Förlängt patentskydd för SpagoPix i Europa

Report this content

Spago Nanomedical AB (publ) har fått besked om att den europeiska patentmyndigheten EPO avser bevilja bolagets patentansökan som innefattar en kritisk komponent i SpagoPix produktkandidat SN132D. Patentet förlänger skyddet för SpagoPix i Europa minst till 2038.

EPO har utfärdat en s.k. ”Intention to grant” vilket innebär att patentet kommer att godkännas efter klartecken från Spago Nanomedical och betalning av erforderliga avgifter. Det godkända patentet, ”Chemical compounds for coating of nanostructures” (EP18700364.5) betyder att Spago Nanomedical ytterligare stärker produktskyddet för SpagoPix i Europa, den näst största marknaden för MR-kontrastmedel. Patentet omfattar ytmaterialet (”coating”) i bolagets unika nanopartiklar och innebär att bolaget förlänger exklusiviteten för SpagoPix i Europa till minst år 2038.

Patentansökan är inlämnad i ytterligare länder, däribland USA och Japan.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se.


Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago Nanomedicals aktie är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm (kortnamn: SPAG).  För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 december 2020.

Taggar: