Spago Nanomedical delårsrapport april – juni 2019

PERIODEN JANUARI – JUNI I SAMMANDRAG
• Resultatet för perioden uppgick till -9 161 KSEK (-5 546 KSEK)
• Rörelsens kostnader uppgick till -18 729 KSEK (-19 877 KSEK)
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,48 SEK (-0,37 SEK)
• Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 33 157 KSEK (21 327 KSEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET APRIL – JUNI
• Eugen Steiner valdes till ny ordförande vid årsstämman

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• SpagoPix produktpatent godkänns i Europa
• Produktionen av material till den kliniska studien SPAGOPIX-01 är genomförd, slutliga analyser för frisläppande pågår

VD HAR ORDET

SPAGOPIX01 redo för start när GMP-materialet får grönt ljus

Den senaste perioden har vi haft ett starkt fokus på GMP-produktionen av SN132D. Vi har optimerat processen och framgångsrikt slutfört produktionen av material till den kliniska studien SPAGOPIX-01. Detta material genomgår nu slutliga analyser för frisläppande. I samband med GMP-produktionen identifierade vi möjligheter att förbättra tillverkningsprocessen, vilket vi har gjort och därigenom skapat möjligheter för att erhålla ett väsentligt längre patentskydd för SpagoPix.

Under den här perioden har vi även optimerat detaljer i protokollet för den kliniska studien för att kunna samla in ytterligare data som kan bli viktiga för profileringen av SpagoPix mot marknaden. Det uppdaterade protokollet är godkänt av såväl etisk kommitté och Läkemedelsverket. I enlighet med tidigare bedömning räknar vi med de första studieresultaten innan årets utgång.
Baserat på data som vi fick från flera in vivo-försök under våren fortsätter vi att optimera Tumorad-partiklarna för att uppnå längre cirkulationstid i kroppen. En grupp inom bolaget jobbar fokuserat med att ta fram ett pilotmaterial med potential att ge god effekt i lämpliga prekliniska tumörmodeller.

Jag ser fram emot en händelserik höst för båda projekten.

Mats Hansen

VD Spago Nanomedical AB

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Projektet är i klinisk fas för MR-diagnostik av bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar ca. 2,1 miljoner personer och där MR har en viktig roll för diagnos och uppföljning men lider av brist på precision eftersom det saknas tumörselektiva kontrastmedel. Genom att erbjuda hög precision och mycket god MR-förstärkning av tumörer och metastaser kan SpagoPix öka möjligheterna till korrekt diagnos och effektivare cancersjukvård.

Tumorad® är en ny typ av radionuklidterapi baserad på bolagets nanopartiklar och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad®har potential att behandla aggressiva och svårtillgängliga tumörer, ensamt eller i synergi med andra typer av terapier.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.Taggar:

Om oss

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling.