Extrastämma ger klartecken för företrädesemission

Report this content

Den extra bolagsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) godkände idag styrelsens beslut från den 21 december 2020 om en fullt säkerställd företrädesemission som tillför bolaget upp till cirka 59,1 MSEK, samt bemyndigade styrelsen att, i händelse av överteckning, även besluta om en riktad emission om högst cirka 10 MSEK.

Medlen från kapitalanskaffningen ska användas för att med kraft driva utvecklingen av bolagets radionuklidterapi, Tumorad® framåt. Interimsdata från den kliniska studien med bolagets andra projekt, SpagoPix, har nyligen bekräftat att bolagets nanopartiklar ansamlas i solida tumörer i människa, vilket är grunden för Spago Nanomedicals teknologiplattform som även används i Tumorad®-projektet.

”De positiva interimsresultaten från SpagoPix-studien och framstegen med Tumorad® har väsentligt stärkt sannolikheten för framgång i bolagets projekt. Läkemedelsprojektet Tumorad® rymmer potentiellt ett mycket högt värde och vi vill kunna driva utvecklingen framåt med full kraft mot kliniska studier”, säger Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical.

Emissionen förväntas inbringa cirka 59,1 MSEK före transaktionskostnader och kommer användas till att finansiera de sista stegen som krävs för att inleda kliniska fas I/II-studier med Tumorad®. En eventuell övertilldelning om ytterligare maximalt cirka 10 MSEK kommer att möjliggöra en högre grad av finansiell flexibilitet.

Företrädesemissionen genomförs i huvudsak på följande villkor:

• Aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget. För varje tecknad aktie ska en teckningskurs om 7,50 SEK erläggas.

• Rätt att erhålla teckningsrätter ska tillkomma den som den 5 februari 2021 (avstämningsdagen för företrädesemissionen) är registrerad som aktieägare i bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

• Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 9 februari 2021 till och med den 23 februari 2021, med rätt för styrelsen att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning.

• Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market pågår under perioden från och med den 9 februari 2021 till och med den 19 februari 2021.

• Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Spotlight Stock Market kommer pågå under perioden från och med den 9 februari 2021 till dess att Bolagsverket registrerat emissionen.

• Högst 7 886 129 aktier kan emitteras i företrädesemissionen, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 7 886 129 SEK.

• Högst 1 333 334 aktier kan emitteras genom utnyttjande av bemyndigandet från stämman, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan ökas med ytterligare högst 1 333 334 SEK.

Spago Nanomedical har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 16,8 MSEK motsvarande cirka 28,4 procent av emissionslikviden i företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier till sammanlagt cirka 42,3 MSEK, motsvarande cirka 71,6 procent av Företrädesemissionen. Genom emissionsgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena, att 100 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas.                 

Ett prospekt innehållandes fullständiga villkor och anvisningar är beräknat att offentliggöras omkring den 8 februari 2021 och kommer att publiceras på bolagets hemsida, www.spagonanomedical.se samt på Naventus hemsida www.naventus.com

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se, eller Hanna Olsson, CFO Spago Nanomedical, 0763 14 80 63, hanna.olsson@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago Nanomedicals aktie är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm (kortnamn: SPAG). För mer info, se www.spagonanomedical.se. 
 

 

Taggar: