Spago Nanomedical bokslutskommuniké januari-december 2020

Report this content

OKTOBER – DECEMBER I SAMMANDRAG

 • Resultatet för kvartalet uppgick till -4 624 KSEK (-5 956 KSEK).
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -7 161 KSEK (-8 600 KSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,15 SEK (-0,28 SEK).
 • Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av kvartalet till 28 448 KSEK (12 149 KSEK).

JANUARI – DECEMBER I SAMMANDRAG

 • Resultatet för året uppgick till -18 928 KSEK (-20 211 KSEK).
 • Rörelsens kostnader för året uppgick till -26 207 KSEK (-39 226 KSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för året uppgick till -0,70 SEK (-1,01 SEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Interimsresultat från Bolagets kliniska fas I-studie inom diagnostik, SPAGOPIX-01, visade att SpagoPix ger tydlig kontrast i MR-bilder av bröstcancertumörer i människa. Resultaten bekräftade därmed prekliniska studier som visat att det unika nanomaterialet ansamlas i solida tumörer med bibehållen god säkerhetsprofil. Därutöver dokumenterades en oväntad men positiv kontrast i MR-bilder av bukspottsskötteln, något som kan öppna för utökad användning av kontrastmedlet.
 • SpagoPix patent godkändes av den europeiska patentmyndigheten EPO och stärker därmed SpagoPix produktskydd ytterligare i Europa, den näst största marknaden för MR-kontrastmedel.
 • Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en fullt säkerställd företrädesemission om 59,1 MSEK före emissionskostnader samt i händelse av överteckning, en riktad emission om högst cirka 10 MSEK.
 • För att stärka Bolagets långsiktiga finansieringsmöjligheter beslutade styrelsen att inleda en process för byte av marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission samt bemyndigade styrelsen att i händelse av överteckning besluta om en riktad emission om högst cirka 10 MSEK.
 

VD HAR ORDET

Trots en osäker omvärld har vi under pandemiåret 2020 kunnat hålla tempo i verksamheten och göra stora framsteg i våra projekt.

Den kliniska studien SPAGOPIX-01 löper på med inklusion av ytterligare patienter i den andra dosgruppen för att utöka patientunderlaget och informationen inför framtida kliniska studier. Med de positiva kliniska interimsresultaten vet vi nu att SN132D har lovande förutsättningar att bli det första tumörselektiva kontrastmedlet för MR och därmed stärka bilddiagnostiken för bröstcancer. Ännu viktigare är att resultaten med SpagoPix validerar anrikning av våra nanopartiklar i solida tumörer i människa, ett fundament för vår plattformsteknologi. Detta öppnar i nästa steg för behandling av cancer med Tumorad®.

I Tumorad®-projektet gjorde vi betydande framsteg genom att i en preklinisk modell för aggressiv bröstcancer visa att vårt material hade en positiv effekt med både fördröjd tumörtillväxt och förlängd överlevnad, därefter nominera produktkandidat (SN201). Dessa resultat, tillsammans med de kliniska intrerimsresultaten med SpagoPix, ett material som bygger på samma principer som Tumorad®, innebar att riskerna i projektet reducerats. Vårt fokus övergick samtidigt till att driva de regulatoriska prekliniska studier som krävs för att inleda kliniska studier.

Med dessa milstolpar i bagaget vill vi skapa goda förutsättningar för kommande aktiviteter, minska risken i bolaget och säkra de framgångar vi nått. Som en generell behandling mot spridd och aggressiv cancer ser vi läkemedelsprojektet Tumorad® ha en stor potential varför vi vill kunna driva projektet framåt med full kraft, i ett första steg in i kliniska studier. Därför genomför vi nu en fullt säkerställd företrädesemission för slutförandet av den prekliniska utvecklingen av Tumorad® samt för att stärka bolaget inför kommande partnerskapsdiskussioner med SpagoPix.

Vi går in i 2021 med ett stärkt självförtroende och ser fram emot att med fullt fokus ta ytterligare steg framåt i dessa två banbrytande utvecklingsprogram.

Mats Hansen
VD Spago Nanomedical AB


För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se, eller Hanna Olsson, CFO Spago Nanomedical AB, +46 76 314 80 63, hanna.olsson@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago Nanomedicals aktie är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm (kortnamn: SPAG). För mer info, se www.spagonanomedical.se. 
 

 

Taggar: