Spago Nanomedical delårsrapport juli-september 2020

Report this content

APRIL-SEPTEMBER I SAMMANDRAG

  • Resultatet för kvartalet uppgick till -4 485 KSEK (-5 095 KSEK).
  • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -6 011 KSEK (-11 898 KSEK).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,14 SEK (-0,24 SEK).
  • Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av kvartalet till 35 699 KSEK (22 983 KSEK).
 

JANUARI-SEPTEMBER I SAMMANDRAG

  • Resultatet för året uppgick till -14 304 KSEK (-14 255 KSEK).

  • Rörelsens kostnader för året uppgick till -19 050 KSEK (-30 625 KSEK).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för året uppgick till -0,56 SEK (-0,72 SEK).
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I KVARTALET JULI-SEPTEMBER

  • Tumorad® minskar tumörtillväxt och förlänger signifikant överlevnaden i en etablerad preklinisk modell för aggressiv bröstcancer. Baserat på detta och tidigare framsteg i projektet utsågs SN201 till produktkandidat (”candidate drug”) och förberedelser för prekliniska säkerhetstester  inför patientstudier inleddes.  

 

VD HAR ORDET

Den viktigaste händelsen under kvartalet var att vi utsåg SN201 till produktkandidat (candidate drug) i Tumorad®-projektet. Detta gjordes baserat på starka prekliniska data som pekar på att SN201 har förutsättningar att fylla ett stort kliniskt behov som behandling av olika typer aggressiv och spridd cancer, däribland stora indikationer såsom bröstcancer och kolorektalcancer. Med SN201 kan vi föra en radioaktiv isotop till cancertumörer inne i kroppen och koncentrera strålningen på ett sätt som kan motverka cancern och samtidigt minimera biverkningar på andra organ. Principen öppnar möjligheter för att behandla aggressiva tumörer som inte svarar på annan behandling.

Arbetet med att förbereda SN201 för kliniska studier fortsätter i nästa steg med toxikologi- och dosimetristudier som krävs av regulatoriska myndigheter i EU och USA. Produktion av material för dessa studier pågår och målet är att under 2021 genomföra GMP-tillverkning som krävs för att kunna ge SN201 till människa och därefter inleda kliniska studier. Parallellt bygger vi också upp vår kunskap om hur en framtida produkt kan komma att användas praktiskt på sjukhus och anpassar utvecklingsarbetet för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en bred användning.

Trots att covid-19 fortsätter att påverka samhället har vi sett en ökad rekrytering av patienter till SPAGOPIX-01-studien efter sommaren. Läget är fortsatt osäkert men vår bedömning är att fas 1-studien kommer att kunna slutföras med nuvarande kliniker. Den andra dosgruppen är nu fullrekryterad och interimsanalys av säkerhetsdata och MR-bilder pågår inför möte med studiens säkerhetskommitté. Vi återkommer inom kort med mer information både om säkerhet och bilder när resultaten från den andra dosgruppen har utvärderats. Huvudsyftet med studien är att dokumentera säkerhet, men vi har redan nu indikation på kliniskt intressanta MR-bilder vid bröstcancer och har som bifynd noterat oväntad god kontrast i bukspottskörteln. Även om detta inte är något vi tidigare har fokuserat på, utvärderar vi om det är av intresse för framtida partnerdiskussioner.

Vi ser fram emot att delge resultat från de pågående aktiviteterna och tar sikte mot nästa steg inom båda projekten.

Mats Hansen

VD Spago Nanomedical AB
 

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se, eller Hanna Olsson, CFO Spago Nanomedical AB, +46 76 314 80 63, hanna.olsson@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago Nanomedicals aktie är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm (kortnamn: SPAG).

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

 

 

Taggar: