Spago Nanomedical delårsrapport januari – mars 2019

Report this content

PERIODEN JANUARI – MARS I SAMMANDRAG

• Resultatet för kvartalet uppgick till -4 613 KSEK (-2 456 KSEK)
• Rörelsens kostnader uppgick till -9 665 KSEK (-10 126 KSEK)
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,27 SEK (-0,17 SEK)
• Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 7 859 KSEK (28 534 KSEK). Likviden från inlösen av teckningsoptioner av serien T09 erhölls efter kvartalsbokslutet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET JANUARI – MARS

• Klartecken från Läkemedelsverket om start av fas 1 studien SPAGOPIX-01
• Bolaget tillförs 36,7 MSEK före emissionskostnader genom lösen av teckningsoptioner av serie T09
• Dr. Eugen Steiner föreslås till ny ordförande
• Nya data om SpagoPix publicerad i European Journal of Inorganic Chemistry
• Bolaget presenterade prekliniska data för SpagoPix vid European Congress of Radiology

VD HAR ORDET

Inledningen av året har varit mycket positiv tack vare en fantastisk insats från våra medarbetare. Godkännandet från Läkemedelsverket för start av den kliniska studien SPAGOPIX-01 är ett direkt resultat av deras förmåga att med stor kunskap och stark beslutsamhet framgångsrikt driva projekt från forskning till regulatorisk utveckling.

Nu går vi in i klinisk fas med vårt första projekt och växlar samtidigt upp vår exponering mot omvärlden, med ett ökat deltagande på konferenser och vid andra partneringtillfällen. Vi har breddat vårt kontaktnät och ökat kontakterna med befintliga MR-kontrastmedelsaktörer för att upprätthålla och höja medvetenheten om SpagoPix. Vetenskapliga publikationer utgör viktiga komponenter för framgångsrik affärsutveckling av life science-projekt och under kvartalet kunde vi presentera data för SpagoPix som befäster att vi har en unik produktkandidat med stor potential för klinisk användning. Vi märker av ett ökande intresse för projektet och nya MR-kontrastmedel i linje med SpagoPix profil, den ökande användningen av MR globalt och de problem som förknippas med de traditionella MR-kontrastmedlen.

Förberedelserna för SPAGOPIX-01 studien löper på, både vad gäller produktion av material och uppsättning av system och rutiner för det kliniska genomförandet. Vi har med gott resultat producerat en valideringsbatch i full skala och startat produktion av GMP-material. I detta arbete har vi identifierat en möjlighet att ytterligare förbättra ett processteg, vilket kan ge en framtida produkt en icke oväsentligt längre patenttid. Vi implementerar detta och bedömer fortsatt att vi kommer att ha de första studieresultaten under fjärde kvartalet i år.

Vårt ökade fokus på Tumorad har gett resultat i form av tydliga framsteg när det gäller design och produktion av nanopartiklar med kemisk-fysikaliska egenskaper som ger möjlighet att uppnå den kritiska balansen mellan effektiv behandling av cancer och minimering av biverkningar. Vi har därmed tagit avgörande steg mot ett pilotmaterial som lämpar sig för prekliniska effektstudier.

Förutsättningar finns alltså för att fortsättningen på året ska bli både intressant och händelserik.

Mats Hansen

VD Spago Nanomedical AB

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Projektet är i klinisk fas för MR-diagnostik av bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar ca. 2,1 miljoner personer och där MR har en viktig roll för diagnos och uppföljning men lider av brist på precision eftersom det saknas tumörselektiva kontrastmedel. Genom att erbjuda hög precision och mycket god MR-förstärkning av tumörer och metastaser kan SpagoPix öka möjligheterna till korrekt diagnos och effektivare cancersjukvård.

Tumorad® är en ny typ av radionuklidterapi baserad på bolagets nanopartiklar och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad®har potential att behandla aggressiva och svårtillgängliga tumörer, ensamt eller i synergi med andra typer av terapier.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.Taggar: