• news.cision.com/
 • Spago/
 • Teckningstiden för teckningsoptioner av serie TO9 i Spago Nanomedical inleds idag

Teckningstiden för teckningsoptioner av serie TO9 i Spago Nanomedical inleds idag

Report this content

Idag måndag den 11 mars 2019 inleds teckningstiden för de teckningsoptioner som emitterades i samband med Spago Nanomedical ABs (”Spago Nanomedical”) företrädesemission i oktober 2017. Teckningstiden pågår till och med fredag den 22 mars 2019.

Anmälningssedel och övrig information finns tillgänglig på Spago Nanomedicals och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsidor (www.spagonanomedical.se  respektive www.hagberganeborn.se).

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO9:

 • Teckningstid är 11 mars 2019 till och med 22 mars 2019
 • Varje fem (5) teckningsoptioner ger rätt att påkalla teckning av en (1) ny aktie
 • Teckningskurs har enligt teckningsoptionens villkor satts till 8.50 SEK per aktie
 • Sista dag för handel med teckningsoptioner på Spotlight Stock Market är den 20 mars 2019

Viktiga tidpunkter:

 • Teckningsperiod inleds måndag den 11 mars
 • Sista dag för handel med teckningsoptioner är onsdag 20 mars
 • Teckningsperioden avslutas fredag 22 mars
 • Offentliggörande av utfall planeras under vecka 13
 • Omvandling av interimsaktier till aktier planeras ske under vecka 14

Anvisningar för betalning av aktier tecknade med stöd av teckningsoptioner av serie TO9:

För dig som har förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå): Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta din förvaltare för ytterligare information.

För dig som har direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto): Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedel. Teckningsoptionerna ersätts därefter med Interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Totalt antal utestående teckningsoptioner av serie TO9 är 22 938 884 stycken. Vid fullt utnyttjande tillförs Spago Nanomedical cirka 39 MSEK före emissionskostnader.

Frågor angående teckningsförfarandet kan ställas direkt till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som administrerar emissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission nås via telefon 08-408 933 50 eller e-post info@hagberganeborn.se.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

Tumorad® är en ny typ av radionuklidterapi baserad på bolagets nanopartiklar och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad®har potential att behandla aggressiva och svårtillgängliga tumörer, ensamt eller i synergi med andra typer av terapier.  

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Taggar: