Kommuniké från årsstämma 2021 i Spago Nanomedical AB (publ)

Report this content

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har hållits idag, den 5 maj 2021, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2020 och bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

Vid årsstämman fattades även bland annat följande beslut:

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag ska ingen utdelning ske och 47 966 KSEK ska överföras i ny räkning.

Val av styrelse och styrelsearvoden

Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Peter Leander, Sten Nilsson, Kari Grønås, Eugen Steiner och Nicklas Westerholm. Eugen Steiner omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kr (oförändrat) till styrelsens ordförande och med 95 000 kr (oförändrat) till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Instruktion för valberedning

Årsstämman beslutade om en instruktion för valberedningens arbete och sammansättning i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman.

Val av revisor och revisorsarvode

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes BDO Mälardalen AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren kommer att vara huvudansvarig för revisionen. Ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

För tiden intill nästkommande årsstämma, bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission genom kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning, av högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet i syfte att möjliggöra kapitalanskaffningar om marknadsförhållandena skulle bedömas lämpliga och/eller att bredda Spago Nanomedicals ägarbas genom att erbjuda finansiella och industriella investerare att investera i Spago.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av bestämmelse om fullmaktsinsamling och poströstning. Vidare beslutade stämman att ändra bolagsordningen så att revisorn kan väljas för en period om ett, två, tre eller fyra år.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago Nanomedicals aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: SPAGO). För mer info, se www.spagonanomedical.se

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, +46 8 528 00 399, info@fnca.se.

 

Taggar: