Spago Nanomedical bokslutskommuniké januari-december 2018

PERIODEN JANUARI – DECEMBER I SAMMANDRAG

  • Resultatet för kvartalet oktober-december uppgick till -3 305Kkr (-2 943 Kkr)
  • Periodens resultat uppgick till -11 092 Kkr (-9 457 Kkr)
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,71 kr (-1,00 kr)
  • Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 16 471 Kkr (30 314 Kkr)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET OKTOBER – DECEMBER

  • Tumorad® patent godkänt i Europa
  • Spago Nanomedical siktar mot listbyte för att öka synligheten
  • Hanna Olsson rekryterad till ny CFO-post
  • Ansökan till Läkemedelsverket om start av fas I studien SPAGOPIX01 har lämnats in

VD HAR ORDET

SPAGO NANOMEDICAL I KLINISK UTVECKLINGSFAS

Det gångna året har vi avancerat båda våra projekt på ett tydligt sätt, vilket transformerat oss från ett bolag i tidigt utvecklingsskede till att snart vara ett nanomedicinskt specialistbolag med kliniska projekt. Under 2019 räknar vi med att ta ytterligare stora steg på den inslagna vägen.

Vi har under året kunnat slutföra det regulatoriska prekliniska programmet, överföra produktionsprocessen till en kontraktstillverkare och inleda GMP-tillverkning hos denne, samt förberett för klinisk utveckling med SpagoPix. Årets sista kvartal inriktades på att sammanställa underlag och skicka in ansökan till Läkemedelsverket om att få starta den första kliniska prövningen.

SpagoPix har potential för användning inom MR-bilddiagnostik av flera typer av solida tumörer. Vi har valt bröstcancer som första indikation i den kliniska utvecklingen av projektet, dels med stöd av prekliniska data men även med tanke på att MR redan idag är en standardmetod för screening, diagnostik och uppföljning av bröstcancer. Vi ser också att användningen av kontrastmedelsförstärkt MR ökar i denna stora patientgrupp.

Förberedelserna för den kliniska studien SPAGOPIX01 pågår och vid ett godkännande är planen att starta den snarast efter att det GMP-producerade materialet är färdigt. Säkerhet kommer att vara primär endpoint i studien, men minst lika viktigt är att vi även kommer att dokumentera initial effekt i form av MR-bilder från bröstcancerpatienter. Det kan ge oss ett tidigt kliniskt proof-of-concept.

Utvecklingen för vårt andra projekt, radionuklidterapin Tumorad®, har också varit positiv. Intresset för denna typ av cancerterapier har ökat markant under det senaste året. Det syns inte minst i de affärer till ett sammanlagt värde om cirka 6 miljarder dollar som Novartis gjort inom fältet. Gemensamt för de preparat som finns på eller är nära marknaden är att de är specifikt inriktade på behandling av en eller ett fåtal cancertyper. Här skiljer sig vårt projekt ut sig eftersom det genom sin mekanism har potential att vara verksamt mot flera typer av solida tumörer.

Med ökande resurser har vi också gjort framsteg med Tumorad® under året och vi närmar oss successivt ett pilotmaterial med de egenskaper vi vill se för att med självförtroende kunna starta prekliniska effekt-studier.

Vi fortsätter nu in i 2019 med två lovande projekt med tydliga profiler och potential att adressera stora medicinska behov.

Mats Hansen
VD Spago Nanomedical AB

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

Tumorad® är en ny typ av radionuklidterapi baserad på bolagets nanopartiklar och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad®har potential att behandla aggressiva och svårtillgängliga tumörer, ensamt eller i synergi med andra typer av terapier.  

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Taggar:

Om oss

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling.

Prenumerera