• news.cision.com/
  • Spago/
  • Spago Nanomedical riktar nyemission om 8,7 MSEK till HealthInvest Small& MicroCap Fund

Spago Nanomedical riktar nyemission om 8,7 MSEK till HealthInvest Small& MicroCap Fund

Report this content

Spago Nanomedical AB genomför en riktad nyemission på ca 8,7 MSEK till HealthInvest Small & MicroCap Fund. Totalt emitteras 860 000 aktier till kurs 10,15 kronor per aktie.

Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen under 2 veckor före styrelsens beslut om emissionen.

Styrelsen har fattat emissionsbeslutet baserat på mandat från årsstämman den 17 maj 2017. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarkretsen. Styrelsen bedömer att kapitalanskaffningen sker till marknadsmässiga villkor och tillför en institutionell ägare med gedigen life science-erfarenhet vilket gynnar bolaget och övriga aktieägare.

Medlen från emissionen ska underlätta för Spago att öka takten i utvecklingen av projekten SpagoPix och Tumorad.

HealthInvest Small & MicroCap Fund är en specialfond som investerar globalt i företag inom hälso- och sjukvårdsområdet med tonvikt på mindre bolag. Fonden har en stark avkastningshistorik och är tilldelad fem stjärnor av fondutvärderaren Morningstar. HealthInvest Small & MicroCap Fund förvaltas av HealthInvest Partners AB, ett svenskt fondbolag som grundades 2006 av Carl Bennet och Anders Hallberg.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 6,0 procent och antalet aktier ökar till 15 196 803.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer. För mer info, se www.spagonanomedical.se.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

Tumorad® är en vidareutveckling av Bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.

Informationen I detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2018.

Taggar: