 11 360 000 kronor.  

§ 5          Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 14 200 000 och högst 56 800 000.

Ny lydelse:

§ 4          Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 9 786 000 och högst 39 144 000 kronor.  

§ 5          Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 48 930 000 och högst 195 720 000.

Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 1 till denna kallelse.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Beslut om riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3 (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en emission av teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 34 713 231 teckningsoptioner (”TO 3”) på följande villkor.

Teckningsoptionen (TO 3) ger för varje innehavd teckningsoption rätt att, under perioden från och med 25 oktober 2023 till och med 7 november 2023, teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 60 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under perioden från och med den 11 oktober 2023 till och med den 24 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,00 SEK.

Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna teckningsoptionerna endast tillkomma de vilka tecknat och tilldelats aktier i den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 10 juli 2023 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2023 (”Företrädesemissionen”).

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av de teckningsoptioner som var en del av erbjudandet i Företrädesemissionen.

Teckning ska ske på separat teckningslista senast två veckor från dagen för extra bolagsstämman. Överteckning får inte ske.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 6 942 646,20 SEK.

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Övrig information i anledning av TO 3

Syftet med emissionen av TO 3 är att möjliggöra leverans av de teckningsoptioner som var en del av erbjudandet i Företrädesemissionen.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 48 936 797. Därutöver finns det 229 913 utestående teckningsoptioner av serie TO 3 2022/2026 som emitterades i november 2022 samt 452 013 utestående teckningsoptioner av serie TO 4 2023 som emitterades i januari 2023. Vid fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner kommer 681 926 nya aktier att ges ut, resulterande i sammanlagt 49 618 723 aktier.

Det föreslås, enligt denna punkt 8 och punkt 9 nedan, att extra bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner av serie TO 3 2023 och TO 4 2023/2024 till de vilka tecknat aktier i Företrädesemissionen genom vilket ytterligare 34 713 231 (TO 3 2023) respektive 34 713 231 (TO 4 2023/2024) teckningsoptioner föreslås emitteras. Vid fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner kommer 34 713 231 respektive 34 713 231 nya aktier att ges ut. Det föreslås enligt punkt 10 nedan om en kvittningsemission av Units, vid fullteckning samt fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner kan 2 880 000 aktier komma att ges ut. Vidare föreslås, enligt punkt 11 och 12 nedan, om att genomföra incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner till bolagets VD (TO 7) samt avgående styrelseordförande (TO 8) genom vilket ytterligare 4 893 680 (TO 7) respektive 1 223 420 (TO 8) teckningsoptioner föreslås emitteras. Vid fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner kommer 4 893 680 respektive 1 223 420 nya aktier att ges ut. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som emitteras enligt detta förslag motsvarar en utspädning om cirka 27,1 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som kommer att tillkomma vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utfärdas enligt detta förslag, samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 2022/2026, serie TO 4 2023 och samtliga föreslagna teckningsoptioner av serie TO 4, TO 7 och TO 8 enligt punkt 9, 11 respektive 12 nedan samt fullteckning av de Units, inkluderat fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner, som föreslås emitteras enligt punkt 10 nedan. Utspädningen skulle endast ha haft en marginell inverkan på relevanta nyckeltal för helåret 2022.

Framlades handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, se bilaga 2-5.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Beslut om riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4 (punkt 9)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en emission av teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 34 713 231 teckningsoptioner (”TO 4”) på följande villkor.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna teckningsoptionerna endast tillkomma de vilka tecknat och tilldelats aktier i Företrädesemissionen. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av de teckningsoptioner som var en del av erbjudandet i Företrädesemissionen.

Teckning ska ske på separat teckningslista senast två veckor från dagen för extra bolagsstämman. Överteckning får inte ske.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 6 942 646,20 SEK


TO 4 är en event-driven teckningsoption som endast kan aktiveras under särskilda omständigheter efter det att en eller flera utlösande händelser eller nyheter ägt rum (”Väsentlig Händelse”). Dessa Väsentliga Händelser utlöser två separata inlösentidpunkter.

Viktig affärsmässig händelse

Bolaget ingår ett viktigt kommersiellt avtal med en regional eller global leverantör av en streamingservice, Bluetooth-högtalare eller annan tredjepartsleverantör av stor vikt för Bolaget. Optimalt en leverantör med mer än 50 miljoner användare/kunder och/eller ett avtal med ett uppskattat värde om minst 2 MSEK under en sexmånadersperiod eller som på annat sätt har potential att bidra till företagets likviditetsmässiga break-even (”Inlösentidpunkt A”).

Inlösentidpunkt A ger för varje innehavd teckningsoption rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 90 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under femton (15) handelsdagar före dagen för den händelse som utlöst Inlösentidpunkt A, dock lägst aktiens kvotvärde.

Stabil generell utveckling

Om a) ingen viktig affärsmässig händelse enligt ovan inträffar och b) bolaget över ett kvartal uppnår ett positivt kassaflöde (finansiella transaktioner ej inkluderat) inträffar den andra inlösentidpunkten (”Inlösentidpunkt B”).

Inlösentidpunkt B ger för varje innehavd teckningsoption rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 130 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen. Styrelsen fattar formellt beslutet om en Väsentlig Händelse ägt rum som således utlöser att TO4 kan nyttjas.

Om varken Inlösentidpunkt A eller Inlösentidpunkt B inträffar före den 1 oktober 2024 förfaller teckningsoptionerna i deras helhet.

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tio (10) handelsdagar vilka kommer att aviseras av styrelsen i samband med meddelande om att en Väsentlig Händelse inträffat som utlöst antingen Inlösenperiod A eller Inlösenperiod B.

Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Övrig information i anledning av TO 4

Syftet med emissionen av TO 4 är att möjliggöra leverans av de teckningsoptioner som var en del av erbjudandet i Företrädesemissionen.

Information om utestående och övriga föreslagna teckningsoptioner, föreslagen nyemission av Units och utspädningseffekter framgår ovan under förslaget enligt punkt 8.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som emitteras enligt detta förslag kommer 34 713 231 nya aktier att ges ut. Det motsvarar en utspädning om cirka 27,1 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som kommer att tillkomma vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utfärdas enligt detta förslag, samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 2022/2026, serie TO 4 2023 och samtliga föreslagna teckningsoptioner av serie TO 3, TO 7 och TO 8 enligt punkt 8 ovan samt punkt 11 och 12 nedan samt fullteckning av de Units, inkluderat fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner, som föreslås emitteras enligt punkt 10 nedan. Utspädningen skulle endast ha haft en marginell inverkan på relevanta nyckeltal för helåret 2022.

Framlades handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, se bilaga 2-5.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Beslut om kvittningsemission av units (punkt 10)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att öka aktiekapitalet med högst 192 000 SEK genom en emission av högst 960 000 units, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på följande villkor.

Varje unit består av en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 5 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6 (”Unit”).

Teckningskursen är 0,20 SEK motsvarande samma teckningskurs som i Företrädesemissionen. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.

Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Skälen till detta är att säkerställa framtida finansiering och för att ledningen fullt ut ska kunna fokusera på den kommersiella uppbyggnaden. Målet med TO 5- och TO 6-programmet är att stärka bolaget och gynna dess aktieägare.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna Units endast tillkomma:

 1. Christian Berger (450 000 Units)
 2. Paginera Invest AB (360 000 Units)
 3. Fredrik Åhlander (150 000 Units); tillsammans ”Parter/Parterna”.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget tidigare ingått avtal med garanterna i Företrädesemissionen med villkor att Parterna kan komma att kvitta sin respektive garantiersättning mot Units i bolaget.

Teckning av aktierna sker genom kvittning av respektive Parters fordringar, i deras helhet, mot Bolaget enligt nedan.

 1. Christian Berger, 90 000 kr
 2. Paginera Invest AB, 72 000 kr
 3. Fredrik Åhlander, 30 000 kr

Teckning ska ske på separat teckningslista senast två veckor från dagen för extra bolagsstämman. Överteckning får inte ske.

TO 5

Teckningsoptionen av serie TO 5 emitteras med samma villkor som TO 3. Villkoren framgår i vad som anges under punkt 8 ovan.

TO 6

Teckningsoptionen av serie TO 6 emitteras med samma villkor som TO 4. Villkoren framgår i vad som anges under punkt 9 ovan.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 5 samt TO 6 för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 384 000 SEK.

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Information om utestående och övriga föreslagna teckningsoptioner och utspädningseffekter framgår ovan under förslaget enligt punkt 8.

Om samtliga Units som emitteras i samband med detta förslag tecknas och samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer totalt 2 880 000 nya aktier att ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,3 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som kommer att tillkomma vid fullteckning av Units, inkluderat fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner, som utfärdas enligt detta förslag, samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 2022/2026, serie TO 4 2023 och samtliga föreslagna teckningsoptioner av serie TO 3, TO 4, TO 7 och TO 8 enligt punkt 8 och 9 ovan samt punkt 11 respektive 12 nedan. Utspädningen skulle endast ha haft en marginell inverkan på relevanta nyckeltal för helåret 2022.


Framlades handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt 13 kap. 6 – 8 §§ aktiebolagslagen, se bilaga 2-7.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Beslut om implementering av teckningsoptionsprogram för bolagets VD (punkt 11)

Större aktieägare i bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att implementera ett optionsprogram för bolagets VD baserat på 4 893 680 teckningsoptioner (”TO 7”) på följande villkor.

Teckningsoptionen (TO 7) ger för varje innehavd teckningsoption rätt att, under perioden från och med den 10 januari 2025 till och med den 24 januari 2025, teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 200 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under samtliga handelsdagar som infaller under perioden från och med den 28 augusti 2023 till och med den 14 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid teckningstidpunkten, vilken ska bestämmas med tillämpning av en Black & Scholes-värdering.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna teckningsoptionerna endast tillkomma:

 • Rickard Riblom  – 4 893 680 teckningsoptioner

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolagets VD att delta i TO 7 genom att förvärva teckningsoptionerna enligt programmet.

Teckning ska ske på separat teckningslista senast två veckor från dagen för extra bolagsstämman. Överteckning får inte ske.

Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka från teckningstillfället.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 978 736 SEK.

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Övrig information i anledning av TO 7

Syftet med införandet av TO 7 är att möjliggöra för bolaget att rekrytera och behålla en nyckelperson i bolaget genom ett stärkt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och utgör ett viktigt led i bolagets fortsatta utveckling.

Styrelsen har gjort bedömningen att TO 7 inte kommer att föranleda några sociala kostnader för bolaget då teckningsoptionerna i TO 7 överlåts till marknadsvärde. Kostnaderna för TO 7 kommer därför endast att bestå av begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Information om utestående och övriga föreslagna teckningsoptioner, föreslagen nyemission av Units och utspädningseffekter framgår ovan under förslaget enligt punkt 8.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som emitteras enligt detta förslag kommer 4 893 680 nya aktier att ges ut. Det motsvarar en utspädning om cirka 3,8 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som kommer att tillkomma vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utfärdas enligt detta förslag, samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 2022/2026, serie TO 4 2023 och samtliga föreslagna teckningsoptioner av serie TO 3, TO 4 och TO 8 enligt punkt 8 och 9 ovan respektive 12 nedan samt fullteckning av de Units, inkluderat fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner, som föreslås emitteras enligt punkt 10 ovan.  Utspädningen skulle endast ha haft en marginell inverkan på relevanta nyckeltal för helåret 2022.

Framlades handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, se bilaga 2-5.

För giltigt beslut enligt denna punkt 11 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Beslut om implementering av teckningsoptionsprogram för tidigare styrelseordförande (punkt 12)

Större aktieägare i bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att implementera ett optionsprogram för den vid årsstämman avgångne styrelseordföranden baserat på emission av högst 1 223 420 teckningsoptioner (”TO 8”) på följande villkor.

Teckningsoptionen (TO 8) ger för varje innehavd teckningsoption rätt att, under perioden från och med den 10 januari 2025 till och med den 24 januari 2025, teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 200 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under samtliga handelsdagar som infaller under perioden från och med den 28 augusti 2023 till och med den 14 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid teckningstidpunkten, vilken ska bestämmas med tillämpning av en Black & Scholes-värdering.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna teckningsoptionerna endast tillkomma:

 • Björn Walther genom Walther & Gathe AB (org. nr. 559102-8542) – 1 223 420 teckningsoptioner

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsens tidigare ordförande att delta i TO 8 genom att förvärva teckningsoptionerna enligt programmet.

Teckning ska ske på separat teckningslista senast två veckor från dagen för extra bolagsstämman. Överteckning får inte ske.

Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka från teckningstillfället.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 244 684 SEK.

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Övrig information i anledning av TO 8

Syftet med införandet av TO 8 är att möjliggöra för bolaget att behålla en nyckelperson som styrelseledamot i bolaget genom ett stärkt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och utgör ett viktigt led i bolagets fortsatta utveckling.

Styrelsen har gjort bedömningen att TO 8 inte kommer att föranleda några sociala kostnader för bolaget då teckningsoptionerna i TO 8 överlåts till marknadsvärde. Kostnaderna för TO 8 kommer därför endast att bestå av begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Information om utestående och övriga föreslagna teckningsoptioner, föreslagen nyemission av Units och utspädningseffekter framgår ovan under förslaget enligt punkt 8.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som emitteras enligt detta förslag kommer 1 223 420 nya aktier att ges ut. Det motsvarar en utspädning om cirka 1,0 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som kommer att tillkomma vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utfärdas enligt detta förslag, samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 2022/2026, serie TO 4 2023 och samtliga föreslagna teckningsoptioner av serie TO 3, TO 4 och TO 7 enligt punkt 8, 9 respektive 11 ovan samt fullteckning av de Units, inkluderat fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner, som föreslås emitteras enligt punkt 10 ovan.  Utspädningen skulle endast ha haft en marginell inverkan på relevanta nyckeltal för helåret 2022.

Framlades handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, se bilaga 2-5.

För giltigt beslut enligt denna punkt 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1 - 3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna anskaffa rörelsekapital samt finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Smärre justeringar (punkt 14)

Stämman föreslås bemyndiga den verkställande direktören, eller den som han sätter i sitt ställe, att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut, den föreslagna bolagsordningen, fullmaktsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets kontor, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad samt på bolagets webbplats https://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstamma senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Karlstad i augusti 2023

SOUND DIMENSION AB

STYRELSEN

För mer information om Sound Dimension AB, vänligen kontakta:

Rickard Riblom, VD Sound Dimension AB

Telefon: 0704442479

E-mail: rr@sounddimension.se

https://sounddimension.se

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).